Do: Inżynier Ruchu.

Do wiadomości: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Kasprowicza / Reymonta

W nawiązaniu do spotkania 5 sierpnia 2011 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji i przedstawionego na nim projektu zamiennego skrzyżowania ul. Kasprowicza i Reymonta w Warszawie, opracowanego przez Metroprojekt Sp. z o.o., informujemy że opiniujemy negatywnie załącznik nr 1, opisany jako rozwiązanie do czasu wybudowania ul. Reymonta.

Rozwiązanie to w zakresie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie skrzyżowania jest dyskryminujące i niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów ze względu na:

- Brak miejsca akumulacji przez przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów po wschodniej stronie ul. Lindego.

- Brak wyłukowań trasy rowerowej - pokonując przejazd przez ul. Lindego rowerzysta musiałby dwukrotnie skręcić pod kątem prostym.

- Uniemożliwienie sprawnej ewakuacji z przejazdu dla rowerów. Wystarczy 1-2 osoba na ciągu pieszo-rowerowym po wschodniej stronie ul. Lindego, a rowerzysta nie będzie miał możliwości opuszczenia przejazdu.

- Na rysunku brak wymiarów, wydaje się jednak że na odcinku wzdłuż ul. Lindego (w rejonie przejazdu) nie została zachowana minimalna szerokość i skrajnia ciągu piesze-rowerowego.

Jest to tym bardziej skandaliczne, że obecnie po północnej stronie ul. Kasprowicza występuje zarówno chodnik jak i droga dla rowerów. Projektowana przebudowa nie poprawi zatem warunków dla ruchu pieszego i rowerowego, ale je pogorszy. Dlatego projekt ten w obecnym kształcie nie powinien zostać uzgodniony.

Pozostałe uwagi, odnoszące się zarówno do rozwiązania przed jak i po wybudowaniu ul. Reymonta:

1. Przejazdy drogi dla rowerów przez drogę manewrową przed targowiskiem należy przeprowadzić z zachowaniem ciągłości nawierzchni i poziomu niwelety drogi dla rowerów.

2. Na odcinku na wschód od ul. Lindego projektanci sprowadzili chodnik po północnej stronie ul. Kasprowicza do roli dojścia do miejsc parkingowych. Tymczasem jest to także popularna trasa spacerowa ze względu na sąsiedztwo Lasu Lindego. Trudno zrozumieć to podejście, tym bardziej że we wcześniejszych wersjach projektu akurat ten element rozwiązany był poprawnie.

3. Zawarty w projekcie układ przystanków autobusowych jest mniej dogodny zarówno niż aktualny jak i niż zawarty we wcześniejszych wersjach projektu. Za wysoce ironiczny uważamy fakt, że Zarząd Transportu Miejskiego występuje jako inwestor projektu pogarszającego warunki przesiadki pomiędzy autobusami i metrem.

Nowoprojektowana Wschodnia

W nawiązaniu do spotkania 5 sierpnia 2011 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji i przedstawionego na nim projektu budowy ul. Nowoprojektowanej Wschodniej na odcinku od Czerniakowskiej-bis do Bartyckiej, opracowanego przez Transprojekt Gdański, informujemy, że podtrzymujemy opinię wyrażoną w piśmie z 2011.05.06. W projektowanej ulicy lepiej sprawdziłyby się pasy dla rowerów w jezdni niż wydzielone drogi dla rowerów poza jezdnią. Co więcej, dzięki zaprojektowanej szerokości jezdni 4,5 m możliwe byłoby wyznaczenie pasów bez istotnych ingerencji w geometrię.

Gdyby jednak w projekcie pozostały wydzielone drogi dla rowerów, należy wprowadzić następujące korekty:

Etap 1

1. Przysunąć przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych przez ul. Bluszczańską do skrzyżowania; zwiększyć promień łuku przed przejazdem lub wprowadzić odpowiednie poszerzenie drogi dla rowerów.

2. Doprojektować łącznik po prawej stronie ulicy (względem kierunku rosnącego pikietażu) od ul. Czerniakowskiej Bis do ul. 14 KDD.

3. Skrzyżowanie ulic 36 KDD i 37 KDD zaprojektować z wyniesioną tarczą.

Etap 2

1. Zapewnić połączenie drogi dla rowerów z ul. 9 KDL.

2. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów przez ul. Bluszczańską przeprowadzić „na wprost”, równolegle do osi ul. Nowoprojektowej Wschodniej, bez odginania drogi dla rowerów i chodnika.

3. Na skrzyżowaniu z ulicą 33 KDD na rysunku brak opisanych promieni łuków drogi dla rowerów; należy zapewnić promienie łuków co najmniej 12 m.

4. Przejazdy dla rowerów i przejścia dla pieszych przez drogi dojazdowe (33 KDD i 34 KDD) prowadzić grzbietem szerokich progów spowalniających ruch samochodowy.

5. Na skrzyżowaniu z ul. Bartycką zaprojektować komplet przejazdów dla rowerów i przejść dla pieszych.