Opinia ws. warunków dla ruchu pieszego i rowerowego w ramach drogi ekspresowej S2 na odcinku węzeł Konotopa - węzeł Lotnisko wg projektu DHV Polska Sp. z o.o. z 2/2008

Rys. nr 2.1. odc. węzeł Konotopa (bez węzła) - ul. Słupska

1. Promień łuku na zakręcie drogi dla rowerów w rejonie ul. Orląt Lwowskich nie powinien być mniejszy niż 20,0 m. Ze względu na usytuowanie u podnóża zjazdu wskazane jest zastosowanie nawet większego promienia łuku i poszerzenie drogi dla rowerów.

2. Należy uwzględnić w projekcie drogę dla rowerów po południowej stronie torów kolejowych linii Warszawa - Katowice, przewidzianą w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dalej SUiKZP) oraz jej powiązania z drogą na wiadukcie nad torami.

3. Należy zwrócić uwagę, że odsunięcie przejazdu dla rowerów przez ul. Piastowską / Witosa od skrzyżowania z ul. Poprzeczną powoduje, że znajdzie się on w miejscu o bardzo ograniczonej widoczności (ze względu na przyczółki wiaduktu). Ponadto niedopuszczalne jest załamywanie przebiegu drogi dla rowerów pod kątem prostym przed przejazdem - żaden rower nie zakręci w miejscu, efektem będą zachowania nieczytelne dla nadjeżdżających kierowców. Możliwe jest wpuszczenie ruchu rowerowego na jezdnię ul. Poprzecznej przed skrzyżowaniem i zaprojektowanie kontynuacji ścieżki w kierunku południowo-wschodnim jako czwartego wlotu skrzyżowania. Wskazane zastosowanie rozwiązań zapewniających wyhamowanie kierowców przed skrzyżowaniem, np. podniesienie tarczy skrzyżowania lub zastosowanie mini-ronda.

4. Na odcinku Piastowska - Bieńczaka wskazane byłoby rozdzielenie ciągu pieszego od rowerowego.

5. Należy zachować ciągłość drogi rowerowej pomiędzy ul. Bieńczaka i Rumiankową. Akceptowalne jest zarówno rozwiązanie z przejazdem bezkolizyjnym nad ul. Regulską (poszerzenie estakady o drogę dla rowerów) jak i z przejazdem w poziomie jezdni (wskazane w takim wypadku zastosowanie azylu na jezdni).

6. Projekt powinien uwzględniać drogę rowerową w ul. Regulskiej projektowaną w tzw. III etapie realizacji przebudowy ulicy przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy (w szczególności zapewniać wystarczającą szerokość prześwitu pod wiaduktem dla obustronnych chodników oraz drogi rowerowej) oraz jej powiązania ze ścieżkami w ulicach Bieńczaka i Rumiankowej.

7. Wskazane byłoby odsunięcie drogi dla rowerów w ciągu ul. Rumiankowa - Słupska od jezdni i doprojektowanie chodnika.

Rys. nr 2.2. odc. ul. Słupska - węzeł Opacz (bez węzła)

8. Na odcinku Słupska - Al. Jerozolimskie wskazane rozdzielenie ciągu pieszego i rowerowego.

9. Przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych przez ul. Bodycha należy przeprowadzić grzbietem szerokiego progu spowalniającego ruch samochodowy.

10. Ze względu na duża ilość źródeł i celów podróży po obu stronach al. Jerozolimskich, a jednocześnie rzadko rozmieszczone skrzyżowania i przejazdy dla rowerów, konieczne jest zapewnienie dróg dla rowerów po obu stronach ulicy, nawiązujących do tras rowerowych przewidzianych w Koncepcji sieci tras rowerowych dla dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

11. Konieczne jest przewidzenie przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych przez al. Jerozolimskie w rejonie skrzyżowania z ul. Spisaka. Brak przejścia wydłuża drogę dojścia pieszego do przystanku autobusowego o ponad pół kilometra! Możliwe jest rozwiązanie z przejściem i przejazdem w poziomie jezdni na skrzyżowaniu lub z kładką pieszo-rowerową po północnej stronie estakad POW.

