Na dzisiejszym posiedzeniu KDS zaopiniował dwa zestawy wytycznych do opracowań zamawianych przez miasto - jednym z nich był projekt przebudowy ul. Światowida wraz z wydłużeniem linii tramwajowej. Przewiduje on zmniejszenie przekroju ulicy z dwóch jezdni po trzy trzy-i-pół-metrowe pasy ruchu do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o szerokości 3 i 3,25 m, zgodnie z postulatami KDS sprzed sześciu lat.

Uchwała nr 05/2015 KDS ds. Transportu

z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie opisu przedmiotu zamówienia do przeprojektowania układu drogowego ul. Światowida od ul. Projektowanej do ul. Modlińskiej

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu pozytywnie ocenia zmianę przekroju ulicy, zarówno pod względem liczby, jak i szerokości pasów ruchu (punkty 3.1.1. i 3.1.3).

2. Korzystną zmianą jest zminimalizowanie długości przejść dla pieszych poprzez zastosowanie tzw. „uszu Myszki Miki”. Zdaniem Komisji ich zastosowanie powinno być domyślnym rozwiązaniem, z wyjątkiem sytuacji gdzie jest to niemożliwe, a nie jedynie wskazane do przeanalizowania (punkt 3.1.2).

3. Przejścia i przejazdy przez jezdnie poprzeczne poza skrzyżowaniami z sygnalizacją powinny zostać poprowadzone z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety.

4. Należy uwzględnić możliwość zapewnienia obustronnych dojść do przystanków tramwajowych, wyznaczając dodatkowe przejścia ok. 100m przed skrzyżowaniem, w miejscu gdzie droga ma przekrój 2x2 pasy ruchu.

5. Komisja pozytywnie ocenia plany zasadzenia szpalerów drzew wzdłuż nowej jezdni (punkt 3.1.8), przy czym projekt powinien uwzględniać zachowanie w miarę możliwości istniejących drzew.

6. Należy w miarę możliwości uwzględnić również szpaler(y) drzew wzdłuż istniejącej jezdni.

7. W projekcie należy wprowadzić oznakowanie poziome jednoznacznie wskazujące tor jazdy skręcających oraz ograniczyć szerokość wlotu zatoki na wysokości przejścia dla pieszych do minimum.

8. Należy zalecić ograniczanie do minimum promieni łuków na skrzyżowaniach, w tym zwłaszcza z ulicami, po których nie kursuje komunikacja miejska.

9. Komisja wnosi o zapisanie wymogu uzyskania opinii nt. projektu także ze strony KDS ds. Transportu (pkt 4.3).

10. W koncepcji skrzyżowania Modlińska-Światowida (pkt 3.1.10) należy przeanalizować możliwość przeniesienia pętli tramwajowo-autobusowej Winnica na obszar opisany w MPZP „Winnica w rejonie ul. Światowida, cz. I” jako B1.KM/KS/U, z lokalizacją pętli autobusowej wewnątrz tramwajowej, zgodnie z załączonym schematem.

Takie rozwiązanie umożliwiłoby przesiadki „drzwi-w-drzwi” pomiędzy autobusami jadącymi ul. Modlińską a tramwajami. Tereny pierwotnie przeznaczone na pętlę tramwajowo-autobusową mogą zostać przeznaczone na parking „Parkuj i Jedź”.

Prezydium Komisji:
Michał Harasimowicz
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki