Pisma do Zarządu Dróg Miejskich (MDL-15-0327-01/02-MS)

W związku z licznymi wypadkami, do których dochodzi na al. Waszyngtona (30 zdarzeń z udziałem pieszych w latach 2007-2014), wnoszę o poprawę bezpieczeństwa na ulicy poprzez lepsze wykorzystanie jej przekroju.

Obecnie jezdnia ma przekrój 1x4 pasy ruchu, co nie jest uzasadnione natężeniem ruchu, klasą drogi ani jej położeniem.

Jest to ulica zbiorcza biegnąca w całości w strefie śródmiejskiej, z natężeniami ruchu oscylującymi wokół 1 tys. samochodów w jednym kierunku w szczycie. Ruch autobusowy na ulicy jest znikomy. Wskazuje to na brak potrzeby przekroju większego niż dwa pasy ruchu dla ruchu samochodowego oraz potrzebę wygospodarowania przestrzeni poprawiającej warunki ruchu pieszego (na przejściach) i rowerowego. Racjonalizacja wykorzystania przekroju jezdni pozwoli też poprawić bezpieczeństwo na ulicy.

Jak wskazują badania prowadzone na potrzeby raportu o bezpieczeństwie niezmotoryzowanych, kierowcy są mniej skłonni do ustąpienia pierwszeństwa na ulicach o większym przekroju; równocześnie taki przekrój zachęca do wyprzedzania na przejściu.

Tymczasem nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych jest najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem pieszych w Warszawie, w tym na al. Waszyngtona.

Należy też zauważyć, że obecny przekrój ulicy, pozbawiony azyli na przejściach, jest nie tylko niebezpieczny, ale i niezgodny z prawem.

Rozporządzenia wskazują bowiem na potrzebę wyznaczania azyli dla pieszych, zwłaszcza na czteropasmowych jednojezdniowych ulicach dwukierunkowych.

Wariant z pasami rowerowymi

W związku z powyższym, wnoszę o zmianę organizacji ruchu na odcinku Saska-rondo Wiatraczna poprzez:
- uzupełnienie wszystkich przejść dla pieszych o 2-3-metrowe azyle;
- wyznaczenie pasów rowerowych na jezdni;
- wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu na środku jezdni na odcinkach między przejściami (wskazane byłoby również zastosowanie wyniesionego oznakowania uniemożliwiającego przekraczanie linii podwójnej ciągłej).

Warianty bez pasów rowerowych

W razie realizacji drogi dla rowerów poza jezdnią, miejsce na azyle może zostać wygospodarowane poprzez wydzielenie pasów do skrętu przed skrzyżowaniem lub zwężenie jezdni do dwóch pasów ruchu.

W pierwszym przypadku, wydzielone pasy do skrętu mogłyby również ograniczyć ryzyko blokowania torów tramwajowych (pasy do prawoskrętu).

Jezdnia miałaby wtenczas przekrój 2+1 na wysokości przejścia dla pieszych, na którym zmieściłby się trzymetrowy azyl.

W drugim wypadku, możliwe byłoby wykonanie również azyli między torami tramwajowymi a jezdnią, uzyskując przekrój: tory tramwajowe-azyl-pas ruchu-azyl-pas ruchu-azyl-tory tramwajowe.

Taki przekrój byłby szczególnie wskazany np. przy Rondzie Wiatraczna.