Pismo ZM-17-0743-01-RB

Do Ministra Rozwoju i Finansów.

Nawiązując do informacji o konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, popieramy projekt zmian w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.), którego celem jest podniesienie dopuszczalnego poziomu opłat za parkowanie. Zwracamy uwagę, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera w Art. 5. zasadę ochrony środowiska poprzez kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju, zaś w Art. 20 określa ustrój gospodarczy jako społeczną gospodarkę rynkową. Tym samym uważamy za istotne, aby kierowcy samochodów za zajmowanie dla prywatnych celów przestrzeni publicznej płacili kwotę, która zagwarantuje internalizację społecznych, ekonomicznych i środowiskowych kosztów zewnętrznych indywidualnego ruchu samochodowego. Pragniemy zauważyć, że zwiększenie elastyczności w ustalaniu zasad regulujących płatne parkowanie zostało zapisane w Krajowej Polityce Miejskiej (str. 61) jako jedna z koniecznych zmian w prawie. Jednocześnie wnosimy następujące uwagi i wnioski:

Wniosek podstawowy:

1. Dotychczasowe uregulowania zapisane w Art. 13b ustawy o drogach publicznych należy ocenić jako nadmiernie szczegółowe. Projekt ustawy jeszcze bardziej komplikuje istniejące regulacje. Proponujemy rozważenie uproszczenie Art. 13b ustawy o drogach publicznych poprzez:

a. wykreślenie z ust. 1. słów "w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze" Obecnie problem nadmiernej liczby parkujących samochodów dotyczy również dni wolnych od pracy - zarówno dużych miast podczas wydarzeń masowych, jak i gmin turystycznych.

Często pozostawianie samochodów w strefie płatnego parkowania odbywa się poza wyznaczonymi miejscami - przy przejściach dla pieszych, na chodnikach i trawnikach. Obecne zapisy ust. 1. powodują, że pozostawienie samochodu w miejscu niedozwolonym jest obecnie wymówką przed wnoszeniem opłaty i tą furtkę prawną należy zamknąć.

b. zastąpienie w ust. 2. słów "znacznym deficytem miejsc postojowych" słowami "nadmiernym zapotrzebowaniem na miejsca postojowe". Opłata za parkowanie ma na celu obniżenie popytu na miejsca postojowe, a nie zwiększenie ich podaży.

c. zastąpienie w ust. 4. pkt. 1) wartości "3 zł" na "0,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego". Ta zmiana spowoduje brak konieczności angażowania parlamentu w ustalanie konkretnej wartości i dostosowanie maksymalnej stawki opłat za parkowanie do bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju.

d. wykreślenie ust. 5., który niepotrzebne komplikuje istniejące uregulowanie prawne.

e. dodanie ust. 8. o treści "Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, mogą być zróżnicowane w zależności od lokalizacji parkingu."

Wówczas zmiany zaproponowane w Art. 2. projektu ustawy nie będą konieczne.

Wnioski w przypadku odrzucenia wniosku podstawowego:

1. W Art. 2. pkt 1) projektu ustawy proponujemy zastąpić wartość "200 000" wartością "100 000". Ze względu na swoje funkcje administracyjne problem nadmiernej liczby samochodów w strefach śródmiejskich dotyczy wszystkich miast wojewódzkich. Dlatego żadne miasto wojewódzkie nie powinno być wykluczone z możliwości stosowania wyższych stawek opłat za parkowanie.

2. W Art. 2. pkt 2) projektu ustawy proponujemy dodać lit. "c) w strefie płatnego parkowania na terenie gminy uzdrowiskowej zgodnie z Art. 2. pkt 2) ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych." Gminy uzdrowiskowe są miejscami szczególnie cennymi, gdzie nadmierna liczba samochodów utrudnia leczenie i dlatego te gminy należy potraktować podobnie jak obszary śródmiejskie dużych miast.

3. W Art. 2. pkt 3) lit. b) projektu ustawy proponujemy wykreślenie całego wyrażenia "w wyznaczonym miejscu". Argumentacja jest podana we wniosku podstawowym, uwadze nr 2.

4. W Art. 2. pkt 4) proponujemy:

a. wykreślenie w proponowanym Art. 13ca ust. 1. słów "w wyznaczonym miejscu oznaczonym znakami poziomymi".

b. zamianę w proponowanym Art. 13ca ust. 3. słów "trzykrotność opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. a." słowami "0,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego".

5. W Art. 2. proponujemy dodanie pkt. zawierającego art. 13cb o strefie płatnego parkowania na terenie gminy uzdrowiskowej analogicznego do proponowanego Art. 13ca.

Wnioski dodatkowe:

1. W ustawie powinna zostać uwzględniona nowelizacja Art. 13f. ust 2 ustawy o drogach publicznych, tak by maksymalna wysokość kary za niewniesienie opłaty za parkowanie pełniła funkcję motywującą do wnoszenia opłat. Jej obecna wysokość pełni funkcję odwrotną, zachęcając do ignorowania przepisów dotyczących płatnego parkowania. Kara powinna wynosić 100-krotność opłaty maksymalnej za godzinę parkowania, analogicznie do opłat za jazdę bez ważnego biletu.

2. W ustawie powinna zostać uwzględniona nowelizacja Art. 144. § 1 kodeksu wykroczeń, tak by jednoznacznie zakazane zostało parkowanie na trawnikach.

Zapisy powinny zostać doprecyzowane poprzez dodanie sformułowania „Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność, parkuje pojazd silnikowy na trawniku lub zieleńcu, depcze je lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem, podlega karze grzywny”. Niejednoznaczność obecnych przepisów skutkuje niszczeniem przyrody i przestrzeni publicznej oraz utrudnia działania zniechęcające do takich zachowań.