Do: Inżynier Ruchu m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Opinie przesłane 2014.01.15.

Stacja metra Księcia Janusza / Górczewska

W nawiązaniu do spotkania 10 stycznia 2014 r. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu przebudowy ul. Górczewskiej w ramach budowy stacji C6 (Księcia Janusza) II linii metra, opracowanego przez firmę Metroprojekt, przedstawiamy nasze uwagi i wnioski do ww. projektu:

Uwagi ogólne

1. Podstawowym błędem w założeniach projektu jest wzmacnianie roli ul. Górczewskiej jako ścieku komunikacyjnego, z pominięciem innych funkcji jakie powinna pełnić ulica. Utrzymanie przekroju 2x3 pasy ruchu z dodatkowymi pasami przed skrzyżowaniam, zatokami autobusowymi, betonowym pasem dzielącym i dodatkową jezdnią parkingową oznacza, że ponad 40 m z szerokości pasa drogowego poświęcone zostało dla pojazdów samochodowych. W konsekwencji:

a. pieszym, którzy powinni mieć priorytet w obszarze węzła przesiadkowego, pozostają symboliczne chodniczki, miejscami zawężane poniżej 2 m szerokości użytecznej;

b. ruch rowerowy rozwiązany jest w sposób, który będzie generować wiele konfliktów;

c. brak miejsca na zieleń.

2. Należy zauważyć, że:

- Wola należy do dzielnic Warszawy o najwyższych stężeniach szkodliwych substancji w powietrzu, m.in. typowych dla transportu samochodowego dwutlenku azotu i pyłów. Na mapach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska niemal 2/3 powierzchni Woli oznaczono jako tereny, na których stężenie dwutlenku azotu jest szkodliwe dla zdrowia, na niemal 100% powierzchni występują przekroczenia norm pyłu zawieszonego PM10. Przyczynia się do tego przewymiarowana infrastruktura drogowa, generująca nadmierny ruch samochodowy w dzielnicy i przez dzielnicę;

- Wola ma już obwodnicę ekspresową, a ciąg ulicy Górczewskiej obsługiwany będzie przez wysokowydajny transport publiczny jakim jest metro. Nie ma zatem uzasadnienia dla utrzymywania ul. Górczewskiej w standardzie de facto autostrady miejskiej.

3. Wskazane byłoby wyciągnięcie wniosków z obecnej realizacji centralnego odcinka metra (w szczególności kwestii ul. Świętokrzyskiej i Targowej). Projekt budowy metra powinien być połączony z koncepcją docelowego wyglądu ulicy nad nim, nie ograniczać się do kosmetycznych poprawek. W przypadku ul. Górczewskiej (stacje metra Moczydło i Księcia Janusza, wentylatornia V07, w przyszłości także stacja Wola Park) powinno to być przynajmniej zwężenie jezdni w kierunku centrum do 2 pasów ruchu na odcinkach objętych przebudową, wprowadzenie w to miejsce infrastruktury rowerowej. W połączeniu z istniejącym odcinkiem drogi dla rowerów między ul. Deotymy a al. Prymasa Tysiąclecia udrożni to przejazd rowerem po południowej stronie ul. Górczewskiej w kierunku centrum. Jednocześnie ograniczy to dopływ samochodów do centrum na kierunku, na którym wybudowano metro, co stanowić będzie wzorcowe pod względem spójności rozwiązanie transportowe, zawierające zarówno element marchewki (metro jako sprawny transport publiczny, wygodny dojazd rowerem jako transport indywidualny) jak i kija (trudniejszy dojazd samochodem - zwężenie jezdni). Odzyskane miejsce pozwoliłoby na zaprojektowanie wokół stacji metra przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, lokalnych centrów dzielnicy.

Uwagi szczegółowe

4. Nietrafionym pomysłem są wspólne ciągi pieszo-rowerowe w rejonie stacji metra, w miejscu, w którym można się spodziewać bardzo dużego ruchu pieszych. Należy zapewnić możliwość przejazdu rowerem po południowej stronie ul. Górczewskiej poprzez zaprojektowanie wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów kosztem jednego pasa ruchu w kierunku centrum. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyznaczenie pasa rowerowego o szerokości 1,5 m i zwężenie przy tym jezdni o 1,5 m (poszerzenie pasa zieleni lub chodnika), ale możliwe jest też utrzymanie istniejącego przekroju ze zmianą szerokości i oznakowania pasów: między skrzyżowaniami 2x pasy ruchu 3,5 m + pas rowerowy 2,0 m; przed skrzyżowaniami pas do skrętu w lewo 3,0 m + 2x pasy ruchu 3,5 m + pas rowerowy 2,0 m.

5. Wnosimy o rezygnację z zatok autobusowych. Zatoki te zabierają miejsce pieszym w rejonie, w którym jest ono szczególnie potrzebne, ze względu na znaczenie stacji metra jako węzła przesiadkowego. Postulat jest tym bardziej istotny, jeżeli II linia metra będzie rozbudowana według zasady 3+3, co oznacza że stacja Księcia Janusza przez lata będzie stacją końcową linii.

6. Po stronie północnej w rejonie budynku Górczewska 90 proponujemy wprowadzić ruch rowerowy w projektowaną jezdnię serwisową. Pozwoli to odsunąć ruch rowerowy od przystanku autobusowego i wyjścia z metra. Jezdnia serwisowa powinna być wykonana w technologii nawierzchni asfaltowej.

7. Uwaga jw. w rejonie przystanku Jana Olbrachta 02, budynku Górczewska 104 i dalej na zachód.

8. Należy doprojektować brakujące przejazdy dla rowerów na skrzyżowaniach z ul. Góralską i Jana Olbrachta.

9. Nie do zaakceptowania jest zawarte w opisie projektu stwierdzenie o wykonaniu ścieżki rowerowej z kostki betonowej.

Pułkowa

W nawiązaniu do spotkania 10 stycznia 2014 r. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu obsługi komunikacyjnej obiektów zlokalizowanych na działce nr 42, 182, 29 obręb 7-10-07 przy ul. Pułkowej w Warszawie, opracowanego przez Pracownię Projektową K-D, informujemy że negatywnie opiniujemy prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego w rejonie projektowanego parkingu wspólnym ciągiem pieszo-rowerowym. Postulujemy:

A. Wprowadzenie ruchu rowerowego w jezdnię serwisową z dopuszczeniem niej dwukierunkowego ruchu rowerów i wykonanie projektowanego obok ciągu jako chodnika;

lub

B. Wykonanie wydzielonych drogi dla rowerów i chodnika.

Ponadto:

1. Niedopuszczalne jest przerywanie ciągłości trasy rowerowej przejściami dla pieszych.

2. Infrastruktura piesza i rowerowa powinna zachowywać ciągłość nawierzchni i poziomu niwelety w miejscach, gdzie przecina zjazdy prywatne (bramowe) i publiczne (na parking).