Do: Inżynier Ruchu, Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

W nawiązaniu do spotkania 11 marca 2013 r. w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji i przedstawionego projektu budowy centrum handlowego Wilanów (ul. Przyczółkowa), opracowanego przez firmę Anioł S.C., przedstawiamy nasze uwagi i wnioski do ww. projektu:

1. Pochylnie prowadzące do tunelu pieszo-rowerowego powinny mieć pochylenie podłużne nie większe niż 3%. Na ciągu wzdłuż ul. Przyczółkowej występuje znaczny ruch rolkarzy, którzy mają ograniczone możliwości hamowania na zjazdach, dlatego konieczne jest zastosowanie mniejszych pochyleń od dopuszczalnych na trasach rowerowych. Dostępność terenu pozwala na zapewnienie pochyleń nawet ok. 2%. Zaprojektowane pochylenia 10% są niedopuszczalne.

2. Włączenie pochylni prowadzącej do tunelu w istniejącą trasę wzdłuż ulicy Przyczółkowej powinno być poprowadzone z zachowaniem promieni łuków większych od 20 m.

3. Na skrzyżowaniu ul. Przyczółkowej i Branickiego konieczne jest doprojektowanie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów po stronie północnej. Aby skrócić czasy ewakuacji można np. zrezygnować z pasa do zawracania, wykonać zawrotkę przed skrzyżowaniem lub wprowadzić dodatkowe azyle między pasami do skrętu w lewo a pasami do jazdy na wprost.

4. Zmiany wymaga organizacja ruchu rowerowego w ul. Gieysztora. Jest to ulica klasy L, w związku z czym nie jest konieczna budowa wydzielonej drogi dla rowerów – zamiast tego można zastosować po prostu elementy uspokojenia ruchu na jezdni (esowanie toru jazdy, wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych). Jeśli jednak podjęta zostanie decyzja o segregacji ruchu rowerowego, powinno się to wiązać z:

a. doprojektowaniem przejazdu po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Branickiego – obecne rozwiązanie tworzy dodatkowe punkty kolizji w relacji W-N i N-W;

b. doprojektowaniem brakującego fragmentu drogi dla rowerów do ronda na skrzyżowaniu z ul. Herbu Szreniawa i włączenie jej jako dodatkowy wlot ronda.

5. Po wschodniej stronie ul. Przyczółkowej proponujemy wprowadzenie ruchu rowerowego w istniejącą drogą serwisową. Na drodze tej należy wprowadzić elementy uspokojenia ruchu, a w szczególności zaprojektować zjazd z jezdni głównej ul. Przyczółkowej o geometrii wymuszającej zmniejszenie prędkości do 30 km/h oraz wyniesioną tarczę skrzyżowania z drogą do urzędu dzielnicy. Chodnik asfaltowy, którym według projektu miałyby poruszać się rowery, nie zapewnia skrajni ruchu rowerowego ani widoczności na zjeździe do urzędu dzielnicy ze względu na prowadzenie pomiędzy szpalerami drzew. Drzewa te powinny zostać zachowane. Alternatywnym rozwiązaniem może być likwidacja drogi serwisowej (posesje wzdłuż ul. Przyczółkowej są obsługiwane drogą z trylinki od strony urzędu dzielnicy oraz od ul. Przedatki) i prowadzenie drogi rowerowej w jej śladzie.