Wprowadzenie

Na początku roku przeprowadziliśmy analizę faktycznych parametrów warszawskich dróg pod kątem klas przypisanych im w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" [zobacz >>>]. Wyniki analizy były jednoznaczne. Prawie żadne z głównych ulic w Warszawie nie spełniają warunków technicznych w zakresie minimalnych odległości między skrzyżowaniami. Nawet jeśli potraktujemy wymagania bardzo łagodnie: dopuścimy wszędzie odległości "dopuszczalne wyjątkowo", odliczymy skrzyżowania jednostronne (tylko skręty w prawo) i zadowoli nas spełnianie warunków dla 80% skrzyżowań, to tak złagodzone kryteria spełnia tylko 2 na 12 dróg klasy GP (al. Prymasa Tysiąclecia, Maczka) i żadna z 27 dróg klasy G.

Przykładowy zestaw skrzyżowań koniecznych do likwidacji, żeby doprowadzić ich gęstość do "dopuszczalnej wyjątkowo" na drodze klasy GP.

W związku z tym postulowaliśmy uczytelnienie i faktyczną hierarchizację układu drogowego poprzez obniżenie klasy dróg GP i G wewnątrz obwodnicy miejskiej o jedną klasę, za wyjątkiem pozostawienia klasy GP dla samej obwodnicy miejskiej, Wisłostrady na północ od mostu Grota, Modlińskiej, al. Prymasa Tysiąclecia - Al. Jerozolimskich (w kierunku granicy miasta).

Postulat ten przekazaliśmy do Biura Drogownictwa i Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Otrzymaliśmy odpowiedź Biura Drogownictwa, w którym Dyrektor Reksnis popiera urealnienie klasyfikacji dróg.

Pismo Biura Drogownictwa z 6 V 2016 r.

BD-PA.7241.17.2016.MKU

W odpowiedzi na Pana pismo nr MDL-16-0346-01-MS z dnia 15 marca 2016 r., dotyczące klasyfikacji funkcjonalnej dróg w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, uprzejmie informuję, że podzielam Pana stanowisko o celowości racjonalizacji klas dróg, polegającej głównie na obniżeniu klas dróg w obszarze śródmiejskim.

W świetle znowelizowanej W 2015 roku Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (poprzez zapisy w Ustawie z dnia 9 października o rewitalizacji, Dz.U.2015.1777 z dnia 3 listopada 2015 r.), niezbędne stało się wykonanie, w ramach prac nad Studium, szeregu analiz, w tym bilansu terenów przewidzianych pod zabudowę wraz z oszacowaniem chłonności tych terenów, w powiązaniu z możliwościami finansowymi Miasta i jego rozwojem demograficznym. W związku z tym, w pierwszej kolejności, konieczne jest wypracowanie metodologii sporządzania wymaganych ustawą analiz i bilansu terenów przewidzianych pod zabudowę. W tym celu, w ramach dyskusji ze środowiskiem urbanistów na temat sposobu realizacji nowych wymogów ustawowych, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wspólnie z Towarzystwem Urbanistów Polskich, zorganizowało 20 kwietnia br. konferencję Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta - nowe wyzwania w świetle zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r.. W trakcie konferencji wskazano m.in. na konieczność wydania odpowiednich Rozporządzeń wykonawczych do zmienionej Ustawy. Efektem finalnym konferencji ma być publikacja, zawierająca wnioski i oczekiwania środowisk planistycznych.

W powyższej sytuacji nie jest możliwe obecnie wszczęcie procedury zmiany SUiKZP, jak również przystąpienie do wykonywania nowego Studium.

Biuro Drogownictwa i Komunikacji zamierza jednak kontynuować, rozpoczęty w poprzednim roku, cykl spotkań warsztatowych z biurami i innymi jednostkami miejskimi, mający na celu wypracowanie spójnego schematu układu drogowego z urealnioną klasyfikacją funkcjonalną dróg, która będzie mogła być wprowadzona w przyszłości do Studium. W pracach warsztatowych będzie też analizowana dołączona do Państwa pisma Robocza propozycja zmian klas dróg GP i G wewnątrz przewidzianego w SUiKZP przebiegu obwodnicy miejskiej.

Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji
Mieczysław Reksnis