Pismo ZM-17-0758-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu budowy drogi ekspresowej S2 w Warszawie, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

Rysunek 02/07/B01 (okolice Ledóchowskiej)

1. Należy uzupełnić projekt o drogę dla rowerów (łącznik) od zakończenia DD8 do zakrętu DD7a (ok. 50 m).

2. Na przejściu i przejeździe przez ul. Ledóchowskiej należy zaprojektować azyl rozdzielający kierunki ruchu lub zaprojektować całe skrzyżowanie ul. Ledóchowskiej i DD5 (Orszady) jako wyniesione.

3. Znak przejścia i przejazdu dla pieszych nie powinien być łączony ze znakiem pierwszeństwa przejazdu.

4. Przejścia i przejazdy przez pasy technologiczne powinny być wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika oraz drogi dla rowerów.

5. Należy uzupełnić projekt o drogę dla rowerów po zachodniej stronie ul. Ledóchowskiej. Po tej stronie planowana jest droga dla rowerów w projekcie przebudowy ulicy na odc. Hlonda-Branickiego zleconym przez Urząd Dzielnicy Wilanów [zobacz >>>].

Rysunek 02/06/B01 (wjazd na skarpę)

1. Na zjeździe drogi dla rowerów od łącznicy Ł1 w kierunku ul. Ledóchowskiej rowerzysta napotyka po kolei: ostry zakręt w prawo, słupek schowany za zakrętem, przejazd przez jezdnię DD5 i jeszcze ostrzejszy zakręt w lewo.

Rozwiązanie wymaga przeprojektowania – należy zapewnić ok. 50 m płaskiego odcinka bez zakrętów na końcu zjazdu na wytracenie prędkości i zaprojektować wyniesione przejście i przejazd skośnie do jezdni (kąt przecięcia maks. 60 stopni), ewentualnie przeprowadzić drogę dla rowerów bezkolizyjnie nad DD5.

Rysunki 02/04/B01 i 02/05/B01 (Rosoła-Pileckiego)

1. Zjazdy z rond wzdłuż ul. Płaskowickiej sprzyjają wypadkom – najechaniom na pieszych i rowerzystów, jako że umożliwiają wyprzedzanie na przejściach i przejazdach. Przekrój zjazdów (wylotów) powinien być jednopasowy. Na odcinku Dereniowa-Pileckiego, taki przekrój powinien zostać utrzymany do przejścia przez ul. Płaskowicką przy drodze wewnętrznej DD2a, co pozwoli zapobiec wyprzedzaniu również na tym przejściu.

2. Projekt należy uzupełnić o brakujące odcinki chodnika po południowej stronie ul. Płaskowickiej.

3. Projekt powinien zostać uzupełniony o brakujące odcinki drogi dla rowerów na ul. Płaskowickiej.

4. Należy doprojektować łącznik od drogi dla rowerów do jezdni serwisowej w północno-zachodnim rogu skrzyżowania Płaskowickiej / Pileckiego.

5. Należy doprojektować brakujące przejazdy dla rowerów wokół skrzyżowania Płaskowickiej / Dereniowa / Stryjeńskich, niezależnie od jego docelowej formy.

6. Należy doprojektować powiązanie projektowanej drogi dla rowerów na ww. skrzyżowaniu z pasami ruchu dla rowerów w ul. Dereniowej (początek - zaledwie 10 m za skrzyżowaniem!).

7. Należy doprojektować komplet przejazdów dla rowerów wokół skrzyżowania Płaskowickiej/al. KEN.

8. Należy skorygować wyłukowanie drogi dla rowerów w południowo-zachodnim rogus krzyżowania Płaskowickiej/al. KEN, tak by uwzględniało relacje W-S.

9. Przejścia dla pieszych przez wjazd na parking na wschód od skrzyżowania z al. KEN oraz przez drogę wewnętrzna DD2a powinny być wyniesione do poziomu chodnika.

10. Przejścia przez ul. Płaskowickiej po obu stronach ul. Lanciego należy uzupełnić o azyle.

11. Należy dostosować przekrój wloty ul. Cynamonowej do klasy ulicy i liczby pasów ruchu (maks. 3,0m) oraz zabudować powierzchnie wyłączone z ruchu.

12. Należy doprojektować przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów po zachodniej stronie skrzyżowania Płaskowickiej / Cynamonowa oraz zapewnić ciągłość pasa rowerowego do zjazdu na przejazd rowerowy (analogicznie jak zrobiono to po drugiej stronie skrzyżowania).

13. Rozmiary wysepki oddzielającej wydzielone pasy do prawoskrętu po wschodniej stronie skrzyżowania Płaskowickiej / Rosoła nie uwzględniają miejsca na kumulację pieszych ani rowerzystów czekających na zmianę świateł. W szczególności piesi i rowerzyści czekający na zmianę świateł w kierunku południowym zmuszeni byliby oczekiwać na drodze dla rowerów w relacji W-Z. Wysepka powinna zostać powiększona lub połączona z chodnikiem (poprowadzenie pasów do prawoskrętu bez rozdzielania jezdni).

14. Przekrój zachodniego wylotu ul. Płaskowickiej na skrzyżowaniu z Rosoła powinien być jednopasmowy, analogicznie dostosowana powinna zostać liczba pasów ruchu na przeciwległym wlocie.

16. Przejście dla pieszych wzdłuż ul. Nowoursynowskiej po północnej stronie Płaskowickiej powinno zostać poprowadzone w linii chodnika, a wjazdy na drogę dla rowerów po obu stronach Płaskowickiej powinny znajdować się w osi jezdni ul. Nowoursynowskiej. Należy rozważyć wyniesienie tarczy skrzyżowania Nowoursynowska/Kokosowa.

17. Projekt w obecnej formie niweczy istotny ciąg komunikacji pieszo-rowerowej, jakim jest ul. Nowoursynowska. Należy uwzględnić światła i przejście oraz przejazd w tej relacji. Ciąg ten będzie miał jeszcze większe znaczenie po zwiększeniu natężenia ruchu samochodowego na ul. Rosoła na skutek budowy drogi ekspresowej, co skutkować będzie gorszymi warunkami ruchu niezmotoryzowanych.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Warszawie), Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.

Projekt

Budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Przyczółkowa":

- węzeł Puławska: JPG, 6585 kB,

- odcinek Pileckiego - Stryjeńskich: JPG, 2885 kB,

- odcinek Braci Wagów - Kokosowa: JPG, 2725 kB,

- odcinek Ledóchowskiej - Kokosowa: JPG, 6212 kB,

- okolice Ledóchowskiej: JPG, 3235 kB.