Po poprzedniej rundzie uwag [zobacz >>>], otrzymaliśmy nową wersję projektu placu Hallera. Nasze uwagi można przeczytać poniżej.

Pismo ZM-18-0786-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu przebudowy placu Hallera, przesyłam uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne

-Za ryzykowny należy uznać pomysł wyznaczenia miejsc dla zaopatrzenia bezpośrednio przed sugerowanymi przejściami dla pieszych, zwłaszcza od strony nadjeżdżających pojazdów. Pojazdy dostawcze ograniczają widoczność w jeszcze większym stopniu niż osobowe. Można wyznaczyć miejsca dla zaopatrzenia za przejściami, ewentualnie przeznaczyć dla zaopatrzenia część z projektowanych miejsc ogólnodostępnych.

-Na odcinku Jagiellońska -Skoczylasa postulujemy zawęzić jezdnie od strony budynków, nie od strony wnętrza placu. W projekcie przewidziano bardzo szerokie chodniki od strony skweru (podwójny ciąg o łącznej szerokości 5,5 m), natomiast od strony budynków -ok. 3 m, miejscami zawężony do 2,0 m. Tymczasem chodnik od strony skweru nie ma kontynuacji w postaci przejścia przez Jagiellońską, a na chodniku od strony budynków wskazane byłoby wygospodarowanie miejsca np. na stojaki rowerowe czy letnie ogródki lokali mieszczących się w budynkach Jagiellońska 54 i 56.

-Zapewnić minimum 2,0 m szerokości użytecznej chodnika. Do szerokości tej nie należy wliczać 0,5 m od krawędzi jezdni czy pasa postojowego ze względu na skrajnię ruchu samochodowego i niezbędne wysłupkowania. Obecnie warunku tego nie spełnia np. chodnik pod Urzędem Marszałkowskim, czy naprzeciwko pl. Hallera 10 (przewężenie do 1,4 m szerokości użytecznej na odcinkukilkunastu metrów, co oznacza pogorszenie warunków ruchu pieszego względemstanu obecnego). Węższe chodniki dopuszczalne są jedynie jako dojścia do miejsc postojowych (gdy jest alternatywny szerszy ciąg pieszy bardziej oddalony od jezdni, np. wzdłuż budynku).

-Przewidzieć słupki uniemożliwiające parkowanie na chodnikach i uwzględnić je przy weryfikowaniu szerokości chodników. Załączone do projektu przekroje poprzeczne bez słupków wprowadzają w błąd co do szerokości chodników faktycznie dostępnych dla pieszych. Bez słupków chodniki będą zablokowane nielegalnym parkowaniem (np. parkowanie skośne zamiast równoległego w wyznaczonych zatokach).

-Należy zaprojektować lokalizacje stojaków dla rowerów niekolidujących z ruchem pieszych i łatwo dostępnych z jezdni (nie wymagających np. dojazdu po chodniku za zaparkowanymi samochodami). Stojaki należy zaprojektować jako rozproszone, w pobliżu celów podróży (np. 2 stojaki w rejonie każdego wejścia do placówki handlowej czy usługowej), a nie zgrupowane w jeden wielki parking rowerowy. W projekcie nie uwzględniono nawet istniejących stojaków rowerowych, np. przy bibliotece czy pod sklepami na Skoczylasa.

Pętla autobusowa w rejonie ronda Starzyńskiego:

-Doprojektować azyl na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską na południowym krańcu pętli.

Rejon ul. Jagiellońskiej

-Rozważyć zamianę miejscami przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez ul. Jagiellońską po północnej stronie placu Hallera, co ograniczyłoby liczbę kolizji między ruchem pieszych i rowerowym w typowych relacjach.

-Doprojektować możliwość bezpośredniego wjazdu z północnej jezdni placu Hallera na drogę dla rowerów po stronie zachodniej (4. wylot skrzyżowania), co ograniczy liczbę kolizji ruchu rowerowego w tej relacji z ruchem pieszymi autobusowym.

-Przy północnym przejściu przez jezdnię ul. Jagiellońskiej zwęzić jezdnię do szerokości przepisowej dla dwóch pasów ruchu (czyli o 3,6 m). Skróci to czas ewakuacji, poprawi efektywność sygnalizacji, wzajemną widoczność efektywną szerokość przejścia (wg projektu ok. 2 m szerokości przejścia trafia w drzewo).

-Przysunąć przejazdy dla rowerzystów przez wloty placu Hallera do jezdni ul. Jagiellońskiej, tak by droga dla rowerów i przejazdy znajdowały się wosi jezdni serwisowej przed i za placem. Zaprojektowane odsunięcie nie ma uzasadnienia -autobus i tak się nie zmieści, nic innego tu nie powinno jeździć.

-Drogę dla rowerów po wschodniej stronie Jagiellońskiej pomiędzy jezdniami placu Hallera można prowadzić między jezdnią a szpalerem drzew, nie przy chodniku.

-Należy wskazać nową lokalizację istniejącej obecnie w tym rejonie stacji roweru publicznego Veturilo.

Rejon ul. Skoczylasa

-Zrezygnować z prowadzenia oddzielnej jezdni przelotowej i oddzielnej jezdni parkingowej w ul. Skoczylasa. Zamiast tego zaprojektować jedną jezdnię o szerokości 5,0 m z obustronnym parkowaniem prostopadłym. Miejsca do parkowania jezdni przelotowej można częściowo skompensować wyznaczając dodatkowe miejsca do parkowania prostopadłego w miejscu obecnego połączenia jezdni przelotowej i parkingowej. Ul. Skoczylasa również powinna stanowić atrakcyjną przestrzeń publiczną, a nie jeden wielki plac parkingowy.

-Przejście dla pieszych przez ul. Skoczylasa w połowie odległości między placem Hallera a Szanajcy wykonać jako wyniesione do poziomu chodnika (tak jak obecnie -wg projektu wyniesienie ma być zlikwidowane!), ale bez oznakowania (przejście sugerowane).

-Łącznik rowerowy pomiędzy dwoma odcinkami ul. Skoczylasa wykonać w osi jezdni Skoczylasa, a nie przesunięty o 3 m.

Rejon ul. Dąbrowszczaków

-Przejścia dla pieszych przez jezdnie placu Hallera przy ul. Dąbrowszczaków zaprojektować jako wyniesione do poziomu chodnika przejścia sugerowane. W strefie zamieszkania nie należy wyznaczać przejść dla pieszych znakami pionowymi i poziomymi.

-Zapewnić dostęp do stacji Veturilo np. z jezdni ul. Dąbrowszczaków bez konieczności dojazdu do niej po chodniku.

-Doprojektować przejście dla pieszych przez ul. Dąbrowszczaków w osi ul. Szymanowskiego.

Projekt

Centrum lokalne przy placu gen. Józefa Hallera: JPG, 15848 kB, JPG, 8789 kB, JPG, 3119 kB, JPG, 2795 kB.