Do: Inżynier Ruchu.

Do wiadomości: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Andersa - Mickiewicza

W nawiązaniu do spotkania 6 września 2011 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji i przedstawionego na nim projektu stałej organizacji ruchu po przebudowie ul. Mickiewicza i Andersa wraz z wiaduktami, opracowanego przez firmę Planeta, przedstawiamy uwagi do tej organizacji ruchu:

1. Osłonić azylem włączenie drogi dla rowerów po stronie zachodniej w jezdnię w kierunku południowym. Na odcinku co najmniej 20 m za włączeniem wyznaczyć na jezdni jednokierunkowy pas ruchu dla rowerów stanowiący przedłużenie kończonej drogi dla rowerów. Należy zwrócić uwagę, że szerokość jezdni umożliwia wyznaczenia pasa dla rowerów co najmniej do miejsca w którym wykształca się pas do skrętu w prawo w ul. Stawki, tj. na odcinku ok. 150 m. Przykładowe rozwiązanie przedstawia rys. 14 obowiązujących Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w Warszawie (z tym, że zamiast pasa zieleni elementem osłaniającym włączenie byłby azyl z elementów prefabrykowanych).

2. Uwzględnić możliwość wjazdu na drogę dla rowerów po zachodniej stronie wiaduktu z łącznicy W->S, co zapewni spójność rozwiązania ruchu rowerowego w relacji z ul. Słomińskiego w kierunku Żoliborza.

3. Doprojektować dojazd do południowego początku drogi dla rowerów po stronie wschodniej. Droga dla rowerów rozpoczyna się w miejscu oddzielonym od jezdni torami tramwajowymi, bez żadnej możliwości dojazdu. Prowizorycznie można oznakować dojazd od strony skrzyżowania ul. Bonifraterskiej i Międzyparkowej.

4. Wyznaczyć przejazdy dla rowerów przez ulicę gen. Zajączka i Mickiewicza na skrzyżowaniu Zajączka / Mickiewicza. W obecnym kształcie projekt nie daje możliwości włączenia się do ruchu z żadnej z zaprojektowanych dróg dla rowerów.

5. Wyznaczyć przejazd dla rowerów przez ul. Bonifraterską obok przejścia dla pieszych, tak by stanowił on przedłużenie drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Słomińskiego i umożliwiał włączenie się do ruchu w kierunku zachodnim oraz skręt z Bonifraterskiej na drogę dla rowerów. Szerokość jezdni ul. Bonifraterskiej umożliwia wprowadzenie azylu na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów.

6. Zapewnić wymagane przepisami szerokości i skrajnie ciągów pieszych i rowerowych, w szczególności odległość 2,40 m od lica bariery do tylnej ściany wiaty przystanku autobusowego po zachodniej stronie wiaduktu; odległości 0,20 m dróg dla rowerów od lic barier, wiat, wind itp.

Boya-Żeleńskiego

W nawiązaniu do spotkania 6 września 2011 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji i przedstawionego na nim projektu obsługi komunikacyjnej dla budynku przy ul. Puławskiej 2,opracowanego przez Pracownię Projektową K-D, informujemy że:

1. Podzielamy zawarte w piśmie projektanta z 28 sierpnia br. wątpliwości co do zasadności budowy wydzielonej drogi dla rowerów w ul. Boya-Żeleńskiego. Jednocześnie jednak uważamy, że ograniczenie prędkości do 30 km/h na jezdni o szerokości 12 m ma nikłe szanse być respektowane. Co więcej, w projekcie nie widać elementów uspokojenia ruchu, o których mowa w ww. piśmie. Dodatkowo ze względu na wyznaczenie więcej niż 1 pasa ruchu w każdym z kierunków rowerzysta będzie w niektórych relacjach zmuszony do zmiany pasa ruchu przy zbliżaniu się do skrzyżowania, co jest manewrem ryzykownym.

2. W związku z powyższym postulujemy zaprojektowanie w ul. Boya-Żeleńskiego, w ramach istniejącej szerokości jezdni obustronnych jednokierunkowych pasów dla rowerów oraz śluz rowerowych (cofniętej dla samochodów linii zatrzymania) przed sygnalizacjami po obu stronach (Waryńskiego i plac Unii Lubelskiej). Przekrój jezdni składałby się z dwóch pasów dla rowerów 1,5 m, dwóch pasów ruchu ogólnego 3,0 m i dodatkowo, w miarę potrzeb naprzemiennego pasa do skrętu w lewo lub w prawo.

Miodowa / Bonifraterska / Długa

W nawiązaniu do spotkania 6 września 2011 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji i przedstawionego na nim projektu modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Miodowa / Bonifraterska / Długa, opracowanego przez firmę Civil Transport Designers, przedstawiamy uwagi do tego projektu.

1. W ciągu ulicy Miodowa i Bonifraterska Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy wyznacza główną trasę dla rowerów. Projekt powinien to odzwierciedlać. Naszym zdaniem najwłaściwszym sposobem organizacji ruchu rowerowego w tym ciągu będą obustronne jednokierunkowe pasy dla rowerów.

2. Szerokość istniejących jezdni umożliwia wyznaczenie dwóch pasów ruchu ogólnego, pasów do skrętów w lewo i dwóch pasów dla rowerów w rejonie skrzyżowania z ul. Długą. Dalej w kierunku placu Zamkowego jezdnia ul. Miodowej umożliwia wyznaczenie 2x pasa ruchu i 2x pasa ruchu dla rowerów, a jezdnia ul. Bonifraterskiej w kierunku Żoliborza – 3x pasa ruchu i 2x pasa ruchu dla rowerów.

3. Zwracamy uwagę, że ze względu na zabytkową zabudowę wzdłuż ulicy Miodowej brak możliwości poszerzenia pasa drogowego. Dlatego nieuzasadnione byłoby zwlekanie z wprowadzeniem rozwiązań rowerowych na dalej idącą przebudowę, bo taka nie nastąpi. Infrastrukturę rowerową należy wyznaczyć w ramach omówionych wyżej istniejących możliwości.

4. Przynajmniej na południowym wlocie skrzyżowania (ul. Miodowa) należy wprowadzić śluzę dla rowerów (podwójną linię zatrzymania, cofniętą dla samochodów i wysuniętą dla rowerów), zapewniającą możliwość akumulacji rowerzystów i bezpiecznego skrętu w lewo.