Na początku 2014 roku pisaliśmy, że zbliża się termin realizacji przygotowywanej od kilku lat modernizacji ulicy Obozowej [zobacz >>>] i informowaliśmy o stanowisku Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu, w którym Komisja podtrzymuje stanowisko z 30 III 2011 r., w którym wyraziła poparcie dla modernizacji ulicy Obozowej i postulowała (trzy lata temu) możliwie szybką realizację inwestycji. Miała też miejsce Masa Krytyczna dedykowana m.in. pasom rowerowym na Obozowej [zobacz >>>]. Dwa i pół roku później, po kompleksowych konsultacjach społecznych, inwestycja wciąż się nie zaczęła, za to pojawiają się sygnały, że ma być odłożona o kolejne kilka lat.

Konieczna jest decyzja na górze, by wykorzystać utrudnienia związane z remontami kolejowymi i wreszcie zmodernizować tę wolską ulicę. Stąd pismo do wiceprezydent miasta.

Pismo ZM-16-0715-01-MJ z 10 XI 2016 r.

Do Renaty Kaznowskiej, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy.

W związku z doniesieniami prasowymi o możliwych opóźnieniach modernizacji ul. Obozowej, zwracamy się z wnioskiem o realizację ww. inwestycji w roku 2017, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami władz miasta. Ulica Obozowa zostanie w 2017 roku zamknięta dla ruchu, ponieważ PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają wyremontować wiadukt w ciągu Małej Obwodnicy Kolejowej. Sytuacja ta spowoduje nieuchronne, kilkumiesięczne wstrzymanie ruchu tramwajowego i samochodowego. Okres ten należy wykorzystać na przeprowadzenie wielokrotnie przekładanej modernizacji ul. Obozowej.

W stanie obecnym ul. Obozowa jest bardzo zaniedbana. Tramwaje nie otrzymują priorytetu, a dodatkowo pasażerowie zmuszeni są do niewygodnego wsiadania i wysiadania z poziomu jezdni. Z tego powodu tramwaje są praktycznie niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nawierzchnia chodników oraz jezdni jest zniszczona. Nie ma udogodnień dla ruchu rowerowego. Warunki akustyczne oraz estetyka przestrzenna stoją również na bardzo niskim poziomie.

Należy ponadto podkreślić, że poziom bezpieczeństwa ruchu jest niezadowalający. Zgodnie z mapą wypadków zamieszczoną na stronie Zarządu Dróg Miejskich w roku 2015 najechania na pieszych na ul. Obozowej zdarzyły się aż w 5 lokalizacjach (o 3 więcej niż rok wcześniej).

W roku 2016 został zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Obozowej, a miasto dysponuje prawomocną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, zatem nie ma podstaw do dalszego odwlekania momentu rozpoczęcia inwestycji. Prosimy więc Panią Prezydent o zdyscyplinowanie podległych jej jednostek i dopilnowanie, aby modernizacja ul. Obozowej została przeprowadzona w nadchodzącym 2017 roku.

Do wiadomości:
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy,
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,
Zarząd Transportu Miejskiego,
Komisja Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy.