Uchwała nr 4/2022 Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Studium Techniczno-Ekonomicznego dla Tramwaju wzdłuż Modlińskiej

Na podstawie regulaminu działania Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 22.06.2022 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi Komisja uchwala następujące stanowisko:

Komisja przychyla się do wyboru wariantu dla zadania 2. korytarzem Familijna - Myśliborska/Obrazkowa. Wskazujemy go jako bardziej perspektywiczny ze względu na obsługę m.in. istniejących placówek oświatowych i licznych osiedli gotowych oraz w budowie.

Komisja wskazuje, iż decyzja o wyborze wariantu dla zadania 2. powinna zostać przekazana do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, celem kontynuacji prac związanych z przebudową drogi serwisowej na odcinku Przaśna-Kasztanowa, obejmującej m.in. budowę brakującego chodnika. Dotychczasowe stanowisko BFEiPR wykluczało bowiem zwiększenie finansowania tego zadania ze względu na prace koncepcyjne dla linii tramwajowej.

Komisja podkreśla, iż w ramach koncepcji, decyzji środowiskowej i projektu linii tramwajowej, na całej jej długości należy zaplanować ciągłą i odseparowaną infrastrukturę rowerową i pieszą, zgodnie z obowiązującymi w Warszawie tzw. Standardami rowerowymi (z uwzględnieniem zmian wynikających z obecnej wersji odpowiedniego rozporządzenia). Poniższe rozwiązania zaproponowane w części tekstowej są z nimi niezgodne:

"Wzdłuż ulicy Modlińskiej projektowane torowisko pokrywa się z istniejącym ciągiem pieszym i rowerowym, częściowo z istniejącą zabudową oraz z jezdnią serwisową do obsługi nieruchomości. MPZP Osiedla Piekiełko w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawa przewiduje daleko idące poszerzenie pasa drogowego, ale zaprojektowane rozwiązania minimalizują ingerencję w zabudowę. Przewiduje się realizację na całej długości nowej jezdni do obsługi nieruchomości, obsługującej również ruch rowerowy";

"W zakresie Zadania 3 należy rozważyć zaprojektowanie drogi dla pieszych i rowerzystów po południowej stronie ulicy Płochocińskiej na części lub całości opracowania, zamiast projektowania osobno drogi dla pieszych i drogi dla rowerzystów."

Biorąc pod uwagę kluczową rolę DDR wzdłuż ulic Modlińskiej i Płochocińskiej, wskazaną także przez ZDM w ramach wyznaczania korytarzy transportowych, niedopuszczalne jest stosowanie powyższych rozwiązań substandardowych.

W zakresie ulicy Familijnej również kluczowe jest zapewnienie ciągłej i odseparowanej infrastruktury rowerowej i pieszej wzdłuż linii tramwajowej oraz zaprojektowanie tej ulicy jako jezdni lokalnej z ruchem uspokojonym.

Komisja wskazuje także konieczność wykonania brakującego przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego przez ul. Modlińską na skrzyżowaniu z Kowalczyka i Żerańską, a także kompletu przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Płochocińskiej.

Komisja wnioskuje o ponowne przeanalizowanie kształtu skrzyżowania ulic Krzyżówki i Płochocińskiej, gdyż jego przedstawiony przez projektanta kształt oznacza konieczność wyburzenia budynku komunalnego oraz przesiedlenia jego mieszkańców, a także całkowitą rozbiórkę wybudowanego w tym miejscu nowego skrzyżowania oraz odcinka ul. Krzyżówki.

Komisja zaznacza również, iż kształt skrzyżowania ulic Spedycyjnej (oraz tzw. Nowej Spedycyjnej), Płochocińskiej i Krzyżówki powinien uwzględniać obsługę komunikacyjną terenu przyszłej szkoły podstawowej przy ul. Spedycyjnej.

Komisja przychyla się do stanowiska Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, które nie przewiduje nadmiernego poszerzania ul. Płochocińskiej.

Uchwała przyjęta 9 głosami za, na 10 głosujących.