Do: Komisja Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany.

Uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej przedstawionego na posiedzeniu Komisji 5 lutego br.

Ad 1 KD-GP - Trasa Mostu Północnego

(a) Na odcinku na północ od ul. Kasprowicza powinna zostać przewidziana droga dla rowerów po wschodniej stronie ulicy. W razie braku miejsca w liniach rozgraniczających, droga rowerowa może zostać przeprowadzona przez teren 7.ZP.

(b) Na odcinku ul. Kasprowicza - Projektowana 1 (4 KD-L) droga dla rowerów po zachodniej stronie Trasy powinna zostać przedłużona do ul. Kasprowicza i powiązana z drogami rowerowymi w ul. Kaprowicza i Nocznickiego (a w przypadku rezygnacji z drogi rowerowej w ul. Nocznickiego - ze ślepym zakończeniem tej ulicy).

(c) Bezkolizyjne przejście dla pieszych w rejonie projektowanych przystanków tramwajowych (pomiędzy ul. Projektowaną 2 i Projektowaną 7) powinno być przystosowane do prowadzenia ruchu rowerowego.

Ad 2 KD-G - ul. Wólczyńska

(a) Na odcinku objętym planem trasy rowerowe powinny zostać poprowadzone po obu stronach ulicy. Na zachód od Trasy Mostu Północnego ruch rowerowy może zostać wprowadzony w jezdnię ul. Projektowanej 11.

(b) W rejonie skrzyżowania z Trasą Mostu Północnego drogi rowerowe powinny zostać powiązane ze ślepym zakończeniem ul. Projektowanej 10.

Ad 3 KD-Z - ul. Kasprowicza

(a) Na odcinku objętym planem drogi rowerowe powinny zostać poprowadzone po obu stronach ulicy.

(b) Drogi rowerowe w ul. Kasprowicza powinny zostać powiązane z trasą rowerową po północno-zachodniej stronie Trasy Mostu Północnego, a w szczególności - umożliwiać dojazd do parkingu Park and Ride. Z kolei powiązanie kierunków południowo-wschodniego i południowo-zachodniego powinno być możliwe bez konieczności objeżdżania całego węzła przesiadkowego.

Ad 8 KD-L - ul. Nocznickiego

Ul. Nocznickiego jest ulicą ruchu uspokojonego, w której nie jest planowany ruch ciężki, dlatego dopuszczalna powinna być likwidacja ścieżki rowerowej i ruch rowerów na zasadach ogólnych jezdnią.

Ad 12 KD-L - ul. Sokratesa

(a) Drogi rowerowe powinny zostać wytyczone po obu stronach ulicy Sokratesa. Istniejąca droga rowerowa po północno-zachodniej stronie ulicy jest trudno dostępna z osiedla mieszkaniowego WSM. Dlatego asfaltowy chodnik po południowo-wschodniej stronie ul. Sokratesa już obecnie jest wykorzystywany przez rowerzystów, a zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zarządu Dróg Miejskich opracowany ma zostać projekt organizacji ruchu sankcjonujący ruch rowerowy na nim. Docelowo możliwe jest wytyczenie tutaj wydzielonej drogi dla rowerów ze względu na znacznie szerszy po tej stronie pas drogowy.

(b) Na skrzyżowaniach z ul. Wólczyńską i Kasprowicza przejazdy dla rowerów powinny zostać wytyczone przez wszystkie ramiona skrzyżowania.

(c) Z uwagi na planowaną budowę Trasy Mostu Północnego oraz planowaną nową zabudowę po zachodniej stronie ul. Sokratesa proponujemy przyjąć szerokość jezdni 2 pasy ruchu. Odpowiednią przepustowość zapewnią pasy skrętne na skrzyżowaniach, a zwężenie pozwoli na wytyczenia pasów parkingowych i zapewnienie szerokich azylów na przejściach dla pieszych. Efektem będzie także ujednolicenie przekroju ul. Sokratesa ze stanowiącymi jej kontynuację ulicami Przy Agorze i Conrada.

(d) Proponujemy zawężenie pasa drogowego ul. Sokratesa od strony południowo-wschodniej. Wyznaczony w planie pas o szerokości 45-50 m wielokrotnie przekracza potrzeby drogi klasy "L". Uzyskany teren proponujemy przeznaczyć na zieleń urządzoną, zgodnie z obecnym użytkowaniem części pasa oraz przyległych terenów (boisko przy Tołstoja 4, skwer przy skrzyżowaniu z ulicą Tołstoja). Orientacyjny podział szerokości: pas drogowy 25-30 m, nowy teren zieleni 20 m.

(e) W przypadku niespełnienia powyższego postulatu wnioskujemy o wpisanie do ustaleń planu wymogu utworzenia potrójnego szpaleru drzew po stronie południowo - wschodniej (między jezdnią a drogą rowerową, między drogą rowerową a chodnikiem i między chodnikiem a krawędzią pasa drogowego).

Ad 26 KP

Ciąg pieszy łączący ul. Sokratesa i Trasę Mostu Północnego powinien zostać przewidziany jako pieszo-rowerowy. Wskazane może być jego poszerzenie do 7 m.

Ad 26 U

Ustalenia planu w zakresie minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej (40%) są sprzeczne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, w którym wskaźnik ten dla tego terenu określony został na 70%.

Załącznik

Propozycje korekt w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej.