Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Dotyczy: wytyczania dróg rowerowych w ramach remontów chodników.

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ZDM z dnia 27.04.2007 (znak ZDM/0717/DTBR/121/07 [zobacz >>>]) i odpowiedzi Pełnomocnika Prezydenta d/s rozwoju transportu rowerowego z dnia 10.05.2007 (znak BD/SP-MU/555-07/07), przedstawiamy swoje stanowisko w sprawie wytyczania dróg rowerowych w ramach remontów chodników.

Uważamy, że nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na tak sformułowane przez ZDM pytanie. Optymalne rozwiązanie zależy od lokalnych uwarunkowań. Jako zasady ogólne proponujemy przyjąć, że:

1. Tam, gdzie remontowane chodniki łączą się z istniejącymi ścieżkami rowerowymi lub obejmują długie odcinki bez sygnalizacji świetlnych, pożądane jest wydzielenie i oznakowanie dróg rowerowych podczas remontu.

2. W pozostałych przypadkach w ramach remontu chodnika powinien zostać przewidziany przebieg i wykonana nawierzchnia drogi dla rowerów, jednak bez jej oznakowania. Oznakowanie takie powinno się pojawić, gdy np. remont sygnalizacji pozwoli na wytyczenie przejazdów na skrzyżowaniach.

W odniesieniu do poszczególnych lokalizacji, wymienionych w piśmie Zielonego Mazowsza z 21 marca [zobacz >>>], wyjaśniamy, że:

- ul. Kasprzaka - na odc. al. Prymasa Tysiąclecia - Krzyżanowskiego brak skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. W ramach remontu chodników powinna zostać wydzielona droga dla rowerów oraz oznakowany przejazd rowerowy przez ul. Bema. Jednocześnie wnioskujemy o jak najszybsze przygotowanie przetargu na projekt węzła rowerowego Kasprzaka / Płocka / Skierniewicka (drogi rowerowe po obu stronach ul. Kasprzaka oraz przejazdy przez ul. Kasprzaka). Wykonanie ww. węzła pozwoliłoby w ramach remontów kolejnych odcinków chodników przedłużyć drogi rowerowe do ronda Daszyńskiego i połączyć je z projektowaną drogą rowerową w ul. Prostej.

- Al. Jana Pawła II - w ramach remontu chodników powinna zostać wydzielona droga dla rowerów. Przejazdy przez skrzyżowanie z Al. Solidarności powinny zostać wykonane w ramach zapowiadanego przez ZDM od 2004 r. projektu uzupełnienia (wyprostowania) ścieżki rowerowej na północnym odcinku al. Jana Pawła II.

- Ul. Leszno i Prosta - podtrzymujemy stanowisko, że niezbędne jest skoordynowanie planowanych remontów chodników z planowaną budową ścieżek rowerowych. Konieczność takiej koordynacji wskazywana jest już od co najmniej trzech lat (np. w piśmie ZM z 9 lipca 2004 r., na spotkaniu w ZDM 7 września 2004 r., czy w rekomendacjach Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego), w związku z czym tłumaczenia o "nagłej" konieczności remontu chodników są nie na miejscu. Jednocześnie wyrażamy zdziwienie faktem odwlekania przez ZDM przetargu na projekt dróg rowerowych przy tych ulicach, "przygotowywanego" już od 8 miesięcy.

- Ul. Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. - od 1998 r. jest gotowy projekt budowlany wydzielonych dróg rowerowych po obu stronach ulicy, kilkukrotnie już aktualizowany. Najwyższy czas przystąpić do jego realizacji, zamiast odtwarzać chodniki i ciągi pieszo-rowerowe w ich dotychczasowym przebiegu.

Ze względu na zgłaszane przez Zarząd Dróg Miejskich trudności w skoordynowaniu remontów chodników z planami budowy dróg rowerowych, wnosimy o bezzwłoczne przygotowanie i udostępnienie planu remontów chodników na rok 2008. Pozwoli to na przygotowanie z odpowiednim wyprzedzeniem ewentualnych projektów modernizacji sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach i uniknięcie podobnych problemów w przyszłym roku.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego