Warszawa, dnia 3 kwietnia 2007 roku

Skarżący: Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze".

Do:

1) Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd M. St. Warszawy

oraz

2) Pełnomocnika Prezydenta M. St. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego
Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu M. St. Warszawy

sygnatura: BD/SP/0561-02/07

Pismo

Ustosunkowując się do pisma Pełnomocnika Prezydenta M. St. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego (dalej: "Pełnomocnika") z dnia 19 marca br. [zobacz >>>], zawierającego odpowiedź na skargę z dnia 5 lutego br. [zobacz >>>], Skarżący podtrzymuje wniosek o wydanie polecenia – a nie zalecenia - dokonania zmian w opracowywanej i gotowej już dokumentacji projektowej dotyczącej dróg rowerowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, w szczególności zlokalizowanych w następujących miejscach:

1. ul. Jagiellońska i Solidarności;

2. Aleje Ujazdowskie;

3. al. Wilanowska;

4. ul. Kleszczowa;

5. ul. Sobieskiego Bis;

6. ul. Nowozabraniecka;

7. ul. Broniewskiego;

8. ul. Modlińska;

9. ul. Marymoncka i Ogólna;

poprzez jednoznaczne wskazanie w tej dokumentacji, że wybudowane w oparciu o nią drogi rowerowe będą wykonane z asfaltu, a nie kostki betonowej.

Uzasadnienie

Skarżący nie podziela stanowiska Pełnomocnika, iż wybrany przez Skarżącego tryb interwencji w sprawie nieprawidłowości przy budowie i projektowaniu dróg rowerowych (skarga) jest nieuzasadniony. Wszak zgodnie z treścią przepisu art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. W kontekście zarzutów podniesionych w skardze, środek prawny zastosowany w sprawie jest więc całkowicie uzasadniony.

Jednocześnie Skarżący pragnie zaznaczyć, że jest dla niego kwestią całkowicie drugorzędną i marginalną ustalenie, która jednostka organizacyjna jest odpowiedzialna za obecny - wysoce niekorzystny z punktu widzenia perspektyw rozwoju transportu rowerowego w Warszawie - stan faktyczny. Celem Skarżącego jest bowiem wyłącznie osiągnięcie sytuacji, w której infrastruktura rowerowa w mieście będzie projektowana i budowana z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i najlepszych praktyk w tym zakresie.

W tym kontekście Skarżący jako niewystarczającą uznaje odpowiedź na skargę w zakresie jej punktu 2. W punkcie 2 skargi zawarty został wniosek o wydanie polecenia służbowego natychmiastowego zaprzestania stosowania tego rodzaju nawierzchni przy budowie dróg rowerowych oraz dokonania stosownych zmian w obecnie opracowywanych projektach dróg rowerowych. Jak wynika natomiast z odpowiedzi Pełnomocnika, jednostkom tym zostało wydane w tym zakresie wyłącznie zalecenie. Po kilku latach współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi w Warszawie za projektowanie, budowę i utrzymanie infrastruktury drogowej, Skarżący wie, że ewentualne zalecenie stosowania nawierzchni asfaltowych zostanie zignorowane, a kostka betonowa będzie nadal powszechnie stosowana przy budowie dróg rowerowych.

Skarżący w dalszym ciągu podtrzymuje więc wniosek o wydanie przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy polecenia (a nie zalecenia), o treści wskazanej w skardze z dnia 5 lutego br.

Skarżący zwraca również uwagę na pilną potrzebę wydania polecenia dokonania zmian w obecnie przygotowywanych projektach dróg rowerowych, wymienionych w skardze oraz w petitum niniejszego pisma. Fakt, że część z obecnie przygotowywanych projektów dróg rowerowych, mimo wydanego przez Prezydenta Miasta Stołecznego zalecenia, przewiduje zastosowanie przy ich budowie kostki betonowej, pokazuje stosunek podległych Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy jednostek do wydawanych przez niego zaleceń.

W dalszym ciągu licząc, że kadencja obecnego Prezydenta M. St. Warszawy będzie przełomowa dla rozwoju transportu rowerowego w Warszawie, Skarżący wnosi jak dotychczas.