KDS ds. Transportu - 27 X

Tydzień temu, 27 października miało miejsce posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z udziałem Renaty Kaznowskiej i Michała Olszewskiego, zastępców Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnych za politykę przestrzenną i transportową. W posiedzeniu wzięli też udział dyrektorowie poszczególnych jednostek urzędu miasta, w tym Biura Drogownictwa i Komunikacji oraz Zarządu Dróg Miejskich.

Reprezentanci strony społecznej podsumowali dotychczasowe doświadczenia i przedstawili rekomendacje na przyszłość. Zwróciliśmy uwagę na potrzebę: aktualizacji studium, w tym zapisów dot. licznych obwodnic wewnątrz miasta [zobacz >>>][zobacz >>>], skuteczniejszego wpływania na popyt na podróże różnymi środkami transportu, w tym poprzez efektywne egzekwowanie przepisów dot. parkowania, oraz ukierunkowanie polityki inwestycyjnej w większym stopniu na ruch niezmotoryzowany. (Cała prezentacja dostępna jest na końcu artykułu.)

O czym była mowa?

Wiceprezydenci odnosili się do większości spraw na bieżąco. Poniżej zamieszczamy krótki wyciąg z posiedzenia, w punktach odnoszących się do tematów poruszonych w prezentacji.

1. Aktualizacja Studium zagospodarowania przestrzennego - planowane jest opracowanie nowego SUiKZP. Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku, tak by mogło zostać przyjęte w 2019 roku. Nowe studium ma uwzględniać przede wszystkim zmiany w ustawie, które nakładają obowiązek przeprowadzenia analiz demograficznych i wyznaczenia stref rozbudowy i ograniczenia budowania. Do wyników tych analiz będzie dopasowywany system transportowy.

2. Obwodnica śródmiejska - kontynuowane są prace nad zmianą przebiegu jej zachodniej części.

3. Linie tramwajowe - nowe studium ma pokazać, gdzie budować kolejne, po zamknięciu obecnej perspektywy unijnej.

4. Parkowanie, wpływanie na podaż i popyt [zobacz >>>] - egzekwowanie przepisów i poszerzanie SPPN jest wyzwaniem i potrzeba dialogu społecznego w tym zakresie. Propozycje miasta mają zostać przedstawione w grudniu. Potrzebny jest lobbing ze strony wszystkich sektorów na rzecz zmian w prawie krajowym, przede wszystkim co do przeniesienia możliwości ustalania stawek na poziom lokalny.

5. Wzrost udziału wydatków na infrastrukturę pieszą i rowerową w ogóle wydatków na transport - nie padły żadne deklaracje ze strony przedstawicieli miasta.

6. Wyższe minimalne standardy infrastruktury pieszej (zwłaszcza w zakresie szerokości ciągów pieszych) [zobacz >>>][zobacz >>>] - nie padły żadne deklaracje ze strony przedstawicieli miasta.

7. Okrągły Stół Mobilności - widoczne było poparcie dla takiego rozwiązania, jak też utworzenia podstolików tematycznych/dzielnicowych.

8. Konsultowanie inwestycji i udostępnianie informacji na ich temat [zobacz >>>][zobacz >>>] - prezydent Olszewski zasugerował rozbudowę strony zmieniamywarszawe.pl .

9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących parkowania, należy lobbować, tyle że wśród radnych w ramach odpowiednich komisji Rady Miasta.

10. II linia metra - prezydent Kaznowska stwierdziła, że należyzmienić formułę działania komitetu sterującego, włączyć bardziej mieszkańców do rozmów o konkursach architektonicznych i projektowaniu lokalizacji stacji.

Prezentacja

PDF, 2321 kB