Pismo ZM-16-0721-01-MS z 1 XII 2016 r.

Do Pani Renaty Kaznowskiej, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy.

Co roku mieszkańcy Warszawy wybierają w ramach budżetu partycypacyjnego liczne projekty mające poprawić warunki ruchu rowerowego na ulicach lokalnych. Stołeczny inżynier ruchu wymaga w takich przypadkach montowania środków fizycznego uspokojenia ruchu. Abstrahując od celowości automatyzmu wymagania budowy progów spowalniających (np. w przypadku ulic o trzymetrowej jezdni), należy zadbać o to, by wymóg ten nie skutkował osiągnięciem celów odwrotnych do zamierzonych przez projektodawców, tj. by nie pogarszał warunków ruchu i życia okolicznych mieszkańców.

Aby uniknąć generowania hałasu i efektu podrzutu, progi spowalniające powinny mieć odpowiedni przekrój – sinusoidalny, bez załamań, umożliwiający łagodny wjazd na próg i zjazd z niego. Jest to możliwe do osiągnięcia przy wykorzystania standardowych materiałów do budowy progów, bez konieczności korzystania z prefabrykatów, czego dowodzi funkcjonowanie progów o przekroju zbliżonym do sinusoidalnego, m.in. na jezdniach serwisowych Wału Miedzeszyńskiego (por. zał). Dodatkowo, tam gdzie występuje odpowiedni przekrój jezdni, progi powinny kończyć się w odległości ok. 1m od krawężnika, tak by pozostawić przepusty dla rowerzystów.

W związku z dużą liczbą progów budowanych i planowanych do budowy w najbliższym czasie, proszę o wprowadzenie wymogu ujednolicenia przekroju progów na ulicach miejskich i dzielnicowych do przekroju sinusoidalnego. Docelowo, taki wymóg powinien zostać wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy (np. w ramach aktualizacji miejskich standardów infrastruktury rowerowej). Niemniej, ze względu na trwającą realizację projektów z BP, proszę póki co o zastosowanie rozwiązania doraźnego, np. w postaci okólnika do jednostek zarządzających drogami, w tym zwłaszcza urzędów dzielnic.

Załącznik - przykładowe progi

Próg spowalniający o przekroju zbliżonym do sinusoidalnego...

...oraz wyniesione przejście dla pieszych z najazdem o takim przekroju