Pismo ZM-19-0853-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu rozbudowy ul. Bartyckiej między ulicami Czerniakowską a Gościniec, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez wjazdy na posesję i ulice podporządkowane bez sygnalizacji świetlnej powinny zostać wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika i poprowadzone grzbietem progu spowalniającego (za znakiem wjazdu do strefy „Tempo 30”).

2. Promienie łuków na drodze rowerowej powinny wynosić min. 4,0m.

3. Negatywnie opiniujemy urwanie ciągłości drogi rowerowej po południowej stronie ulicy na odcinku od 0+250 do ulicy Czerniakowskiej. Droga rowerowa powinna zostać doprowadzona do ulicy Czerniakowskiej kosztem zatoki autobusowej, skutkującej również niepotrzebnym wydłużeniem przejścia dla pieszych.

4. Promień łuku na wjeździe w Bartycką z ulicy Czerniakowskiej powinien wynosić 12, a nie 26m, analogicznie do łuku na zjeździe z Bartyckiej w Czerniakowską.

5. Przejście dla pieszych wzdłuż ul. Czerniakowskiej powinno zostać przeniesione na drugą stronę przejazdu rowerowego, tak by ograniczyć liczbę przecięć ciągu pieszego z drogą dla rowerów w relacji północ-południe na odcinku 50m z trzech do jednego. O niefunkcjonalności obecnego rozwiązania świadczą m.in. przedepty po południowej stronie. Przesunięcie przejścia pozwoli też ograniczyć rozmiar skrzyżowania, poprawiając płynność ruchu.

6. Na skrzyżowaniu z ul. Grupy AK „Północ” powinien znaleźć się komplet przejazdów rowerowych, by umożliwić zmianę stronę ulicy w dowolnej kolejności.

7. Przy przystankach przy ulicach Grupy AK „Północ”, Ku Wiśle i Rodzynkowej należy zachować ciągłość chodnika po zewnętrznej stronie drogi rowerowej, tak by pieszy idący na wprost nie musiał dwukrotnie przecinać drogi dla rowerów przy każdym przystanku. W obecnej formie, projekt przewiduje czterokrotne przecinanie się chodnika i drogi dla rowerów na odcinku 300m. Dodatkowe miejsce można wygospodarować kosztem zatok autobusowych.

8. Skrzyżowanie z ulicą Gościniec, przy szkole podstawowej, powinno zostać wykonane jako wyniesione do poziomu chodnika.

9. Wjazd na drogę rowerową z ul. Nadrzecznej powinien zostać wykonany w sposób pozwalający na płynny wjazd z jezdni (promień łuku min. 12m).

10. Na odcinku jednojezdniowym, gdzie ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych, powinno zostać zastosowane uspokojenie ruchu, np. w postaci progów wyspowych i wyniesionej tarczy skrzyżowania.

11. Na odcinku jednojezdniowym szerokość chodnika należy zwiększyć do 2,5m, by zapewnić miejsce na znaki drogowe, słupy oświetleniowe itp., bez ograniczania szerokości funkcjonalnej (wolnej od przeszkód) poniżej dopuszczalnego minimum (2,0m).

12. W projekcie powinna zostać uwzględniona zieleń w postaci drzew i krzewów, w uzgodnieniu z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy.

13. Projekt jako całość nie zapewnia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, gdyż występują w nim długie odcinki proste jezdni, zachęcające do rozwijania wysokich prędkości. W celu poprawy bezpieczeństwa należy przewidzieć zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak: rezygnacja ze stosowania zatok autobusowych, progi poduszkowe przed przejściami dla pieszych.

14. W celu poprawy bezpieczeństwa łuki na w(y)lotach ulic lokalnych i dojazdowych powinny mieć promień 6 metrów, czyli minimalny przewidziany prawem.

15. Przy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym z ul. Piaskarzy powinien zostać wyprostowany przebieg ścieżki rowerowej przez ul.Piaskarzy oraz dodany przejazd rowerowy przez ul. Bartycką obok przejscia dla pieszych, aby umożliwić wjazd rowerów w ul. Pułku AK „Waligóra”.

16. Proponuję dodać przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ul. Bartycką po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Rodzynkową.

17. Proponuję dodać przejazd rowerowy przez ul. Bartycką przy skrzyżowaniu z ul. Rodzynkową i doprowadzić ścieżkę rowerową do zaślepionego zakończenia ul. Siekierkowskiej. Umożliwi to legalny dojazd rowerem do domu kultury Dorożkarnia. Jest to o tyle ważne, że z tej możliwości będą korzystać dzieci i należy im zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w dotarciu do domu kultury. Zaprojektowana organizacja ruchu będzie skutkować częstym przejeżdżaniem przez dzieci na rowerach po przejściu dla pieszych.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Certus Via Sp. z o.o.

Projekt

Rozbudowa ul. Bartyckiej między ulicami Czerniakowską a Gościniec: JPG, 3451 kB, JPG, 8604 kB, JPG, 9577 kB, JPG, 8081 kB, JPG, 3989 kB, JPG, 2945 kB.