Zaproszenie

Konkurs został oficjalnie otwarty podczas obchodów Dnia Ziemi (27 IV 2008 r.) na stoisku Zielonego Mazowsza. Pierwszy etap (nadsyłanie zgłoszeń) zakończył się 30 VI. 21 VII kapituła wybrała 15 zgłoszeń [zobacz >>>]. Najlepsze pośród nich zostaną wybrane w plebiscycie: [zobacz >>>].

Do wygrania m.in.: rower miejski, aparat cyfrowy, karty miejskie, bony na sprzęt turystyczny i wiele innych atrakcyjnych nagród!

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy przysłać nam opis obecnie funkcjonującego w aglomeracji warszawskiej rozwiązania, które ułatwia podróże pieszym, rowerzystom lub pasażerom transportu publicznego. Zgłaszane rozwiązanie powinno czynić podróż bezpieczniejszą, wygodniejszą i/lub szybszą. Szczegółowe zasady zgłoszeń znajdują się w poniższym regulaminie, a przykładowe zgłoszenie można [zobacz >>>]yć tutaj.

Regulamin

Regulamin konkursu na Dobre Praktyki komunikacyjne dla niezmotoryzowanych 2008

I. Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu odpowiedzialnym za jego przebieg jest stowarzyszenie Zielone Mazowsze, z siedzibą w Warszawie na ulicy Nowogrodzkiej 46 lok. 6, kod pocztowy 00-695. Konkurs jest organizowany w ramach projektu "Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Lista nagród

2. Fundatorami nagród są:

a) Nagrody główne:

- w kategorii "ruch rowerowy": rower miejski Kross Jantar S o wartości 749 zł - Stowarzyszenie Zielone Mazowsze;

- w kategorii "ruch pieszy": bon na zakupy w sklepie turystycznym Horyzont o wartości 750 zł - Zarząd Dróg Miejskich;

- w kategorii "transport publiczny": trzy karty miejskie o łącznym okresie ważności 270 dni o wartości 588 zł - Metro Warszawskie.

b) Nagrody za zajęcie drugiego miejsca:

- w kategorii "ruch rowerowy": książka Władyslawa Bartoszewskiego "Stolica niezłomna" o wartości 125 zł - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;

- w kategorii "ruch pieszy": książka Jana Białostockiego "Sztuka cenniejsza niż złoto" o wartości 129 zł - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;

- w kategorii "transport publiczny": książka Jana Białostockiego "Sztuka cenniejsza niż złoto" o wartości 129 zł - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

c) Nagroda specjalna Dzielnicy Śródmieście

- w kategorii zgłoszeń dotyczących terenu Dzielnicy Śródmieście: aparat cyfrowy o wartości 420 zł - Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

d) Wyróżnienie kapituły konkursowej:

- książka Władysława Bartoszewskiego "Stolica niezłomna" o wartości 125 zł - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

e) Nagrody do rozlosowania wśród głosujących

- torby płócienne - Stowarzyszenie Zielone Mazowsze;

- koszulki dla niezmotoryzowanych - Stowarzyszenie Zielone Mazowsze;

- zestawy upominków - Zarząd Transportu Miejskiego.

3. Sponsorami medialnymi są:

- Magazyn Rowerowy;

- Polskie Drogi;

- Transport Miejski i Regionalny.

II. Przedmiot i zasięg konkursu

1. Celem konkursu jest wypromowanie Dobrych Praktyk na rzecz ruchu niezmotoryzowanego w aglomeracji warszawskiej w kategoriach: - ruch pieszy; - ruch rowerowy; - komunikacja publiczna.

2. Za Dobrą Praktykę uważa się rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo i/lub wygodę (rozumianą również jako skrócenie czasu podróży) niezmotoryzowanych w podróży. Wskazane jest, aby było to rozwiązanie oryginalne (rzadko spotykane) w skali obszaru opisanego w ust. 3.

3. W konkursie zgłaszać można przykłady Dobrej Praktyki z obszaru Warszawy oraz gmin, w których funkcjonuje komunikacja miejska zarządzana przez Zarząd Transportu Miejskiego, czyli: Jabłonna, Legionowo, Zegrze, Radzymin, Marki, Ząbki, Sulejówek, Halinów, Otwock, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Lesznowola, Nadarzyn, Raszyn, Piastów, Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Babice, Izabelin, Łomianki.

III. Uczestnictwo w konkursie

1. Dobre Praktyki może zgłaszać każda osoba fizyczna, za wyjątkiem:

- pracowników oraz członków stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

- osób poniżej 13 roku życia

2. Jedna osoba może zgłosić nie więcej niż 3 Dobre Praktyki.

3. Dobre Praktyki można zgłaszać za pomocą:

- poczty elektronicznej na adres: konkurs@zm.org.pl;

- poczty tradycyjnej na adres: Zielone Mazowsze, Nowogrodzka 46 lok. 6, 00-695 Warszawa.

4. Zgłoszenie Dobrej Praktyki musi spełniać następujące warunki:

- być nie krótsze niż 200 słów i nie dłuższe niż 1000 słów;

- zawierać opis dokładnej lokalizacji zgłaszanej Dobrej Praktyki;

- zawierać uzasadnienie zgłoszenia wybranej Dobrej Praktyki;

- zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię i nazwisko; adres korespondencyjny; adres e-mail lub numer telefonu);

- zawierać informację, jakiej kategorii dotyczy zgłoszenie (ruchu pieszego, ruchu rowerowego czy transportu zbiorowego);

- wskazane jest załączenie zdjęcia Dobrej Praktyki. Organizator zapewni wzorzec zgłoszenia.

5. Wysyłający zgłoszenie udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wymienionych w niniejszym regulaminie (w tym na przekazanie danych fundatorom nagród w celu przesłania nagród).

