Tydzień temu Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu m.st. Warszawy zaopiniowała koncepcję budowy trasy tramwajowej wzdłuż al. Wilanowskiej od Ronda UE do Dworca Południowego. Mieliśmy też możliwość zapoznania się ze wstępnymi pomysłami na dalszy odcinek w kierunku Wilanowa. Bardzo cieszymy się ze współpracy z Tramwajami Warszawskimi, gdyż rozwój sieci tramwajowej to ważny element rozwiązywania problemów transportowych Warszawy. Dzięki pracy komisji autorzy koncepcji budowy trasy tramwajowej mieli też możliwość uzgodnienia swoich pomysłów z wykonawcami koncepcji zieleni na al. Wilanowskiej w ramach programu zielonych ulic, który powstaje na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy [zobacz >>>]. Zachęcamy do przeczytania naszych postulatów i obejrzenia materiałów, które dla wielu mogą być nowością.

Uchwała nr 3/2018 Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie koncepcji budowy trasy tramwajowej wzdłuż al. Wilanowskiej

Na podstawie regulaminu działania Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 7 lutego 2018 r. oraz programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja docenia fakt przedstawienia przez wykonawcę koncepcji i zamawiającego wielu różnych wariantów budowy trasy tramwajowej, co pozwala na szeroką dyskusję o możliwych rozwiązaniach.

2. Komisja rekomenduje budowę trasy tramwajowej na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Dworca Południowego według wariantu 1b, przedstawionego na posiedzeniu Komisji w dniu 27 czerwca 2018 r.:

a. Budowa linii tramwajowej w sposób ciągły na powierzchni terenu po północnej stronie jezdni al. Wilanowskiej jest wariantem zapewniającym równocześnie najkrótszy czas przejazdu, najmniejsze koszty i najmniej konfliktów przestrzennych.

b. Warianty 1. i 2. nie zapewniają miejsca na akumulację pojazdów na skrzyżowaniu z ul. Rodziny Hiszpańskich, co będzie powodować blokadę ruchu autobusów.

c. Wariant 1a ogranicza możliwość stworzenia placu miejskiego przed Galerią Mokotów.

d. Z uwagi na niewielkie obecnie obciążenie al. Wilanowskiej ruchem autobusowym, który częściowo może zostać zastąpiony tramwajami, budowa trasy autobusowo-tramwajowej według wariantu 2. jest mało potrzebna i zbyt kosztowna.

e. Budowa podziemnego węzła tramwajowego przy Rondzie Unii Europejskiej według wariantu 3. jest rozwiązaniem dalekim od optymalnego z powodu zbyt wysokich kosztów i ograniczenia dostępności dla pieszych do przystanków tramwajowych.

f. Wariant 4., w którym tory w kierunku wschodnim dwukrotnie przekraczają jezdnię al. Wilanowskiej, spowoduje znaczne ograniczenie w możliwości wykorzystania terenu po południowej stronie ulicy oraz wydłuży czas przejazdu tramwajów.

3. Jednocześnie komisja wnioskuje o następujące poprawki do przedstawionych wariantów koncepcji:

a. Dobudowanie ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ul. Wołoskiej od Ronda Unii Europejskiej do parkingu przy biurowcach w celu ułatwienia dojazdu do pracy rowerami.

b. Rozważenie możliwości ograniczenia zajętości miejsca przez al. Wilanowską na wylocie z Ronda Unii Europejskiej (zwężenie jezdni południowej z 3 pasów do 2 pasów ruchu) w celu poszerzenia chodnika i budowy ścieżki rowerowej po południowej stronie al. Wilanowskiej.

c. Rozważanie zmiany organizacji ruchu na Rondzie Unii Europejskiej tak aby rozwiązać problem blokowania przejazdu autobusów.

d. Rozważenie powrotu do pierwotnego przebiegu al. Lotników i budowy skrzyżowania czterokierunkowego na połączeniu z ul. Rodziny Hiszpańskich wraz z dobudowaniem fragmentu jezdni południowej al. Wilanowskiej od strony Ronda Unii Europejskiej

e. Budowę chodników i ścieżek rowerowych w sposób ciągły po obu stronach al. Wilanowskiej na całym odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Dworca Południowego wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi na wszystkich ramionach skrzyżowań.

f. Zmniejszenie zajętości terenu skrzyżowania al. Wilanowskiej z ul. Kaczmarskiego (d. Modzelewskiego) oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez zwężenie pasów ruchu, zmniejszenie promieni łuków do skrętów oraz przysunięcie przejść dla pieszych bliżej tarczy skrzyżowania.

g. Rozważenie budowy przystanku autobusowo-tramwajowego po północno-zachodniej stronie skrzyżowania al. Wilanowskiej z ul. Kaczmarskiego (d. Modzelewskiego).

h. Budowę połączeń chodników i ścieżek rowerowych po północnej stronie torowiska z chodnikami i jezdnią ul. Bryły.

4. Komisja rekomenduje budowę węzła tramwajowego przy Dworcu Południowym według wariantu 1., czyli z odnogą wzdłuż ul. Pejzażowej, ze względu na jego dostosowanie do koncepcji budowy centrum przesiadkowego i trasy tramwajowej w kierunku Wilanowa.

5. Komisja docenia wykonane prace koncepcyjne nad rozwiązaniami połączenia sieci tramwajowej pomiędzy Dworcem Południowym i trasą do Wilanowa. Członkowie Komisji wyrażają nadzieję, że te prace będą kontynuowane, aby trasa ta mogła powstać w kolejnej dekadzie.

Prezydium Komisji:
Robert Buciak
Michał Harasimowicz
Sławomir Lorenc

Koncepcja budowy tramwaju w al. Wilanowskiej

Wariant 1b koncepcji budowy trasy tramwajowej wzdłuż al. Wilanowskiej od Ronda UE do Dworca Południowego: PDF, 11757 kB.

Post scriptum

Niestety już w kilka dni po przyjęciu uchwały życie napisało do niej tragiczny komentarz. Na Rondzie UE na wylocie w al. Wilanowską zginęła młoda rowerzystka. Na posiedzeniu BKDS ds. transportu sporo mówiliśmy o konieczności poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. Mamy nadzieję, że nasze uwagi zostaną rozpatrzone i dojdzie do przebudowy feralnego odcinka jezdni.