Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu

W nawiązaniu do spotkania 18 czerwca br. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu modernizacji trasy tramwajowej w ciągu ulic Targowej, Zamoyskiego i Zielenieckiej, przedstawiamy nasze uwagi i postulaty do tego projektu.

Uwagi ogólne

1. Projekt w nadmiernym stopniu faworyzuje komunikację samochodową, mimo że dotyczy ulic w całości obszarze śródmiejskim, gdzie zdecydowany priorytet powinna mieć komunikacja publiczna, piesza i rowerowa. Zgodnie z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza, w obszarze, do którego należą objęte opracowaniem ulice, konieczne jest ograniczenie ruchu samochodów osobowych o 70% do 2012 roku. Na takie obniżone o 70% natężenia ruchu powinny być obliczone przepustowości ulic Targowej i Zielenieckiej, a nie na natężenia obecne, ani tym bardziej na prognozowany popyt. Zdajemy sobie sprawę, że przedmiotem projektu jest modernizacja linii tramwajowej, a nie kompleksowa przebudowa ulicy, ale rezygnacja z dogmatu utrzymania obecnej przepustowości pozwoli także znacznie poprawić warunki ruchu tramwajów i dostępność przystanków tramwajowych dla pasażerów.

Uwagi szczegółowe

2. Projekt nie zapewnia dostępności przystanków tramwajowych przy ul. Ząbkowskiej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Trudno uznać za zapewnienie dostępności przejście przy Oazie, wymagające nadłożenia ponad 300 m drogi od skrzyżowania. Nie ma też możliwości dostosowania do obecnych wymagań przejścia podziemnego. Dlatego konieczne jest zastosowanie jednego z dwóch rozwiązań:

- komplet naziemnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Ząbkowską;

- naziemne przejście dla pieszych przez ul. Targową na południowo-wschodnim krańcu peronów przystanków tramwajowych w zespole Ząbkowska (między Ząbkowską a Kępną).

3. W odniesieniu do przedstawionych wariantów przejścia „przy Oazie”, popieramy wariant z likwidacją zawrotek dla ruchu samochodowego, co zdecydowanie uprości koordynację sygnalizacji świetlnej na potrzeby tramwaju. Wszystkie relacje obsługiwane zawrotkami mają alternatywne realizacje istniejącym układem ulicznym. Należy jednak zwęzić południowo-zachodnią jezdnię ul. Targowej przynajmniej o jeden pas ruchu, by skrócić przejście (a co za tym idzie czasy ewakuacji). Skrajny prawy pas i tak przechodzi zaraz za przejściem w pas do skrętu w prawo w ul. Marcinkowskiego.

4. Sygnalizacja na przejściu dla pieszych przez tory tramwajowe powinna być wzbudzana przez tramwaj z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by nie musiał on zwalniać przejeżdżając przez przejście.

5. W przypadku pozostawienia którejkolwiek z zawrotek powinny one mieć wydzielony pas do zawracania, co umożliwi jazdę samochodów na wprost bez wstrzymywania ruchu tramwajowego.

6. Wnosimy o zmniejszenie promienia łuku na połączeniu jezdni we wschodnim narożniku skrzyżowania ul. Targowej do 12 m. Pozwoli to na przysunięcie przejścia przez ul. Targową i peronu przystanku Kijowska 03 do skrzyżowania, a tym samym skrócenie czasów ewakuacji i dróg przejścia pomiędzy przystankami.

7. Nowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego i Targowej może zostać wykorzystane do stworzenia dojścia z drugiej strony do przystanku Kijowska 03. Konieczne jest doprojektowanie ok. 130 m chodnika w pasie dzielącym ul. Targowej.

8. Przesunięcie torowiska w rejonie skrzyżowania ul. Zamoyskiego z al. Zieleniecką powinno się odbyć kosztem szerokości jezdni, nie chodnika. Wnosimy o rezygnacje z jednego z trzech pasów ruchu do jazdy na wprost z ul. Targowej w ul. Grochowską. Łącznie pięć pasów na wlocie to rozwiązanie być może akceptowalne na peryferiach miasta, ale nie w strefie śródmiejskiej. Absurdem jest projektowanie na skrzyżowaniu aż trzech pasów ruchu do jazdy na wprost w kierunku wschodnim - zwłaszcza że 200 m za skrzyżowaniem ul. Grochowska zwęża się do 2 pasów ruchu.

9. Opiniujemy negatywnie przeniesienie przystanku autobusowego al. Zieleniecka 01 za skrzyżowanie. Wydłuża to drogę dojścia pieszego do przystanku. Dodatkowe odsunięcie i zawężenie przestrzeni dla pieszych spowoduje projektowana zatoka. Dlatego wnosimy o pozostawienie przystanku w obecnej lokalizacji, przynajmniej do czasu kompleksowej przebudowy skrzyżowania.

10. Lokalizacja przejść dla pieszych, sygnalizatorów, peronów przystankowych powinna umożliwiać przeprowadzenie dróg i przejazdów dla rowerów bez konieczności ponownej przebudowy zaprojektowanych elementów. Naszym zdaniem warunku tego nie spełnia np. przejście przez południową jezdnię ul. Zamoyskiego po wschodniej stronie skrzyżowania Targowa / Zamoyskiego / al. Zieleniecka oraz przejście przez torowisko po południowej stronie tego samego skrzyżowania.

Do wiadomości:

1. Tramwaje Warszawskie

2. BDiK