W raporcie wykazano też braki w sposobie planowania przestrzeni i zarządzania nią, w tym niekonsekwencję w zapisach planów zagospodarowania przestrzennego.