Pismo ZM-19-0845-01-KK

Do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Nawiązując do ogłoszenia o zbieraniu wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu placu Zawiszy, przesyłam następujące wnioski:

1. Plan powinien przewidywać docelowy kształt placu Zawiszy jako skrzyżowania dwukierunkowych Alej Jerozolimskich, Towarowej i Raszyńskiej i przyległego placu miejskiego. Al. Jerozolimskie jako dwukierunkowa ulica powinny zostać doprowadzone do placu Zawiszy równolegle do torów, a ulica Grójecka powinna zostać doprowadzona do Alej Jerozolimskich osobnym skrzyżowaniem, na wysokości Dalekiej. Odcinek Grójeckiej między Daleką a placem Zawiszy powinien zostać przekształcony w plac miejski, wyłączony z ruchu samochodowego, z zachowaniem ruchu tramwajowego.

Wizualizacja postulowanych zmian (widok od strony przystanku kolejowego).

Widok z góry.

Więcej informacji oraz wizualizacji: [zobacz >>>].

2. Odcinek Grójeckiej pomiędzy Spiską a placem Zawiszy powinien zostać zapisany jako plac miejski (formalnie może to być droga klasy dojazdowej), z dopuszczonym ruchem pieszym, rowerowym i tramwajowym.

3. Ulice Grójecka, Raszyńska i Aleje Jerozolimskie powinny zostać opisane jako drogi klasy G, zgodnie z naszym wnioskiem do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o racjonalizację klas dróg w obszarze śródmiejskim[1].

4. W planie powinny zostać zapisane obustronne szpalery drzew wzdłuż Alej Jerozolimskich, Grójeckiej, Tarczyńskiej oraz przynajmniej jednostronny szpaler drzew wzdłuż Dalekiej.

5. Zbiorcze przystanki tramwajowe powinny zostać zapisane jako wskazane do usytuowania na wylotach placu Zawiszy (Grójeckiej, Alej Jerozolimskich, Towarowej) – we wszystkich wypadkach za skrzyżowaniem, tak by z jednego przystanku tramwaje odjeżdżały w jednym kierunku i jednocześnie były to wszystkie tramwaje jadące w tym kierunku (por. wizualizacje powyżej).

6. W planie powinny zostać zapisane obustronne drogi dla rowerów wzdłuż Alej Jerozolimskich, Grójeckiej i Towarowej (w tym przejazdów przez Aleje Jerozolimskie i Grójecką w ciągu Towarowa-Raszyńska po obu stronach placu Zawiszy).

7. W planie powinien zostać określony maksymalny przekrój ulicy Grójeckiej jako dwie jezdnie po jednym pasie ruchu oraz torowisko tramwajowo-autobusowe na odcinku Niemcewicza-Daleka oraz dwie jezdnie po dwa pasy ruchu na odcinku Daleka-Aleje Jerozolimskie. (Analogicznie do np. Al. Jerozolimskich w MPZP rejonu ul. Foksal [zobacz >>>].)

8. W planie powinien zostać zapisany obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania rowerów w liczbie nie mniejszej niż 4 na każde 100 metrów bieżących ulicy.

9. W planie powinny zostać zapisane wskaźniki miejsc do parkowania rowerów:
- dla budynków, pomieszczeń i lokali usługowych – nie mniej niż 7 miejsc parkingowych dla rowerów na 1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej,
- dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i pomieszczeń mieszkalnych – nie mniej niż 1 miejsce parkingowe dla rowerów na lokal mieszkalny lub 1 miejsce na 5 lokali mieszkalnych, jeżeli możliwe jest przechowywanie rowerów w mieszkaniach i budynek jest wyposażony w windę.

10. Ulice Tarczyńska, Daleka i Niemcewicza powinny zostać opisane jako służące komunikacji kołowej o ruchu uspokojonym (por. np. obowiązujący MPZP rejonu ul. Foksal).