12. Należy przewidzieć powiązanie dróg rowerowych w al. Jerozolimskich z planowaną przez Gminę Michałowice ścieżką rowerową w ul. Jesionowej.

13. Wskazane jest powiązanie dróg rowerowych w al. Jerozolimskich ze ślepymi zakończeniami ul. Rumuńskiej i ul. Żytniej.

14. Należy uwzględnić w projekcie trasę rowerową wzdłuż linii kolejowej WKD, zaplanowaną w koncepcji sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Michałowice, zatwierdzonej w 2004 r., oraz nawiązującą do trasy planowanej wg SUiKZP w granicach Warszawy. Naszym zdaniem pożądane byłoby wykonanie dróg dla rowerów po obu stronach linii kolejowej.

15. Ze względu na dużą odległość do najbliższych przejazdów przez tory, wskazane jest zaprojektowanie drogi rowerowej i chodnika również na wiadukcie drogi S-2 nad linią WKD.

Rys. nr 2.3. węzeł Opacz

16. Zakończenie drogi rowerowej w ul. Czystej powinno umożliwiać płynne i bezpieczne włączenie się do ruchu.

17. Należy przewidzieć powiązanie drogi dla rowerów po południowej stronie ciągu Środkowa - Szyszkowa z planowaną wg SUiKZP trasą rowerową w ul. Jutrzenki, zarówno w relacji Środkowa - Jutrzenki jak i Rebusowa - Jutrzenki.

18. Proponujemy rozważyć rozwiązanie skrzyżowań Środkowa / Badylarska / Czysta / Szyszkowa oraz Szyszkowa / Rebusowa w formie małych rond o średnicy 22-26 m.

19. Drogi rowerowe w ciągu ul. Środkowa - Szyszkowa oraz w ul. Rebusowej powinny zachowywać ciągłość rodzaju nawierzchni i poziomu niwelety na przejazdach przez drogi polne, wewnętrzne i wjazdy bramowe. W tym celu może być konieczne jej odsunięcie od jezdni.

20. Należy uwzględnić w projekcie kontynuację drogi dla rowerów w ul. Szyszkowej w kierunku al. Krakowskiej zgodnie z SUiKZP. Wskazany byłby także dwustronny chodnik dla pieszych.

Rys. nr 2.4. odc. węzeł Opacz (bez węzła) - ul. Paluch

21. Należy zapewnić bezkolizyjny przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych w ciągu ul. Działkowa - Foliałowa (trasa rowerowa wyznaczona przez SUiKZP).

22. Węzeł al. Krakowska powinien zapewniać rezerwę na przeprowadzenie linii tramwajowej w al. Krakowskiej, planowanej zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, przyjętą Uchwałą Nr LXII/1789/2005 Rady m.st. Warszawy w dniu 24 listopada 2005 r. Projekt węzła musi umożliwiać późniejszą budowę linii tramwajowej bez konieczności przebudowy węzła.

23. W węźle Al. Krakowska konieczne jest doprojektowanie drogi dla rowerów po zachodniej stronie al. Krakowskiej w kierunku centrum Warszawy. Zwracamy uwagę, że istniejące odcinki dróg dla rowerów w al. Krakowskiej i ul. Grójeckiej znajdują się właśnie po stronie zachodniej.

Rys. nr 2.5. ul. Paluch - węzeł Lotnisko (bez węzła)

24. Należy przewidzieć drogę dla rowerów w ciągu ul. Na Skraju - Paluch zgodnie z SUiKZP.

Uwagi końcowe

25. Nawierzchnia dróg rowerowych powinna zostać wykonana w technologii bitumicznej.

26. Na drogach dla rowerów należy stosować promienie łuków nie mniejsze niż 20,0 m. W rejonach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną dopuszczalne są łuki o promieniu min. 4,0 m.

27. Ze względu na duży zakres koniecznych poprawek, wnosimy o możliwość ponownego zaopiniowania projektu po naniesieniu niniejszych uwag - w formie pisemnej lub spotkania konsultacyjnego z projektantami.