KDS ds. Transportu zebrał się w tym roku wcześnie, w terminie umożliwiającym złożenie wniosków do nowego warszawskiego SUiKZP. Poniżej szczegóły rozwiązań postulowanych przez komisję, by poprawić efektywność warszawskiego systemu transportowego.

Uchwała nr 2/2019 Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Na podstawie regulaminu działania Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 7 lutego 2018 r. oraz programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja popiera opracowanie nowego studium. Poprzedni dokument ustalający politykę przestrzenną miasta powstał ponad dekadę temu. Od tego czasu Warszawa przeszła istotne zmiany przestrzenne, a wraz z nimi w sieci transportowej. W tym okresie rozwinął się także stan wiedzy urbanistycznej i uległy zmianie potrzeby mieszkańców, których efektem są zmiany zachowań transportowych. Dlatego Komisja widzi potrzebę powstania nowego Studium, które będzie lepiej dostosowane do ograniczeń i zjawisk przewidywanych w najbliższych kilkunastu latach.

2. Komisja z zadowoleniem przyjmuje trwające prace nad systemem sąsiedztw. Liczymy na takie ich opracowanie, aby jak najwięcej mieszkanek i mieszkańców Warszawy realizowało swoje codzienne potrzeby w zasięgu ruchu pieszego, co pozwoli zmniejszyć obciążenia transportowe aglomeracji.

3. Komisja oczekuje, że jeden z kolejnych etapów konsultacji z mieszkańcami zostanie poświęcony sprawom transportowym.

4. Komisja wnosi o:

a. obniżenie klas dróg, w szczególności w celu ich dostosowania do funkcji społecznych, które powinny pełnić, zmniejszenia barier komunikacyjnych (szczególnie dla pieszych) oraz nadania priorytetu komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej (także poza strefą śródmiejską),

b. przesunięcie na zachód zachodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej,

c. podział obszaru wewnątrz obwodnicy śródmiejskiej na kilka stref, pomiędzy którymi przejazd samochodem nie jest opłacalny bezpośrednio, lecz wymaga skorzystania z obwodnicy,

d. zaplanowanie rozszerzenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w celu objęcia nią strefy miejskiej i utworzenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania niestrzeżonego,

e. zmiany w wartościach wskaźników parkingowych, w tym zróżnicowanie ich według różnych rodzajów usług (np. Placówki edukacyjne potrzebują znacznie mniej miejsc postojowych dla samochodów niż stanowi obecne minimum, co prowadzi do budowy niepotrzebnych parkingów na terenie ogródków przedszkolnych.) w oparciu o uchwałę nr LXXIII/1973/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta stołecznego Warszawy,

f. podwyższenie wskaźników miejsc postojowych dla rowerów oraz ich uzależnienie od strefy miasta, liczby użytkowników lub powierzchni użytkowej budynków a nie od liczby miejsc postojowych dla samochodów w oparciu o uchwałę nr LXXIII/1973/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta stołecznego Warszawy,

g. rozmieszczenie parkingów kubaturowych przy węzłach przesiadkowych na obrzeżach miasta w celu ograniczenia wjazdów co strefy miejskiej,

h. zaplanowanie rozwoju transportu publicznego, pieszego i rowerowego,

i. dodanie do wytycznych dla opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego konieczności wyznaczenia ogólnodostępnej sieci ciągów pieszych z odpowiednimi parametrami jej gęstości,

j. zmodyfikowanie wytycznych dla opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie sieci dróg rowerowych w celu uniknięcia fragmentaryzacji,

k. określenie sposobów zapewnienia dostępu pieszego i rowerowego oraz obsługi komunikacyjnej pojazdami silnikowymi, w tym publicznym transportem zbiorowym, nowo powstających osiedli przed ich wybudowaniem,

l. wyznaczenie korytarzy pod budowę trzeciej i czwartej linii metra,

m. wyznaczenie korytarzy kolejowych łączących Dw. Wileński z Dw. Zachodnim pod powierzchnią terenu oraz przystanek Służewiec z przystankiem Gocławek,

n. powiększanie i scalanie terenów zieleni poprzez ograniczanie, uspokajanie lub eliminację ruchu samochodowego na drogach przecinających tereny zieleni lub bezpośrednio do nich przylegających, a także przenoszenie wybranych tras drogowych do tuneli,

o. ujednolicenie definicji terenu biologicznie czynnego.

Prezydium Komisji:
Robert Buciak
Michał Harasimowicz
Sławomir Lorenc