IV. Ocenianie zgłoszeń

1. Ocena zgłoszeń następuje w dwóch etapach:

- oceny eksperckiej przez Kapitułę konkursową (Etap I);

- oceny społecznej poprzez Głosowanie (Etap II).

2. W celu przeprowadzenia Etapu I oceny powołuje się pięcioosobową Kapitułę ekspertów. Organizator konkursu może zmienić skład kapituły do momentu rozpoczęcia jej obrad.

3. Kapituła konkursu wybiera 5 Dobrych Praktyk w każdej kategorii spośród nadesłanych zgłoszeń.

4. W przypadku stwierdzenia podczas obrad Kapituły konfliktu interesów polegającego na:

- zaprojektowaniu zgłoszonej Dobrej Praktyki przez osobę zasiadającą w kapitule lub,

- zaprojektowaniu zgłoszonej Dobrej Praktyki przez firmę, w której pracuje, lub pracowała w momencie projektowania osoba zasiadająca w kapitule lub,

- zgłoszeniu Dobrej Praktyki przez osobę zasiadającą w kapitule,

to głos osoby, której dotyczy konflikt interesów, nie jest brany pod uwagę podczas oceny zgłoszonej Dobrej Praktyki.

5. Podczas oceny brane są pod uwagę przynajmniej następujące kryteria:

- wpływ zgłoszonej Dobrej Praktyki na bezpieczeństwo ruchu drogowego niezmotoryzowanych;

- oryginalność zgłoszonej Dobrej Praktyki na obszarze objętym konkursem;

- wpływ zgłoszonej Dobrej Praktyki na wygodę ruchu niezmotoryzowanych.

Kapituła może ustalić dodatkowe kryteria oceny zgłoszonych dobrych praktyk.

6. Jeśli Dobra Praktyka wybrana przez Kapitułę zgłoszona została przez więcej niż jedną osobę, Kapituła wybiera zgłoszenie z najlepszym uzasadnieniem wybranej Dobrej Praktyki.

7. Kapituła może przyznać wyróżnienie wybranemu zgłoszeniu, uznanemu za wyjątkowo godne uwagi. Jego autorowi przysługuje wtenczas nagroda określone w punkcie I.2d regulaminu. W przypadku nieprzyznania wyróżnienia, nagroda przechodzi na poczet nagród do rozlosowania wśród głosujących.

8. Decyzje kapituły konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

9. Dobre Praktyki wybrane w Etapie I podlegają Głosowaniu powszechnemu w Etapie II. Głosowanie odbywa się przez internet na stronie www.zm.org.pl lub pocztą na adres Stowarzyszenia Zielone Mazowsze: Nowogrodzka 46 lok. 6, 00-695 Warszawa. W Głosowaniu pocztowym liczy się data otrzymania głosu. Podanie danych osobowych przez głosującego jest opcjonalne, jest ono jednak wymagane do wzięcia udziału w losowaniu nagród dla głosujących. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos w jednej kategorii.

V. Nagrody

1. Nagrody wymienione w pkcie I.2a i I.2b otrzymują osoby, których zgłoszenia Dobrych Praktyk zostały wybrane w Etapie II oceny jako najlepsze w danej kategorii. Nagrody główne otrzymują osoby, których zgłoszenia otrzymały najwięcej głosów w danej kategorii. Nagrody za zajęcie drugiego miejsca otrzymują osoby, których zgłoszenia otrzymały drugą w kolejności liczbę głosów w danej kategorii.

2. Jeśli w Etapie II oceny wygrała Dobra Praktyka zgłoszona przez kilka osób, nagrodę otrzymuje osoba, której zgłoszenie zostało wybrane przez Kapitułę, zgodnie z postanowieniem w pkcie IV.6.

3. Nagrody muszą być odebrane osobiście przez zwycięzców konkursu w ciągu miesiąca od ogłoszenia jego wyników. W przypadku nieodebrania nagrody, zostaje ona przyznana autorowi zgłoszenia w tej samej kategorii, które otrzymała kolejną najwyższą ilość głosów, a nie zostało nagrodzone. Nagrody nieodebrane w ogóle pozostają własnością ich fundatorów.

4. Kapituła konkursu może przyznać wyróżnienie spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, zgodnie z punktem IV.7.

5. Nagrody wymienione w punkcie I.2e zostają rozdane losowo wśród osób, które brały udział w Etapie II konkursu i podały swoje dane osobowe.

6. Organizator konkursu może przyznać oprócz nagród wymienionych w Regulaminie, nagrody dodatkowe.

7. Nagroda wymieniona w punkcie I.2c zostaje przyznana autorowi zgłoszenia dotyczącego terenu dzielnicy Śródmieście, które otrzyma najwięcej głosów spośród wszystkich zgłoszeń dotyczących terenu dzielnicy, niezależnie od kategorii.

VI. Terminy

1. Dobre praktyki można zgłaszać od dnia 27 kwietnia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.

2. Ogłoszenie wyników Etapu I oceny nastąpi najpóźniej do dnia 30 lipca 2008 roku.

3. Etap II (głosowanie) trwa od 15 sierpnia 2008 roku do 15 września 2008 roku.

4. Ogłoszenie wyników konkursu po Etapie II nastąpi 22 września 2008 roku.

VII. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad w niniejszym Regulaminie oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych oraz danych dotyczących zgłoszonej Dobrej Praktyki. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych.

2. W przypadku niespełnienia przez uczestnika wymagań Regulaminu Konkursu, bądź podania nieprawdziwych danych i informacji, Organizator zastrzega sobie prawo zażądania zwrotu przyznanej nagrody.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, opóźnienia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny oraz bez rekompensaty dla uczestników.