Pismo ZM-17-0746-01-AB z 31 maja

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu przebudowy ciągu ulic Kasprzaka i Wolskiej na odc. Skierniewicka-Redutowa, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

Uwagi kluczowe:

1. Należy doprojektować drogę dla rowerów po północnej stronie ul. Kasprzaka. Znajduje się tu wiele źródeł i celów podróży (bloki, szkoła, instytut PAN). Kluczowy jest odcinek Bema - al. Prymasa Tysiąclecia: nieuwzględnienie tego odcinka przy przebudowie sygnalizacji bardzo podniesie koszt realizacji drogi dla rowerów w późniejszym terminie.

Miejsce można wygospodarować bez szkody dla ruchu pieszego poprzez wykorzystanie nadmiarowego pasa ruchu na tym odcinku (jeden z pasów znajduje się w przedłużeniu pasa do skrętu w lewo w ul. Bema - po przemalowaniu pasów na skrzyżowaniu z Bema można zabudować prawy pas za skrzyżowaniem).

2. Należy doprojektować brakujące przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu Kasprzaka / al. Prymasa Tysiąclecia (rondo Tybetu) z korektą geometrii jezdni (np. zabudowa otwartej zatoki autobusowej) w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania (por. rys. powyżej).

Uwagi szczegółowe:

3. Należy poszerzyć subnormatywny chodnik w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania Kasprzaka / al. Prymasa Tysiąclecia (rondo Tybetu – por. rys. powyżej). Obecnie jego efektywna szerokość (wolna od przeszkód) nie przekracza 1 m na wysokości latarni. Ponadto szerokość chodnika nie jest dostosowana do natężenia ruchu pieszego na wysokości przejścia dla pieszych. Natężenie to wzrośnie ponadto po zakończeniu modernizacji kolejowej linii obwodowej.

4. W miarę możliwości należy poszerzyć przejścia dla pieszych przez południowy i wschodni wlot Ronda Tybetu.

5. Na odcinku na zachód od Redutowej chodnik powinien być bliżej drogi dla rowerów (w przedłużeniu przejścia dla pieszych przez Redutową), żeby piesi nie skracali drogi po drodze dla rowerów.

6. Z czego wynika esowanie drogi dla rowerów po północnej stronie Wolskiej między Elekcyjną a parkingiem przed Cmentarzem Prawosławnym (przybliżanie do jezdni, a następnie oddalanie)? Czy chodzi o ominięcie szpaleru drzew? Podkład jest mało czytelny, ale wydaje się, że esowanie mogłoby być mniejsze dzięki prowadzeniu śladem dawnego torowiska tramwajowego.

7. Na ulicy Elekcyjnej i Ordona wyznaczono odcinki pasów rowerowych obok pasów ruchu o nienormatywnych szerokościach (4,2 m; 4,8 m; 5,2 m; 5,8 m). Stwarza to ryzyko jazdy dwóch samochodów obok siebie i zajmowania pasa rowerowego. Wskazane byłoby uporządkowanie szerokości pasów ruchu, np. poprzez poszerzenie / wydłużenie wysp dzielących na wlotach skrzyżowań z Wolską i Kasprzaka.

8. Podobna wątpliwość dotyczy wlotu ul. Redutowej, jednak tam pasy ruchu nie zostały zwymiarowane.

9. Należy zabudować nadmiarowy pas na południowej jezdni Wolskiej w kierunku centrum (4. pas na wlocie, 3. pas na wylocie). Wcześniej są 2 pasy ruchu, dalej przy przystanku Sokołowska też (bez możliwości poszerzenia). Nie ma też uzasadnienia wyznaczanie wydzielonego pasa do skrętu w prawo w ul. Ordona - ta relacja obsługiwana jest przez ul. Kasprzaka.

Zabudowa pasów pozwoli zmniejszyć rozmiar skrzyżowania, skrócić drogi ewakuacji (w szczególności pieszych), poprawić efektywność sygnalizacji. Ponadto umożliwi to wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych na prawym pasie ul. Wolskiej i - w połączeniu z wysłupkowaniem chodników - eliminację występującego w tym rejonie nielegalnego parkowanie (w tym jeżdżenia samochodów po chodnikach).

10. Przejścia dla pieszych przez Kasprzaka przy Grabowskiej powinny być w jednej osi. Obok powinien powstać przejazd dla rowerzystów. Po jednej stronie ulicy znajduje się szkoła, a po drugiej buduje się ogromne osiedle, które stanowić będą istotne źródła i cele podróży pieszych i rowerowych.

11. Należy doprojektować przejazd dla rowerzystów obok przejścia dla pieszych przez ul. Kasprzaka na skrzyżowaniu z ul. Skierniewicką.

12. Należy zabudować powierzchnie wyłączone z ruchu (P-21) na zjeździe z jednokierunkowej drogi dla rowerów na jezdnię ul. Ordona oraz po południowej stronie ronda Tybetu.

13. Połączenia dróg dla rowerów i jezdni powinno być wykonane bez krawężnika. Szczególnie dotyczy to przypadków, gdy połączenie nie jest pod kątem prostym do kierunku ruchu (np. zjazd z jednokierunkowej drogi dla rowerów na pas rowerowy na jezdni).

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.

Projekt

Wielobranżowa koncepcja budowy trasy tramwajowej od ul. Wolskiej do ul. Kasprzaka: JPG, 11419 kB, JPG, 14267 kB