Uwagi do PZP Dworca Gdańskiego (ZM/09/0434/12/ABWS)

Do: Prezydent m. st. Warszawy.

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania rejonu Dworca Gdańskiego.

Szanowna Pani Prezydent--

W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu:

W zakresie komunikacji rowerowej

1.Uzupełnienie planu o wydzieloną drogę rowerową po północnej stronie ul. Błońskiej i Błońskiej Bis (4KD-Z(p)). Ulica Błońska jest ulicą zbiorczą z ruchem ciężkim (obsługa dostaw do CH Arkadia) i wydzielona droga dla rowerów jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Po stronie północnej można przeprowadzić ją całkowicie bezkolizyjnie, zapewniając przy okazji powiązanie rowerowe w kierunku zachodnim z pominięciem ronda Radosława.

2.Zapewnienie dróg dla rowerów po obu stronach jezdni wzdłuż ulic Okopowej, Słomińskiego (1KD-GP(w)), Jana Pawła II (2KD-G(w), 3KD-Z(p)) i Andersa (7KD-Z(p)), ze względu na utrudnione przekraczanie jezdni oraz lokalizację źródeł i celów podróży.

3.Uzupełnienie planu o wyznaczenie przebiegu powiązań dróg dla rowerów w ul. Andersa i w ul. Słomińskiego, np. wzdłuż ulicy 5KD-Z(p) lub wzdłuż nasypu ul. Andersa.

4.Ujednolicenie sposobu prowadzenia ruchu rowerowego na całej długości ciągu Muranowska – Stawki. Wydzielanie drogi dla rowerów jedynie na odcinku Dzika – al. Jana Pawła II stanowi niepotrzebne komplikowanie organizacji ruchu, które pogarsza bezpieczeństwo i funkcjonalność układu komunikacyjnego. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie na całej długości ciągu obustronnych jednokierunkowych pasów dla rowerów w jezdni.

5.Wyznaczenie dojazdu rowerem do Dworca Gdańskiego, w szczególności od strony południowej – poprzez wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Słomińskiego lub zjazdu dla rowerzystów z wiaduktu ul. Andersa na północną stronę ul. Słomińskiego.

6.Przewidzenie w bezpośredniej bliskości Dworca Gdańskiego lokalizacji parkingu rowerowego typu Bike&Ride (dojazd rowerem do węzła przesiadkowego, dalsza podróż komunikacją publiczną).

7.Uzupełnienie ciągu pieszego 2 KP o drogę dla rowerów - powiązanie drogi dla rowerów wzdłuż ul. Słomińskiego i basenów przy Inflanckiej.

8.Uzupełnienie zapisów planu o wskaźniki minimalnej liczby miejsc parkingowych dla rowerów (zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy – w wysokości co najmniej 10% miejsc postojowych dla samochodów).

W zakresie infrastruktury drogowej

9.Usunięcie z par. 67 w zakresie warunków zagospodarowania ulicy 1KD-GP(w) - ciąg Okopowa-Słomińskiego, zapisu w tym na odcinku od ul. Powązkowskiej do ulicy Pokornej 2 jezdnie w tunelu o długości w granicach ok. 1000m i 2 jezdnie zbierająco - rozprowadzające. Taki zapis może w sposób nieuzasadniony ograniczać możliwość wykonania wariantowania inwestycji w przebudowę ciągu Okopowa - Słomińskiego na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Plan powinien pozostawić w zakresie rozwiązań komunikacyjnych pełną swobodę wariantowania technicznego. Tym samym należy też rozważyć usunięcie z planu zapisów o planowanej liczbie jezdni dla każdej z ulic w obrębie planu.

10.Uzupełnienie zapisów planu w par. 67 dla wszystkich ulic o klasie L, D o następujący warunek zagospodarowania ulicy: uspokojenie ruchu poprzez zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

11.Uzupełnienie zapisów planu w par. 67 dla wszystkich ulic o klasie Z o następujący warunek zagospodarowania ulicy: uspokojenie ruchu poprzez zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczonych na ulicach w ruchem komunikacji miejskiej

W zakresie komunikacji zbiorowej

12.Uzupełnienie zapisów planu w par. 12, ust 6. o obsługę komunikacją kolejową (Szybką Kolej Miejską) poprzez stacje Dworzec Gdański, Arkadia leżące na terenach zamkniętych w obrębie planu.

13.Uzupełnienie zapisów planu w opisie wszystkich ulic obsługiwanych komunikacją autobusową i tramwajową o możliwość poprowadzenia ruchu wspólnym pasem autobusowo-tramwajowym (PAT). Obecne zaznaczenie na rysunku osobnych przystanków dla autobusów i tramwajów na wszystkich takich ulicach sugeruje konieczność rozdzielania tych środków transportu, co wydłuża podróże i utrudnia przesiadki. Plan powinien dopuszczać możliwość wyboru najlepszego wariantu (PAT lub osobne torowisko i przystanki tylko dla tramwajów) w każdym przypadku.

14.Ponadto przed podjęciem decyzji o uchwaleniu planu wnosimy o zapewnienie w planie możliwości realizacji następujących rozwiązań komunikacyjnych i przeprowadzenie odpowiednich studiów w zakresie:

A. Wpuszczenia linii kolejowej pod powierzchnię terenu na przedłużeniu jej odgałezienia na stacji Dworzec Gdański w kierunku południowym (dawny przystanek podmiejski) i poprowadzenie tunelem pod ulicą Słomińskiego, Rondem Radosława, Al. Jana Pawła II, ulicą Chałubińskiego, Al. Niepodległości, Polem Mokotowskim i dalej do włączenia w tory kolejowe linii Warszawa-Radom (południkowa linia średnicowa).

B. Wprowadzenia linii tramwajowej w ulicę Powązkowską.

C. Wprowadzenia linii tramwajowej w ulicę Bonifraterską poprzez ulicę Stawki lub Międzyparkową.