W tekście opublikowanym w Rzeczpospolitej pt. Firmowy rower nie tylko dla kuriera, (17 marca 2007 r., dodatek Prawo co dnia), jego autor Konrad Piłat zwrócił uwagę, że wydatki na rower mogą stanowić koszt uzyskania przychodu nie tylko w firmie kurierskiej. Przedsiębiorca, który uzna, że rower jest dla niego wygodniejszym lub szybszym środkiem transportu, może zaliczyć wydatki na jego kupno do kosztów firmy.

Rower nie korzysta ze szczególnych preferencji podatkowych, ale nie jest też pod tym względem dyskryminowany w stosunku do innych środków transportu. Firma, która kupuje rower w celach służbowych, może zaliczyć wydatek na ten cel do kosztów uzyskania przychodu. Z kolei pracownik, który jeździ służbowo własnym rowerem (na przykład do urzędów, czy do klientów swojego pracodawcy) ma prawo do nieopodatkowanego ekwiwalentu z tego tytułu.

Poniższe przykłady postanowień w sprawie interpretacji prawa podatkowego (pierwsze trzy podajemy za Rzeczpospolitą) mogą być użyteczne w ewentualnych rozmowach z księgowymi, którzy czasem nie wiedzą jak rozliczać koszty rowerowych podróży służbowych po mieście i okolicach.

Rower służbowy jako koszt firmy

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich w odpowiedzi z 5 lutego 2007 r. (PD/415-26/06) potwierdził, że przedsiębiorca, który uzna, że rower jest dla niego wygodniejszym lub szybszym środkiem transportu, może zaliczyć wydatki na jego kupno bezpośrednio do kosztów firmy. Wynika to z ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów oraz faktu, że przepisy ustawy o PIT nigdzie nie wykluczają wydatków na rower z tej kategorii.

Również Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku w odpowiedzi z 22 kwietnia 2005 r. (PF/415-40 BC/II/05) zajął podobne stanowisko w sprawie podatnika, który mimo że ma już firmowy samochód, kupił służbowy rower. Argumentował, iż dojeżdża nim na szkolenia w szpitalach, co pozwala na podniesienie kwalifikacji bez ponoszenia wydatków na paliwo. Także w tym wypadku urząd uznał wydatek za celowy i racjonalny. Potwierdził też, że wydatek ten można w całości zaliczyć do kosztów, jeśli nie przekracza 3500 zł.

Używanie prywatnego roweru do celów służbowych

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1 sierpnia 2006 r. na pytanie, czy ekwiwalent pieniężny wypłacany listonoszom za używanie rowerów stanowiących ich własność jest zwolniony z podatku dochodowego odpowiedział (1471/DPF/415/49/06/PP), że w tej sytuacji należy zastosować art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu zwolnione od podatku są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Urząd uznał, że rower jest sprzętem w rozumieniu tego przepisu, powołując się przy tym na encyklopedię PWN. Aby świadczenie zostało zwolnione od podatku, muszą być jednak spełnione dodatkowe warunki: wykorzystanie roweru powinno być udokumentowane, a wysokość ekwiwalentu musi odpowiadać wartości rzeczy używanych dla celów pracodawcy.

VAT

Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług, podatnicy tego podatku mogą podatek należny (tj. ten, który wynika z wystawionych faktur) pomniejszyć o całość podatku naliczonego w związku z zakupem roweru wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku samochodu osobowego można natomiast odliczyć tylko 60% kwoty tego podatku (nie więcej niż 6.000 zł). W zakresie podatku VAT można więc mówić o pewnej preferencji dla rowerów w stosunku do samochodów osobowych.

Przykład: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w odpowiedzi z 16 sierpnia 2005 r. (PP2-443-26/05) uznał, że przedsiębiorca nabywający rower, który umożliwi przemieszczanie się pomiędzy nieruchomościami w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze dokumentującej nabycie roweru.

Zobacz także

Pełne treści cytowanych interpretacji dostępne są w Systemie Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów (w polu Szukaj należy wpisać rower):

sip.mf.gov.pl/sip/

Dodajmy też, że nie ma żadnych podstaw prawnych, aby ograniczać stosowanie opisanych tu regulacji podatkowych wyłącznie do rowerów używanych przez kurierów, listonoszy czy gońców.