Stacja metra Księcia Janusza

W nawiązaniu do spotkania 9 kwietnia br. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu przebudowy ul. Górczewskiej w ramach budowy stacji C6 (Księcia Janusza) II linii metra, opracowanego przez firmę Metroprojekt, przedstawiamy nasze uwagi i wnioski do ww. projektu:

1. Negatywnie oceniamy projektowaną likwidację przejścia dla pieszych po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Jana Olbrachta. Wnosimy o zachowanie przejścia - nie wszyscy idą do metra.

2. Wnosimy o rezygnację z zatok autobusowych. Zatoki te zabierają miejsce pieszym w rejonie, w którym jest ono szczególnie potrzebne, ze względu na znaczenie stacji metra jako węzła przesiadkowego. Postulat jest tym bardziej istotny, jeżeli II linia metra będzie rozbudowana wg zasady 3+3, co oznacza że stacja Ks. Janusza przez lata będzie stacją końcową linii.

3. Zapewnić możliwość wjazdu rowerem z ul. Góralskiej na drogę dla rowerów po północnej stronie ul. Górczewskiej

4. W rejonie budynku Górczewska 90 proponujemy wprowadzić ruch rowerowy w projektowaną jezdnię serwisową. Pozwoli to odsunąć ruch rowerowy od przystanku autobusowego i wyjścia z metra. W kształcie zaproponowanym w projekcie droga dla rowerów ze względu na przyleganie do jezdni serwisowej służyć będzie głównie nielegalnemu parkowaniu. Jezdnia serwisowa powinna być wykonana w technologii nawierzchni asfaltowej.

5. Uwaga jw. w rejonie przystanku Jana Olbrachta 02, budynku Górczewska 104 i ew. dalej na zachód.

6. Należy zapewnić możliwość przejazdu rowerem po południowej stronie ul. Górczewskiej. Postulujemy zrezygnować z jednego pasa ruchu w kierunku centrum i wyznaczenie w jego miejsce pasa ruchu dla rowerów. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zwężenie przy tym jezdni o 1,5 m (poszerzenie pasa zieleni, chodnika lub pasa dzielącego), ale możliwe jest też utrzymanie istniejącego przekroju ze zmianą szerokości i oznakowania pasów: między skrzyżowaniami 2x pasy ruchu 3,5 m + pas rowerowy 2,0 m; przed skrzyżowaniami pas do skrętu w lewo 3,0 m + 2x pasy ruchu 3,5 m + pas rowerowy 2,0 m.

7. Analogiczne rozwiązanie powinno być przewidziane w projektach innych stacji wzdłuż ul. Górczewskiej (Moczydło, w przyszłości także Wola Park). W połączeniu z istniejącym odcinkiem drogi dla rowerów między ul. Deotymy a al. Prymasa Tysiąclecia udrożni to przejazd rowerem po południowej stronie ul. Górczewskiej w kierunku centrum. Jednocześnie ograniczy to dopływ samochodów do centrum na kierunku, na którym wybudowano metro, co stanowić będzie wzorcowe pod względem spójności rozwiązanie transportowe, zawierające zarówno element marchewki (sprawny transport publiczny - metro) jak i kija (trudniejszy dojazd samochodem - zwężenie jezdni). Bez zmian przy tym pozostanie przepustowość w kierunku od centrum (trudno wjechać, łatwo wyjechać).

Projektowana I odc. Suwak - Cybernetyki

W nawiązaniu do spotkania 9 kwietnia br. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu budowy ul. Projektowanej I wzdłuż torów kolejowych od ul. Suwak do ul. Cybernetyki, przedstawiamy nasze uwagi i wnioski do ww. projektu:

1. Wątpliwości budzi celowość budowy wydzielonej drogi dla rowerów wzdłuż jezdni o szerokości 6 m. Prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem byłoby prowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych jezdnią i wprowadzenie na jezdni elementów uspokojenia ruchu.

2. Niezależnie od sposobu prowadzenia od strony ul. Cybernetyki ruch rowerowy wprowadzany jest w jezdnię jednokierunkową. Rowerzysta nie będzie miał możliwości dojechania do drogi dla rowerów wzdłuż ul. Cybernetyki. Konieczne jest dopuszczenie ruchu rowerów "pod prąd" w jezdni w poziomie "0" po północnej stronie wiaduktu ul. Cybernetyki od zakończenia ul. Projektowanej I do przejazdu dla rowerów w ciągu drogi dla rowerów wzdłuż ul. Cybernetyki.