Pismo ZM-18-0836-01-PZ

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu przebudowy ul. Gagarina i Spacerowej w związku z budową trasy tramwajowej, przesyłam uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne

1. W projekcie należy uwzględnić obustronne drogi dla rowerów na całej długości odcinka objętego projektem, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Dodatkowe miejsce po stronie południowej można wygospodarować m.in. poprzez rezygnację z zatok autobusowych, ograniczenie szerokości pasów ruchu (przynajmniej do 3+3,25m), ograniczenie szerokości pasa dzielącego, przesunięcie torowiska w kierunku północnym, ograniczenie przekroju jezdni do 2x1 pasów ruchu itp.

2. Drogi dla rowerów powinny w miarę możliwości być odseparowane od chodników pasem zieleni.

3. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez drogi podporządkowane bez sygnalizacji świetlnej powinny zostać wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów i poprowadzone grzbietem progów spowalniających (oznakowanych jako wjazdy do strefy „Tempo 30 km/h”). Poza poprawą bezpieczeństwa, komfortu podróży i dostępności, argumentem za tym są zapisy standardów pieszych– wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy 1682/2017.

4. Przewidziane w projekcie chodniki przylegające do jezdni o szerokości całkowitej 2,0m (odcinek Czerska-Czerniakowska) są niefunkcjonalne i niezgodne z prawem, które wymaga szerokości użytkowej (poza pasem wygrodzeń, znaków drogowych itp.) min. 2,0m. W praktyce, minimalna szerokość użytkowa chodnika – zwłaszcza w obszarze śródmiejskim przy ulicy z zabudową mieszkalno-usługową - powinna wynosić minimum 2,5m (wskazane: 3,0m).

5. Znaki P-27 („sierżanty”) nie są przewidziane do stosowania na wydzielonych drogach dla rowerów.

6. Promienie łuków na drogach dla rowerów powinny wynosić min. 4,0m.

7. Pozytywnie oceniamy uwzględnienie w projekcie obustronnych dojść do większości przystanków tramwajowych w pasie dzielącym.

Uwagi szczegółowe

8. Przebieg drogi dla rowerów między Stępińską a Sielecką powinien zostać wyprostowany.

9. W północno-zachodnim rogu skrzyżowania z ul. Belwederską należy poszerzyć chodnik, tak by zapewnić przestrzeń do kumulacji rowerzystów przed przejazdami rowerowymi, normatywne łuki (obecnie projekt przewiduje zakręt pod kątem ostrym w relacjach S<->E) oraz prosty przebieg drogi dla rowerów w relacji N-S (bez konieczności wykonywania dwóch zakrętów na odcinku 5 metrów, aby jechać na wprost).

10. Należy skorygować wyznaczony przebieg lewoskrętu z Sobieskiego w Spacerową, tak by uniknąć ścinania przestrzeni do kumulacji rowerzystów i pieszych między torowiskiem a jezdnią (por. rys. powyżej).

11. Szerokość wylotu ul. Belwederskiej po południowej stronie skrzyżowania należy dostosować do liczby pasów ruchu na wprost na przeciwległym wlocie (dwa pasy ruchu).

12. Przekroje jezdni na wylotach ulicy Czerskiej ze skrzyżowania z Gagarina powinny zostać ograniczone do liczby pasów ruchu przed i za skrzyżowaniem (jednego). Przekrój wlotów również powinien zostać ograniczony do jednego, chyba że planowane są wydzielone pasy do skrętu, co powinno zostać zaznaczone.

13. Po zachodniej stronie skrzyżowania ulicy Czerniakowskiej, droga dla rowerów po stronie południowej powinna zostać wyprowadzona na chodnik w kierunku południowym analogicznie do kierunku północnego, jako że ruch rowerowy jest dopuszczony na chodniku wzdłuż tej ulicy.

14. Przejście dla pieszych na wysokości ul. Sułkowickiej powinno zostać uzupełnione o przejazd rowerowy, łączący drogi rowerowe po obu stronach ulicy (zgodnie z pierwszą uwagą ogólną) oraz umożliwiający dojazd z dwukierunkowej dla rowerów ulicy na północną stronę ul. Gagarina.

15. Należy zrezygnować z łącznika prowadzącego z przejazdu rowerowego w ul. Górską i Iwicką, pozostawiając możliwość wjazdu na zasadach ogólnych.

16. Po południowej stronie ulicy Spacerowej na krańcu odcinka objętego projektem (przy przejściu na wysokości hotelu) należy uwzględnić dowiązanie do dalszej drogi dla rowerów lub wjazd na DDR z jezdni.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Projekt

Budowa trasy tramwaju od ul. Kasprzaka do Wilanowa (odcinek Sobieskiego-Czerniakowska): JPG, 9542 kB, JPG, 8248 kB, JPG, 7123 kB.