Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Marszałkowska - Świętokrzyska - Emilii Plater - Aleje Jerozolimskie, wraz z tymi ulicami.

Cześć komunikacyjna

Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych oraz stowarzyszenie Zielone Mazowsze popierają ww. plan zagospodarowania w części dotyczącej komunikacji z poniższymi uwagami.

Plan niekonsekwentnie wdraża zasadę nadrzędności ruchu niezmotoryzowanych (pieszych i rowerzystów) oraz komunikacji publicznej na ulicach granicznych planu, tj.:

a. Wprowadzono trzy przejścia dla pieszych w ulicy Marszałkowskiej na odcinku pomiędzy Rondem Dmowskiego i skrzyżowaniem z ulica Świętokrzyską oraz na samym skrzyżowaniu, ale nie wprowadzono przejść dla pieszych na Rondzie Dmowskiego, gdzie naszym zdaniem byłyby najbardziej potrzebne.

b. Podobnie wprowadzono nowe przejścia dla pieszych w ciągu Alei Jerozolimskich, przy skrzyżowaniu z Poznańską i Pankiewicza, ale nie wprowadzono ich na skrzyżowaniu z ulicą Emilii Plater, gdzie także będą najbardziej potrzebne.

c. Konsekwencją niewprowadzenia przejść w poziomie jezdni na rondzie Dmowskiego oraz skrzyżowaniu Emilii Plater / Aleje Jerozolimskie, jest niekorzystne wytrasowanie wydzielonych dróg rowerowych przy przejściu przez ww. skrzyżowania. Rowerzyści są zmuszani do zjazdu ok. 70-80 metrów od skrzyżowania wzdłuż ulicy, aby dostać się do przejazdu rowerowego. Takie rozwiązanie spowoduje niechęć rowerzystów do korzystania z drogi rowerowej, gdyż wydłuża ona trasę przejazdu. W konsekwencji bardziej prawdopodobne będzie dalsze korzystanie przez rowerzystów z jezdni lub rezygnacja z podroży rowerem w ogóle, gdyż podroż rowerem zgodnie z  przepisami będzie niewygodna i uciążliwa.

d. Plan wprowadza dwie nowe ulice przecinające równoleżnikowo obszar wokół Pałacu Kultury i Nauki. Nie wprowadzono natomiast żadnych ograniczeń dla ruchu samochodowego na tych ulicach, co będzie powodowało, że staną się one nieprzyjazne dla ruchu pieszego i  rowerowego z uwagi na duży ruch samochodowy. Nawet mimo zastosowania w  granicach obszaru parkingów podziemnych dla samochodów, należy się spodziewać, że ulice te będą tak samo obstawione samochodami i  nieprzyjazne, jak np. Mazowiecka, Wilcza, Hoża, Nowogrodzka.

e. Droga rowerowa wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej jest niewłaściwie wytrasowana, nie spełnia podstawowego wymogu bezpośredniości, a przy tym powoduje niepotrzebne przecięcia torów ruchu rowerowego i samochodowego, negatywnie wpływając na bezpieczeństwo ruchu.

Dlatego w zakresie komunikacji postulujemy:

1. Wprowadzenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w poziomie terenu na Rondzie Dmowskiego. Przejazdy rowerowe powinny umożliwiać przejazd przez Rondo w każdym kierunku. Podobnie przejścia dla pieszych powinny umożliwiać przejście w każdym kierunku oraz dojście do przystanków tramwajowych Dw. Centralny 07 i 08 w poziomie jezdni. Obecny plan nie zapewnia przejazdu rowerzystom, np. przez Aleje Jerozolimskie, na stronę wschodnią ronda Dmowskiego.

2. Wprowadzenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w poziomie terenu na skrzyżowaniu Emilii Plater i Alei Jerozolimskich. Przejazdy rowerowe powinny umożliwiać przejazd zarówno przez Aleje Jerozolimskie wzdłuż E. Plater, jak i przez ul. E. Plater wzdłuż Al. Jerozolimskich. Podobnie przejścia dla pieszych powinny umożliwiać przejście w każdym kierunku.

3. Wyprostowanie przebiegu drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej poprzez nieprzeprowadzanie jej na stronę południową na odcinku Marszałkowska - Emilii Plater. Droga rowerowa powinna biec po stronie północnej ulicy Świętokrzyskiej, gdyż znajduje się tam więcej celów podróży. Dojazd do celów podróży przy PKiN będzie zapewniony drogą rowerową wzdłuż ul. Marszałkowskiej oraz ulicami Projektowanymi, w  przypadku zastosowania na nich uspokojenia ruchu.

