Pismo ZM-19-0846-01-PZ

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu przebudowy ulicy Tunelowej, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Projekt opiniujemy negatywnie pod względem infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa w projekcie jest niefunkcjonalna i niebezpieczna, nie uwzględnia skrajni i miejsca na znaki/słupki, nie zapewnia minimalnych wyłukowań, mnoży punkty kolizji, nie ma funkcjonalnego początku ani końca.

Droga rowerowa powinna zostać poprowadzona konsekwentnie po południowej stronie ulicy Tunelowej na całej długości odcinka objętego projektem, w sposób uwzględniający jej przyszłą rolę jako elementu bezkolizyjnej trasy wzdłuż torów kolejowych. Należy przy tym zachować odstęp między 2,5-metrową drogą dla rowerów a jezdnią, uwzględniając skrajnię zarówno jezdni, jak i drogi dla rowerów względem oznakowania, słupków itp. Dodatkową przestrzeń można wygospodarować, ograniczając przekrój jezdni do 6,5m oraz przenosząc parkowanie na dostępne z jezdni.

2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków przekraczania jezdni oraz usprawnienia relacji skrętnych, tarcze skrzyżowań powinny zostać wyniesione do poziomu chodnika (wraz z przejściami dla pieszych/przejazdami dla rowerzystów).

3. W projekcie należy uwzględnić słupki zapobiegające parkowaniu na chodnikach.

4. Na przystanku autobusowym powinna zostać uwzględniona wiata.

5. Chodniki o szerokości 2m są za wąskie na obsługę dworca. Powinny zostać poszerzone kosztem nadmiernie szerokiej jezdni oraz dróg serwisowych (po przeniesieniu parkowania na dostępne z jezdni).

6. Należy zweryfikować, czy szerokość chodnika przy wschodnim krańcu zatoki autobusowej (przy schodach) jest wystarczająca do wymiany pasażerów.

7. Przejścia dla pieszych wzdłuż ulicy oraz przez ewentualne jezdnie parkingowe powinny być wyniesione do poziomu chodnika, bez obniżeń przy krawężnikach – w ramach wyniesionych tarcz skrzyżowań lub samodzielnie.

8. W projekcie brakuje parkingu dla rowerów. Jest jedynie miejsce na stację Veturilo. Przy dworcu Warszawa Zachodnia powinno być zapewnione miejsce do parkowania rowerów o pojemności i standardach takich, jak na stacji Ursus Niedźwiadek. Jest to szczególnie istotne wobec szybkiego rozwoju zabudowy mieszkaniowej po północnej stronie torów.

9. W przypadku pozostawienia w projekcie jezdni parkingowej na wysokości schodów, należy uwzględnić wyniesione przejście dla pieszych przez drogę parkingową między schodami i windami na wysokości zachodniego krańca zatoki autobusowej.

10. Niejasne jest, gdzie w projekcie jest obecny budynek dworca po północnej stronie torów oraz czy tunel pod torami jest w tym samym miejscu, co obecnie.

11. Pozytywnie oceniamy uwzględnienie w projekcie pochylni prowadzącej do przejścia pod torami.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Torprojekt Sp. z o.o.

Projekt

Przebudowa ul. Tunelowej w związku z przebudową stacji Warszawa Zachodnia: JPG, 12252 kB.