Pismo do Urzędu Dzielnicy Ochota

W związku z konsultacjami społecznymi dot. docelowego kształtu placu Narutowicza, zgłaszam następujące uwagi:

1) Drogi dla rowerów nie powinny być wyznaczane kosztem chodników, co oznaczałoby pogorszenie warunków ruchu pieszego oraz prowokowałoby konflikty między pieszymi a rowerzystami. Wskazane byłoby poprowadzenie ciągów rowerowych po drugiej stronie szpalerów drzew względem ciągów pieszych.

2) Drogi dla rowerów powinny zachować ciągłość na całej długości placu, tak by mogły efektywnie pełnić funkcję komunikacyjną.

3) Jezdnia ulicy Grójeckiej powinna mieć przekrój 2x1 (dwie jezdnie po jednym pasie ruchu). Jest to rozwiązanie najbardziej efektywne z punktu widzenia bezpieczeństwa i dostępności. Pozwala na zlikwidowanie efektu bariery ulicy, przy równoczesnej maksymalizacji płynności ruchu dzięki braku konieczności stosowania sygnalizacji świetlnej. Umożliwia wreszcie znalezienie miejsca zarówno dla infrastruktury rowerowej, jak też samochodów w ruchu i pasów do parkowania. Dzięki temu jest to też rozwiązanie efektywne nie tylko z punktu widzenia kosztów bieżących i zewnętrznych, lecz również zewnętrznych [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Ulica Grójecka nie pełni już funkcji trasy przelotowej. Na odcinku Wawelska-Niemcewicza ma być elementem integrującym, a nie dzielącym centrum dzielnicy. Zastosowanie przekroju 2x1 (z torowiskiem tramwajo-autobusowym między jezdniami) pozwoli wyeliminować obecnie występujące problemy, takie jak niebezpieczne zachowanie kierowców na przejściach, jak też ograniczyć znacząco rozwijanie niebezpiecznych prędkości.

Modernizacja placu Narutowicza powinna być rozpatrywana w kontekście całego ciągu ulicy Grójeckiej, jak też polityki przestrzennej i transportowej miasta. Zarówno studium zagospodarowania przestrzennego miasta, jak i strategia transportowa, wskazują na potrzebę ograniczenia ruchu samochodowego w centrum miasta. W związku z tym - wobec zapewnienia tras przelotowych w postaci drogi krajowej nr 7/drogi ekspresowej S7 - konieczne jest ograniczenie przekroju jezdni Grójeckiej, aby uniknąć zjawiska ruchu wzbudzonego i zapewnić atrakcyjne warunki dla ruchu pieszego i rowerowego.

Przekrój ulicy powinien też być dostosowywany do jej otoczenia oraz położenia w układzie komunikacyjnym miasta. Na odcinku na północ od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. ma ona charakter miejski, z ciągłą obustronną zabudową z parterami handlowo-usługowymi. Jej przekrój powinien być sukcesywnie dostosowywany do umiejscowienia w strukturze miasta. Na odcinku między ul. Bitwy Warszawskiej a Wawelską wskazane jest wdrożenie przekroju 2x2, a od Wawelskiej do Niemcewicza - 2x1.

Takie rozwiązanie znacząco ułatwi też wdrożenie zmian na odcinku Niemcewicza-plac Zawiszy po dokończeniu budowy Alej Jerozolimskich i przejęciu przez nie obsługi ruchu w kierunku placu Zawiszy na tym odcinku.

Zobacz też

Naszą koncepcję placu w ramach modernizacji Grójeckiej: [zobacz >>>].