4. Poprowadzenie wzdłuż ulicy Emilii Plater drogi rowerowej, ewentualnie innych rozwiązań umożliwiających bezpieczne poruszanie się rowerzystów po tej ulicy, np. obustronnych pasów dla rowerów, ewentualnie wprowadzenie uspokojenia ruchu (np. włączenie do strefy tempo 30).

5.Wprowadzenie przynajmniej na ulicach Projektowanych uspokojenia ruchu w postaci strefy "tempo 30" z zastosowaniem fizycznych elementów uspokojenia ruchu, typu:

- zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu,

- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego (ale z dopuszczonym dwukierunkowym ruchem rowerów) lub uniemożliwienie przejazdu tranzytowego przez ten obszar,

- wyniesione skrzyżowania i płytowe progi zwalniające na przejściach dla pieszych.

Szczególnie należy rozważyć możliwość wprowadzenia strefy pieszej w  ulicę Projektowaną 1. Ulica ta leży na przedłużeniu obecnego popularnego deptaka - ulicy Chmielnej. Wskazane jest przedłużenie strefy pieszej, jako wygodnego łącznika od Traktu Królewskiego do Dworca Centralnego.

6.Proponujemy także rozważenie przedłużenia peronów tramwajowych przystanków Tramwajowych Centrum 07 i Centrum 09 tak, aby ich końce przeciwne do Ronda Dmowskiego sięgały do nowych przejść dla pieszych odpowiednio przy ulicy Chmielnej i Poznańskiej. Podobnie w przypadku przystanku Metro Świętokrzyska 06, który także w wyniku realizacji planu powinien zostać wydłużony i umożliwione powinno być dojście do przystanku od obydwu jego krańców. Umożliwi to dojście pasażerom tramwajów do przystanków z obydwu stron, zdecydowanie polepszając dostępność komunikacji publicznej.

Cześć środowiskowa

W zakresie rozwiązań dotyczących ochrony środowiska plan przewiduje m.in.

a. Wycięcie około 300 wartościowych drzew, szczególnie w obszarze obecnego parku po południowej stronie Pałacu Kultury. Nasadzenie około 50 nowych drzew, zwłaszcza wzdłuż ulic aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, Emilii Plater.

b. Dopuszczenie stosowania ogrzewania niezależnego od miejskiej sieci cieplnej, z zastosowaniem spalania olejów opałowych.

c. Powiększenie powierzchni parku po północnej stronie PKiN.

Popieramy powiększenie powierzchni parku po północnej stronie PKiN i  proponujemy, aby zrezygnować z planowanych dodatkowych budynków położonych przy ulicy Marszałkowskiej i Emilii Plater, które powodują konieczność ograniczenia powierzchni parku od strony tych ulic.

Odnośnie pozostałych dwóch postanowień planu proponujemy następujące zmiany, które pozwolą na minimalizację negatywnych skutków ekologicznych z nimi związanych:

1. Wnosimy o ograniczenie powierzchni środkowego kwartału zabudowy (pomiędzy przedłużeniem ulicy Poznańskiej i Pankiewicza) po południowej stronie PKiN do połowy proponowanej powierzchni zabudowy. Połowa proponowanego kwartału leżąca bliżej PKiN powinna pozostać niezabudowana i tworzyć kolejny niewielki plac na tym terenie. W ten sposób można zapobiec wycince kilkunastu rosnących akurat na tym fragmencie drzew.

2. Stosowanie osobnego ogrzewania za pomocą oleju opałowego, czy w ogóle jakichkolwiek paliw spalanych na miejscu, powinno być w tym obszarze zakazane, z uwagi na przyczynianie się do nadmiernego zanieczyszczenia powietrza w centrum miasta, które już i tak jest nadmiernie zanieczyszczone, zwłaszcza przez spaliny samochodowe. Całe ciepło powinno być pozyskane z centralnej miejskiej instalacji cieplnej, której koszt przyłączenia w tym obszarze powinien być minimalny z uwagi na położenie w centrum miasta. Co więcej powinny być do planu wprowadzone zapisy dotyczące minimalnej ilości energii produkowanej na obszarze w  sposób ekologiczny, np. z dachowych instalacji słonecznych.