Uwagi i wnioski

ZM/08/0434/07/HP

Do: Prezydent m. st. Warszawy.

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania rejonu ulic Wysockiego - Odrowąża.

W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu:

W zakresie komunikacji rowerowej

1. Wnosimy o uzupełnienie planowanych ścieżek rowerowych i przejazdów dla rowerzystów o przejazdy przez zachodnie i północne ramiona skrzyżowania ulicy Wysockiego i Trasy Krasińskiego. Umożliwi to sprawne pokonywanie ramion skrzyżowania w dowolnej kolejności, bez konieczności niepotrzebnego oczekiwania na zmianę świateł.

2. Wnosimy o uzupełnienie planowanych ścieżek rowerowych o przejazdy dla rowerzystów przez ulicę Odrowąża na wysokości ulicy Pożarowej oraz po obu stronach skrzyżowania z ulicami Staniewicką/Rzeszowską. Umożliwi to sprawną komunikację rowerową, bez konieczności niepotrzebnego nadkładania drogi.

W zakresie infrastruktury drogowej

3. Wszystkie ulice klasy D i L na obszarze plany powinny zostać objęte obszarowym uspokojeniem ruchu (strefy ,,Tempo 30''). Plan powinien zawierać nakaz wprowadzania w ramach modernizacji i budowy ulic środków uspokojenia ruchu takich jak podniesione tarcze skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych czy szykany.

Powinno to umożliwić rezygnację z wydzielonej ścieżki rowerowej przy ciągu ulic 7-KDL, 8-KDL, 9-KDL na rzecz ruchu rowerów na zasadach ogólnych. Zaoszczędzona przestrzeń może być przeznaczona pod zasadzenie drzew, co pozwoliłoby zmniejszyć skalę szkodliwości dla środowiska realizacji planu oraz zwiększyć atrakcyjność okolicy.

4. Wnosimy o rezygnację z budowy bezkolizyjnego wiaduktu nad ulicą Budowlaną w ciągu ulicy Odrowążą. Wybudowanie takiego wiaduktu będzie skutkować dalszym wzrostem ruchu samochodowego w stronę dzielnicy Praga Północ, gdzie wg obowiązującego Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska ustanowionego rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 roku, liczba podróży wykonywanych samochodami osobowymi musi zostać zmniejszona o 70%.

Budowa zbędnych wiaduktów zachęcać będzie do dojazdów do dzielnic centralnych samochodem. Tym samym nie tylko zwiększy ona koszty realizacji planu pod kątem wydatków na infrastrukturę, a również skutkować będzie koniecznością ponoszenia przez miasto kar za niewypełnienie zobowiązań w zakresie ochrony powietrza.

W zakresie komunikacji zbiorowej

5. Wnioskujemy o reorganizację przystanków tramwajowych na skrzyżowaniu Odrowąża-Budowlana. Przystanki tramwajowe w celu zapewnienia optymalnej obsługi pasażerów powinny znajdować się wyłącznie za skrzyżowaniem (dzięki temu uzyskuje się po jednym wspólnym przystanek w daną stronę). Niestety proponowany układ przystanków w projekcie MPZP powoduje dublowanie się przystanków na ulicy Budowlanej, bez wyznaczenia wspólnego przystanku na ulicy Odrowąża.

6. Wnioskujemy o wyraźne zaznaczenie w planie MPZP planowanej stacji kolejowej, która ma powstać na wiadukcie kolejowym przechodzącym przez węzeł Żaba. W związku z tym konieczne jest uwzględnienie dojść dla pieszych do planowanej stacji.

7. Wnioskujemy o zapisanie w MPZP stacji metra Warszawa Toruńska. Wydłużenie II linii metra o jedną stację umożliwi stworzenie węzła przesiadkowego przy stacji PKP Warszawa Toruńska, jak i piętrowego parkingu Park & Ride podłączonego estakadami bezpośrednio z Trasą Toruńską, bez konieczności wjeżdżania w osiedle Bródno czy dodatkowej przesiadki do tramwaju. Jeżeli linia metra zostanie wydłużona należy przewidzieć jej przecięcie z terenem MPZP Odrowąża – Wysockiego.

8. Wnosimy o uwzględnienie w planie przystanków autobusów przy przystanku kolejowym Warszawa Praga na ulicy Projektowanej 5 (7-KD-L) lub parkingu 84KD-p. Zwracamy uwagę, że już teraz funkcjonuje linia dojazdowa 204 do stacji kolejowej, a planowana budowa parkingów oraz rozbudowa systemu SKM wskazuje na wzrost, a nie spadek zapotrzebowania na możliwość wygodnego dojazdu do stacji kolejowych.