Pismo ZM-17-0774-01-MS

Do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Nawiązując do ogłoszenia nt. wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jelonek Południowych, zgłaszam następujące uwagi i wnioski.

1) Należy usunąć zapisy dotyczące obowiązku budowy dróg dla rowerów przy ulicach lokalnych i dojazdowych (§12.2.a i zapisy szczegółowe). Na ulicach lokalnych, gdzie rowery i samochody poruszają się ze zbliżoną prędkością, niewskazana jest segregacja ruchu rowerowego i samochodowego. Ich integracja jest lepszym rozwiązaniem, jako że:
- poprawia wzajemną widoczność;
- zwiększa spójność sieci tras rowerowych;
- uspokojenie ruchu towarzyszące integracji ruchu rowerowego i samochodowego przynosi synergiczne korzyści wszystkim uczestnikom ruchu, także pieszym.

2) W planie powinien znaleźć się zapis przewidujący objęcie całego kwartału objętego planem (poza ulicami granicznymi: Człuchowską, Połczyńską i Powstańców Śląskich) strefą ruchu uspokojonego (tempo 30 km/h). Zapisy MPZP powinny zawierać obowiązek stosowania parametrów jezdni odpowiadających takiej prędkości i utrudniających rozwijanie prędkości wyższych.

3) Na terenie J.2.KPJ należy zastąpić ciąg pieszo-jezdny ciągiem pieszo-rowerowym pomiędzy działką nr 9/22 z obrębu 61208 (wjazd na teren zespołu szkolno-przedszkolnego od południa) do terenu J.3.KS, łącznie z fragmentem oddzielającym ten teren od terenu J.1.UO, z uwagi na brak potrzeby tworzenia dodatkowych relacji dla pojazdów silnikowych w pobliżu terenów oświatowych i mieszkalnych.

4) Na terenie 2.KD-G należy przewidzieć obustronne szpalery drzew na całej długości ulicy Powstańców Śląskich, a zrezygnować z jezdni serwisowych. Dopuszczenie realizacji jezdni serwisowych kłóci się z ustaleniem drogi w studium jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.

5) Teren 5.KD-L – ul. Sternicza: na rysunku projektu planu należy zrezygnować z zatok przystankowych dla komunikacji autobusowej w pobliżu skrzyżowania z 16.KD-D – ul. Okrętową.

6) Na terenie 25.KD-D (ul. Szeligowska) należy uwzględnić połączenie piesze i rowerowe placu do zawracania z ul. Lazurową (Nowo - Lazurową).

7) Na terenie 36.KD-D (ul. Cokołowa) należy zrezygnować z przeznaczenia pod drogę publiczną klasy dojazdowej na długości budynków Sucharskiego 1 i 3 (działki nr 18/6, 18/5 z obrębu nr 61208) na rzecz powiązania pieszo-rowerowego w celu zachowania obecnego stanu, m.in. z uwagi na sąsiedztwo zespołu szkolno-przedszkolnego.