Na ostatnim posiedzeniu KDS w 2014 r. przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich przedstawił aktualne, ramowe założenia co do planów rozbiórki i odbudowy wiaduktu nad torami przy placu Zawiszy. Wśród nich znalazła się część postulatów zawartych w podjętej dziś uchwale KDS w tej sprawie (np. przywrócenie schodów na przystanek Warszawa Ochota i przysunięcie peronów tramwajowych z powrotem do placu Zawiszy). Nie zostały one jednak usunięte z uchwały, aby uniknąć niedopowiedzeń.

Z podobnych względów w uchwale zawarto korekty możliwe do wprowadzenia na placu Zawiszy w przypadku prac nad sygnalizacją, które nie są póki co planowane przy okazji prac nad wiaduktem. W ramach dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę opracowania bardziej kompleksowej wizji docelowego kształtu placu Zawiszy i okolicy. Niemniej, w uchwale pozostawiono wytyczne do uwzględnienia w przypadku, gdyby miasto zdecydowało się na prace doraźne na placu.

Uchwała nr 04/2015 Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie planowanej przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Towarowej

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

Uwagi ogólne

1. Materiały dotyczące inwestycji powinny zostać udostępnione do konsultacji na możliwie wczesnym etapie, zgodnie z postulatami zgłoszonymi w uchwale KDS z 18 września 2014 r. w sprawie zasad partycypacji społecznej przy projektowaniu inwestycji transportowych.

2. Projekt powinien uwzględniać fakt, że wiadukt znajduje się w całości w strefie ścisłego Śródmieścia (Ia), w której zgodnie z podstawowymi dokumentami strategicznymi miasta należy ograniczać skalę i prędkość ruchu samochodowego oraz nadawać preferencję komunikacji zbiorowej (w tym poprzez dogodne, krótkie powiązania piesze i wygodne dojścia do przystanków i dworców). Dodatkowo, plac Zawiszy jest zaznaczony w Studium jako jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych w mieście, w związku z czym poprawa dostępności przystanków (komunikacji miejskiej i kolejowych) powinna być jednym z głównych celów przebudowy.

Uwagi szczegółowe

1. Przebudowa wiaduktu nad torami w ciągu ulicy Towarowej powinna zostać skoordynowana z planowanym przez PKP PLK uruchomieniem stacji Warszawa Główna w celu zapewnienia maksymalnej dostępności w obrębie węzła, w tym poprzez:

a. wytyczenie obustronnych dojść do przystanków tramwajowych plac Zawiszy 13 i 14 i przejść przez tory na obu ich krańcach (zarówno przy przystanku Warszawa Ochota, jak i stacji Warszawa Główna),

b. zapewnienie możliwości wejścia na perony bezpośrednio z wiaduktu, zarówno w przypadku stacji Warszawa Główna jak i przystanku Warszawa Ochota (odbudowanie rozebranych schodów). Należy rozważyć przywrócenie możliwości wejścia na przystanki WKD i kolei podmiejskiej z chodnika po zachodniej stronie wiaduktu.

W raporcie nt. wpływu działań inwestycyjnych i organizacyjnych na zachowania komunikacyjne (Skąd się biorą korki i jak im zapobiec?, Warszawa 2014 [zobacz >>>]) zwrócono uwagę na obniżanie atrakcyjności podróży transportem zbiorowym na skutek wydłużania drogi dojścia do przystanku poprzez niezapewnienie możliwości dojścia z obu stron. Takich problemów należy unikać zwłaszcza w istotnych węzłach przesiadkowych.

2. Przy obu przejściach dla pieszych powinny znaleźć się przejazdy rowerowe.

3. Po obu stronach wiaduktu należy wybudować drogi dla rowerów o parametrach tras głównych, zgodnie ze wskazaniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Do czasu ich połączenia z siecią tras rowerowych, nie powinny one być oznakowane.

