Poniżej przedstawiamy nasze uwagi do projektu rozbudowy ul. Modlińskiej na odcinku od mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej.

Uwagi ogólne

- Wiaty przystanków autobusowych odsunąć co najmniej o 0,5 m od granicy drogi rowerowej. Z boków wiaty zastosować wygrodzenia uniemożliwiające wchodzenie pieszym bezpośrednio zza wiaty pod koła rowerów;

- Rozróżnić nawierzchnię drogi rowerowej od chodnika - chodnik z płyt betonowych, ścieżka bitumiczna;

- Zachować skrajnie drogi rowerowej min. 0,5 m w poziomie i min. 2,5m w pionie. W skrajni tej, ani w świetle drogi rowerowej niedopuszczalne jest ustawianie znaków, lamp ulicznych, ekranów dźwiękoszczelnych i innych elementów infrastruktury.

- Na jezdniach serwisowych wzdłuż ulicy Modlińskiej przewidzieć elementy uspokojenia ruchu takie jak podniesione tarcze skrzyżowań, płytowe progi zwalniające lub szykany poziome nie rzadziej niż co 50-75 m. Warto zaznaczyć, że podobne rozwiązanie na istniejących jezdniach technicznych już dziś jest stosowane, gdyż okazało się być niezbędne dla bezpieczeństwa.

- Zastosować wyłukowania zakrętów dróg rowerowych o promieniu minimalnie 20 m lub minimalnie 4 m liczone do wewnętrznej krawędzi łuku w przypadku łuków przed skrzyżowaniami z ulicami G i GP.

- Przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych przez wjazdy na stacje benzynowe i ulice lokalne w miarę możliwości technicznych prowadzić grzbietem płytowych progów spowalniających lub na płycie podniesionej tarczy skrzyżowania.

- Przejazdy przez wjazdy do posesji, na stacje benzynowe i ulice serwisowe prowadzić bez przerywania ciągłości nawierzchni drogi rowerowej (krawężniki wzdłuż, a nie w poprzek drogi rowerowej).

- Sygnalizacja świetlna dla rowerów na skrzyżowaniach powinna pracować albo w cyklu stałoczasowym, albo być wzbudzana w sposób nie wymagający zatrzymywania się i wciskania przycisku. Zielone światło dla rowerów powinno być bezkolizyjne z ruchem samochodowym, w tym skręcającym w prawo. Przejazd rowerem przez obie jezdnie (lub wszystkie trzy w przypadku skanalizowanego prawoskrętu) powinien odbywać się w jednym cyklu, bez konieczności zatrzymywania się między jezdniami.

- Ruch rowerowy na jezdniach serwisowych (po zachodniej stronie Modlińskiej odcinki Kowalczyka - Leszczynowa, Kasztanowa - Projektowana 23, Lewitów - stacja benzynowa przy Światowida, Produkcyjna - Anecińska, Pomorska - Mehoffera, Mehoffera - Mehoffera-BIS, Mehoffera-BIS - Sprawna, Sprawna - Aluzyjna; po wschodniej: Duninów - Szałasa, Podróżnicza - Dziatwy, Klasyków - Mehoffera, Mehoffera - Mehoffera-BIS, Mehoffera-BIS - Prząśniczek, Prząśniczek - granicy opracowania) prowadzić na zasadach ogólnych po uspokojeniu na nich ruchu aut do prędkości 30km/h, rezygnując z budowy drogi rowerowej na tych odcinkach.

- Organizacja ruchu na jezdniach serwisowych powinna zapewniać możliwość dwukierunkowego ruchu rowerów.

- Wjazdy z dróg rowerowych w jezdnie serwisowe zaprojektować w taki sposób, aby niemożliwe było poruszanie się drogą rowerową samochodem i nielegalne parkowanie w miejscu wjazdu.

- Wjazdy z dróg rowerowych w jezdnie serwisowe zaprojektować w taki sposób, aby pomiędzy jezdnią lokalną, a drogą rowerową występowała ciągłość nawierzchni (brak krawężników i rynienek odprowadzających wodę).

- Z uwagi na ruch rowerów w jezdniach serwisowych postulujemy wykonanie ich nawierzchni w technologii bitumicznej.

- Na odcinkach, na których droga rowerowa prowadzona jest wzdłuż jezdni, przewidzieć wygrodzenia uniemożliwiające parkowanie na drodze rowerowej z zachowaniem skrajni drogi rowerowej.

- Kładki dla pieszych projektować z pochylniami zamiast wind.

- Na skrzyżowaniu Modlińska-Mehoffera-BIS ekrany akustyczne zaprojektowano w sposób ograniczający widoczność w rejonie przejść przez drogi rowerowe w pobliżu przystanków autobusowych. Ekrany należy przesunąć tak, by widoczność pieszy-rowerzysta była zachowana.

Uwagi szczegółowe

- Przy skrzyżowaniu z ul. Kowalczyka na wysokości przystanku tramwajowego Konwaliowa zamienić miejscami chodnik z drogą rowerową maksymalizując odległość drogi rowerowej od miejsca oczekiwania na tramwaj.

- W tym samym miejscu zaprojektować łącznik drogi rowerowej z ulicą Konwaliową oraz chodnik z przystanku tramwajowego do ulicy Konwaliowej.

- Doprojektować przejście dla pieszych po południowej stronie przystanku tramwajowego i autobusowego Konwaliowa (w stronę centrum), zapewniając dojście do przystanku autobusowego także od strony południowej.

- Analogiczne dojście przez tory należy zastosować od strony północnej do przystanku tramwajowego Konwaliowa w stronę Jabłonny.

- Ekrany dźwiękoszczelne w rejonie przystanku tramwajowego Konwaliowa w stronę centrum zaprojektować tak, by nie ograniczały widoczności pieszy-rowerzysta na przejściach dla pieszych przez drogę rowerową.

- W rejonie wjazdu do stacji BP przy Kowalczyka, po stronie zachodniej ulicy Modlińskiej, przejście dla pieszych przez drogę techniczną poprowadzić grzbietem szerokiego progu spowalniającego. Należy też zlikwidować poszerzenie jezdni w tym miejscu lub zmniejszyć wyłukowanie jezdni celem minimalizacji czasu ewakuacji z przejścia/przejazdu i wymuszenia na kierowcach zmniejszenia prędkości w tym miejscu.

- Po płn-wsch. stronie skrzyżowania Modlińskiej z Kowalczyka doprojektować chodnik po wschodniej stronie drogi dla rowerów od skrzyżowania z Kowalczyka do chodnika biegnącego w kierunku bloków.

- Na wysokości ulicy Morelowej po wschodniej stronie Modlińskiej wyprostować przebieg drogi rowerowej w rejonie przejazdu przez wyjazd z drogi technicznej. Obecna geometria sprzyja rozwijaniu nadmiernej prędkości przez samochody i zmusza rowerzystę i pieszego do nadkładania drogi.

- Na skrzyżowaniu jezdni technicznej z ulica Dorodną, Leszczynową, Laurową, Kasztanową zmniejszyć łuki jezdni do 6m i wyprostować przebieg drogi rowerowej i chodnika w rejonie skrzyżowania. Warto zauważyć, że drogą techniczną nie poruszają się autobusy, ani inne duże gabarytowo pojazdy (z wyjątkiem dojazdu cystern do stacji BP, ale dojazd ten może się odbywać także od strony ulicy Żerańskiej), nie istnieją więc wskazania dla tak dużych wyłukowań jezdni. Mniejsze wyłukowania ponadto są elemenetem uspokajającym ruch samochodów, co jest wskazane przy prowadzeniu ruchu rowerów na zasadach ogólnych.

- Wykonać łącznik drogi rowerowej i chodnika wzdłuż wschodniej strony ulicy Modlińskiej ze ślepum zakończeniem ulicy Żubrowieckiej. Ślepe zakończenie ulicy dla aut nie powinno oznaczać konieczności nadkładania drogi przez pieszych i rowerzystów.

- Na skrzyżowaniu z Płochocińską i Familijną ekrany dźwiękochłonne ograniczają widoczność w relacji rowerzysta-kierowca i rowerzysta-pieszy. W szczególności chodzi o ekrany przy jezdni do prawoskrętu z Modlińskiej w Płochocińską (płd-wsch narożnik skrzyżowania), ekrany przy północnej jezdni ulicy Płochocińskiej (płn-wsch narożnik skrzyżowania), ekrany wzdłuż torowiska tramwajowego płn-zach narożnik) i ekrany pomiędzy przystankiem tramwajowym a drogą rowerową, przy obu przejściach dla pieszych przez drogę rowerową.

- Obie jezdnie ulicy Ekspresowej zwęzić do 4,5m. Na wyjeździe w Modlińską i wjeździe z Modlińskiej w Ekspresową zmniejszyć wyłukowanie jezdni na tyle, na ile to możliwe przy ruchu ciężarówek z naczepami. Ponadto ekrany akustyczne po płd-wsch stronie zjazdu z Modlińskiej w Ekspresową ograniczają widoczność pieszy-kierowca i rowerzysta-kierowca - ekrany należy usytuować z zapewnieniem trójkąta widoczności.

- Obszary wyłączone z ruchu znakami poziomymi w ulicy ekspresowej zastąpić wysepkami. Zamalowywanie dużych powierzchni jezdni w Warszawie w praktyce nie sprawdza się i jest wykorzystywane jako dodatkowe pasy ruchu lub przestrzeń do nielegalnego parkowania.

- Ekrany akustyczne po wschodniej stronie Modlińskiej w rejonie przystanku autobusowego Ekspresowa ograniczają widoczność w relacji pieszy-kierowca.

- Przejście i przejazd dla rowerów przez zachodnią jezdnię serwisową w rejonie ulicy Ekspresowej poprowadzić grzbietem płytowego progu spowalniającego z zachowaniem niwelety chodnika. Ekrany akustyczne w tym miejscu przestawić - obecne ich usytuowanie ogranicza widoczność pieszy-tramwaj, rowerzysta-tramwaj, rowerzysta-kierowca i pieszy-kierowca.

- Zmniejszyć wyłukowanie zjazdu do posesji i wyjazdu z posesji ze wschodniej jezdni ulicy Modlińskiej w rejonie ulicy Tarasowej.

- Na skrzyżowaniu z ulicami Kołacińską i Światowida zmniejszyć łuki prawoskrętów celem minimalizacji prędkości aut w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

- Wjazd z ulicy Światowida do stacji benzynowej po płd-zach stronie skrzyżowania z Modlińską zwęzić do 6m. Zastosować na nim też mniejsze wyłukowania jezdni - obecna geometria tego miejsca jest nieuzasadniona, niebezpieczna dla pieszych i rowerzystów gdyż zachęcają do zbyt szybkiego pokonywania zakrętu przez samochody.

- Długie obszary wyłączone z ruchu znakami poziomymi na północ od skrzyżowania ze Światowida zastąpić wysepkami - tak duże powierzchnie wyłączeń nie sprawdzają się i w praktyce służą do nielegalnego wyprzedzania, parkowania lub jako dodatkowy pas ruchu - tym samym stwarzając niebezpieczeństwo.

- Obie jezdnie ulicy Pomorskiej zwęzić do 4,5m.

- Na skrzyżowaniu Mehoffera - Modlińska wyłukowanie jezdni na prawoskrętach zmniejszyć do 15m.

- Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy, zaprojektować drogę rowerową wzdłuż ulicy Mehoffera na przebudowywanym odcinku.

- Przejście dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania wschodniej jezdni technicznej z ul Husa przenieść na północną stronę skrzyżowania.

- Zaprojektować nowe przejście przez wschodnią jezdnię techniczną w rejonie południowego zejścia z kładki przy ul Husa.

- Przejście dla pieszych po północnej stronie przystanku autobusowego w stronę Jabłonny przy ulicy Husa zbliżyć do przystanku.

- Zaprojektować nowe przejście dla pieszych przez zachodnią jezdnię techniczną przy północnych schodach z kładki przy ulicy Husa.