Wprowadzenie

Drugie czerwcowe posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu poświęcone było zamknięciu dwóch ważnych spraw, które toczyły się w ostatnich miesiącach. Komisja przyjęła dwie uchwały. Pierwszą w sprawie wschodniej części obwodnicy śródmieścia [zobacz >>>], zaś drugą w sprawie budowy szybkiego tramwaju do Wilanowa [zobacz >>>].

W obu projektach widać te same wady. Nadal myśli się wyrywkowo - jedynie o samochodach lub o tramwajach, a nie o całym systemie transportowym. Generalną regułą powinno być myślenie, aby w ramach budowy lub przebudowy ulic myśleć o działaniu wszystkich głównych składowych ruchu, czyli samochodach, transporcie publicznym, rowerzystach i pieszych. Ponadto warto zadbać także o zieleń uliczną i estetykę przestrzeni publicznej.

Uchwała ws. wschodniej obwodnicy śródmiejskiej

Uchwała Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z dnia 21 czerwca 2017 r. ws. procesu przygotowania projektu obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ronda Wiatraczna do ronda Żaba

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja stoi na stanowisku, że konsultacje społeczne projektu domknięcia obwodnicy śródmiejskiej powinny być przeprowadzone na etapie, na którym wszystkie warianty i modyfikacje w projekcie będą jeszcze możliwe.

2. Według Komisji punktem wyjścia do konsultacji społecznych powinna być koncepcja programowa, uwzględniająca we wszystkich wariantach:

• krótkie odległości przejścia przy przesiadkach pomiędzy środkami komunikacji publicznej;
• krótkie odległości dojścia do przystanków komunikacji publicznej od źródeł ruchu pieszego;
• infrastrukturę rowerową, zarówno wzdłuż obwodnicy, jak i na przecinających obwodnicę drogach radialnych;
• bezpieczne rozwiązania przejść dla pieszych (w tym niezbędne azyle, zapewnienie odpowiednich warunków widoczności, wyniesienie przejść dla pieszych przez wloty ulic bocznych);
• zaprojektowanie estetycznych przestrzeni publicznych.

3. Wariantowanie powinno obejmować także:

• rozpoczęcie tunelu na południe od skrzyżowania z ul. Grenadierów
• redukcję zajętości terenu na Rondzie Wiatraczna oraz węźle z ul. Szaserów
• redukcję zajętości terenu węzła Radzymińska, w razie potrzeby kosztem rezygnacji z obsługi części relacji w ramach tego węzła albo budowy skrzyżowania jednopoziomowego zamiast węzła bezkolizyjnego analogicznie jak na skrzyżowaniach z ul. Księżnej Anny i Trasie Świętokrzyskiej;
• bezkolizyjne rozwiązanie ruchu pieszego i rowerowego w poziomie +1 na skrzyżowaniu z ul. Księżnej Anny, z pozostawieniem skrzyżowania jezdni w poziomie terenu.

4. Równolegle z obwodnicą powinny być projektowane zmiany na ulicy Grochowskiej oraz w al. Solidarności, tak by przystąpić do ich realizacji niezwłocznie po zakończeniu budowy tego odcinka obwodnicy i uniknąć wypełnienia się tych ulic ruchem wzbudzonym.

Prezydium Komisji:
Robert Buciak
Michał Harasimowicz
Sławomir Lorenc

Uchwała ws. tramwaju do Wilanowa

Uchwała Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z dnia 21 czerwca 2017 r. ws. konsultacji społecznych budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja popiera budowę trasy szybkiego tramwaju łączącego Wolę z Wilanowem.

2. Komisja z uznaniem odnosi się do sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych projektu zwracając uwagę na dostępność materiałów opublikowanych na stronie projektu w tym obecność wizualizacji oraz filmów.

3. Komisja zwraca uwagę, że budowa linii tramwajowej jest jednym z elementów tworzenia zrównoważonego systemu transportowego. W ramach przebudowy ulic należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie jak najlepszej dostępności dla ruchu pieszego, rozbudowę sieci infrastruktury rowerowej oraz ograniczenie przestrzeni przeznaczonej dla ruchu samochodowego.

4. Komisja stoi na stanowisku, iż budowa trasy tramwajowej powinna realizować nie tylko funkcję komunikacyjną integrującą społeczności, ale również przyczynić się do poprawy jakości przestrzeni publicznej (w tym zieleni niskiej i wysokiej).

5. Z uwagi na wysokie koszty budowy oraz utrzymania, utrudniony dostęp dla osób o ograniczonej mobilności i estetykę nieprzystającą do rangi Traktu Królewskiego, Komisja stoi na stanowisku, iż projekt powinien zawierać zastąpienie istniejących kładek dla pieszych naziemnymi przejściami dla pieszych.

Prezydium Komisji:
Robert Buciak
Michał Harasimowicz
Sławomir Lorenc