4. Chodniki po obu stronach wiaduktu powinny mieć szerokość adekwatną do węzła przesiadkowego, czyli rzędu 5m.

5. Przejście dla pieszych przez ul. Towarową przy placu Zawiszy powinno mieć szerokość przynajmniej 10m – tak jak sąsiednie przejście przez Al. Jerozolimskie, które już teraz jest zatłoczone w godzinach szczytu.

6. Perony tramwajowe powinny być nie węższe niż 4m.

7. Przekrój jezdni ul. Towarowej w kierunku północnym powinien zostać ograniczony do dwóch pasów ruchu, czyli liczby pasów na wlocie z placu Zawiszy.

8. Przystanki tramwajowe powinny zostać przysunięte z powrotem do placu Zawiszy [zobacz >>>], tak by tramwaje zatrzymywały się przy przejściu dla pieszych wzdłuż Al. Jerozolimskich.

9. Należy zapewnić ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika i dróg dla rowerów przez wjazdy na posesje.

10. W przypadku objęcia pracami sygnalizacji na placu Zawiszy, zmiany powinny objąć:

a. Wprowadzenie programów sygnalizacji uwzględniających priorytet dla komunikacji szynowej i umożliwiających pokonywanie każdego z ramion skrzyżowania pieszo w jednym cyklu. Wprowadzenie odpowiednich cyklów sygnalizacji dla pieszych ułatwi zwężenie wylotów ze skrzyżowania.

b. Ograniczenie przekroju wylotów ze skrzyżowania zgodnie z załączonym schematem (w Al. Jerozolimskie w kierunku wschodnim, w ul. Towarową, Grójecką i Raszyńską) do dwóch pasów ruchu.

Jest to zmiana zgodna z faktyczną organizacją ruchu – jedynie na zachodnim ramieniu skrzyżowania lewy pas wymaga oznakowania jako służący jedynie do skrętu w lewo. Odzyskana przestrzeń powinna zostać wykorzystana do poszerzenia chodników, a na etapie przejściowym ewentualnie wyniesiona przy pomocy prefabrykatów.

c. Oznaczenie prawego pasa na wlocie Raszyńskiej jako pasa do prawoskrętu tylko dla autobusów i rowerów przy zachowaniu tej samej liczby pasów ruchu ogólnego poprzez zamianę użytkowanego w nikłym stopniu pasa do lewoskrętu na pas ruchu ogólnego. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie jezdni oraz ograniczenie opóźnień komunikacji zbiorowej.

d. Likwidację przycisków dla pieszych.

e. Ustawienie sygnalizatorów dla pieszych i rowerzystów w miejscach uwzględniających docelowe (dwupasowe) przekroje wylotów z placu.

f. Wytyczenie przejazdów rowerowych przez wszystkie ramiona skrzyżowania, w sposób nie pogarszający warunków ruchu pieszych, w tym zwłaszcza bez zwężeń przejść dla pieszych. (Dodatkowe miejsce można pozyskać, zwężając pasy ruchu na skrzyżowaniu – np. pięciometrowy pas do lewoskrętu po stronie wschodniej.)

g. Przesunięcie przejść dla pieszych przez zachodni wylot w Al. Jerozolimskie i Grójecką o ok. 10m bliżej do skrzyżowania. Zoptymalizuje to trasę pieszą przez zachodnie ramię skrzyżowania, zbliżając ją do linii prostej, jak też poprawi bezpieczeństwo, likwidując obecną sytuacją, w której skręcający z ul. Towarowej kierowcy rozpędzają się przed odsuniętym od skrzyżowania przejściem dla pieszych.

h. Poszerzenie przejść dla pieszych przez tory tramwajowe po wschodniej stronie skrzyżowania. Zapotrzebowanie na szersze przejście można częściowo ograniczyć, eliminując ogrodzenia między przystankami tramwajowymi.

Prezydium Komisji:
Michał Harasimowicz
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki