Rowerzysta do ZDM

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Zwracam się z prośbą o uporządkowanie trasy rowerowej wzdłuż ul. Starzyńskiego i Mostu Gdańskiego, tj.

1. Naprawę nawierzchni odcinka ciągu pieszo-rowerowego z płyt chodnikowych wzdłuż łącznicy z Wybrzeża Helskiego do ronda Starzyńskiego (w rejonie wejścia do ZOO – fot. 1, 2, 3). Ciąg ten znajduje się w tragicznym stanie – połamane, luźno walające się między krawężnikami płyty chodnikowe zagrażają zdrowiu użytkowników. W miarę możliwości należałoby przy okazji ten ciąg poszerzyć, ze względu na znaczny w weekendy ruch zarówno pieszy jak i rowerowy. Nie jest zrozumiałe, dlaczego nie wykonano tego w ramach jednej z inwestycji składających się na modernizację ciągu ul. Starzyńskiego – Most Gdański: jezdnia została zmodernizowana na całym odcinku, a dla pieszych i rowerzystów pozostawiono kompromitujące dziury.

2. Usunięcie wystających pozostałości słupów metalowych w rejonie wejścia do ZOO (fot. 4) lub zastąpienie ich nowym wygrodzeniem.

3. Naprawę nawierzchni odcinka ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej (bliżej ronda Starzyńskiego – fot. 5, 6). Mimo, że ciąg ten został wykonany zaledwie 3 lata temu, już teraz znajdują się na nim powypychane i obluzowane kostki, wystające ostrymi krawędziami i grożące potknięciem lub przebiciem dętki. Wskazuje to na błędy projektowe lub wykonawcze. Tutaj również w miarę możliwości wskazane byłoby poszerzenie ciągu, najwyraźniej zaprojektowanego bez rozpoznania potrzeb w tym zakresie.

4. Odnowę oznakowania drogi dla rowerów – zarówno poziomego jak i pionowego – na dolnym poziomie mostu Gdańskiego. Na nawierzchni wciąż widoczne są ślady oznakowania P-23 według „starego” wzoru (fot. 8), co oznacza że oznakowanie poziome nie było odnawiane przynajmniej przez 6 lat – od 2003 roku! Brakuje także oznakowania pionowego, prawdopodobnie zdewastowanego przez „złomiarzy” (fot. 7), co sprawia że piesi nie są świadomi istnienia po południowej stronie mostu ścieżki rowerowej.

Proszę o poinformowanie o podjętych działaniach.

Do wiadomości: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Zdjęcia

Fot. 1. „Nawierzchnia” ciągu pieszo-rowerowego w rejonie wejścia do ZOO.

Fot. 2. „Nawierzchnia” drogi dla rowerów w rejonie wejścia do ZOO.

Fot. 3. „Nawierzchnia” ciągu pieszo-rowerowego w rejonie wejścia do ZOO.

Fot. 4. Wystające metalowe kikuty na ciągu pieszo-rowerowym w rejonie ZOO.

Fot. 5. Wystające kostki betonowe przy ogrodzeniu ZOO.

Fot. 6. Obluzowane kostki betonowe przy ogrodzeniu ZOO.

Fot. 7. Kikut słupa - pozostałość po znaku pionowym na przyczółku mostu Gdańskiego.

Fot. 8. Ślady oznakowania poziomego na dolnym poziomie mostu Gdańskiego.