Pismo ZM-18-0788-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu przebudowy ul. Przecławskiej na odc. Rozwadowskiego-Kulkowska, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Zaprojektowany wlot ul. Przecławskiej na skrzyżowaniu z ul. Rozwadowskiego jest niezgodny z "Wytycznymi projektowania skrzyżowań drogowych" (patrz cz.I, pkt 5.1.7.2 "Nie należy stosować rozwiązań umożliwiających ustawienie się na wlocie podporządkowanym dwóch równoległych kolejek pojazdów [...]") W miejscu projektowanego pasa do skrętu w lewo należy wydłużyć wyspę dzielącą, tak by utworzyła azyl na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów.

2. Należy doprojektować brakujący odcinek chodnika po południowej stronie ul. Przecławskiej (od Rozwadowskiego do 3. zjazdu, ok. 160 m).

3. Należy doprojektować przejście dla pieszych na wschodnim wlocie skrzyżowania z ul. Bukowiecką.

4. Projektowane bariery ochronne U-11a należy zlokalizować między jezdnią a chodnikiem / drogą dla rowerów. Zaprojektowana lokalizacja zwiększa ryzyko odniesienia obrażeń przez niechronionych uczestników ruchu w przypadku wypadnięcia samochodu z jezdni.

5. Zakończenie drogi rowerowej za skrzyżowaniem z ul. Bukowiecką należy uzupełnić o fizyczną osłonę o szerokości min. 1,5m, umożliwiającą bezpieczne włączenie się o ruchu. Osłona powinna mieć postać poszerzonego zieleńca, ew. wyniesionej nawierzchni (np. zabrukowanej).

6. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez drogi wewnętrzne i podporządkowane powinny zostać wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów/chodnika.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Prebud.

Projekt

Przebudowa ul. Przecławskiej na odcinku ul. Gen. T. Rozwadowskiego - ul. Klukowska: JPG, 9267 kB.