11. W planie powinien zostać zapisany obowiązek zagospodarowania przestrzeni na ulicach o ruchu jednokierunkowym w sposób umożliwiający ruch rowerowy dwukierunkowy.

12. W planie powinna zostać uwzględniona możliwość budowy stacji metra na placu Zawiszy, zgodnie z przebiegiem III linii metra postulowanym w naszym wniosku do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego[2].

13. W planie powinien zostać zapisany obowiązek stosowania:
- krawężników wpuszczonych w jezdnię (równych z poziomem jezdni) - wtopionych na całej szerokości przejścia oraz obniżania chodnika łagodną rampą do poziomu jezdni
albo
-jezdni podniesionej do poziomu chodnika tak, aby umożliwić zjazd i wjazd na chodnik osobie poruszającej się na wózku.

Na przecięciach ulic klasy lokalnej i dojazdowej, na których nie są wyznaczone przejścia dla pieszych należy wskazać obowiązek stosowania krawężników wtopionych opuszczone oraz chodnika łagodnego rampą obniżonego do poziomu jezdni albo jezdni podniesionej do poziomu chodnika. (Zapisy oparte na treści obowiązującego MPZP rejonu ul. Foksal.)

Na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ulic klasy głównej przez ulice klasy lokalnej i dojazdowej należy wskazać obowiązek zachowania ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów. Jest to uzasadnione względami estetycznymi i bezpieczeństwa, jak też potrzebą wyraźnej hierarchizacji dróg.

14. W planie powinien zostać zapisany obowiązek stosowanie automatycznej detekcji niezmotoryzowanych (pieszych i rowerzystów) na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

15. W planie powinien zostać zapisany obowiązek stosowania fizycznych środków uspokajania ruchu na terenie ulic klas lokalnych i dojazdowych oraz dróg wewnętrznych przy ich przebudowie, remoncie lub budowie. Jako przykłady uspokojenia ruchu należy wskazać powierzchnie wyniesione, przejścia dla pieszych na powierzchniach wyniesionych do poziomu chodnika, podniesienie tarczy skrzyżowania. (Zapisy oparte na treści obowiązującego MPZP rejonu ul. Foksal.)

16. W planie powinno zostać zapisane zachowanie ciągłości komunikacji pieszej wzdłuż ul. Niemcewicza po zachodniej stronie skrzyżowania z Grójecką oraz wzdłuż ul. Spiskiej po zachodniej stronie skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi.

Przypisy

[1] Klasy dróg, w szczególności tych wewnątrz obwodnicy miejskiej, powinny zostać urealnione i dostosowane do ich rzeczywistych parametrów, funkcji w systemie transportowym, ale też przestrzeni miejskiej. W tym celu konieczne jest wprowadzenie faktycznej hierarchii klas dróg w SUiKZP, tak by dostosowane były do celów strategii transportowej miasta, lokalizacji itp. W tym celu należy przede wszystkim obniżyć klasy wszystkich dróg G i GP wewnątrz obwodnicy miejskiej o jedną klasę (GP do G, G do Z). Szersze uzasadnienie, w tym wykazanie, że aktualne klasy dróg są oderwane od rzeczywistości: [zobacz >>>].

[2] W Studium należy uwzględnić przebieg III linii metra łączący najbardziej zurbanizowane tereny, możliwy do realizacji do 2030 r. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze proponuje przebieg od stacji Stadion przez Dw. Wschodni pod ul. Szaserów przez Rondo Wiatraczna i dalej wzdłuż ul. Ostrobramskiej do ronda Mościckiego, zaś zachodniego odcinka od stacji Rondo ONZ pod ul. Twardą do placu Zawiszy, następnie pod ul. Grójecką i ul. Opaczewską oraz Parkiem Szczęśliwickim do nowo budowanych osiedli wzdłuż ul. Włodarzewskiej i ul. Instalatorów