Pismo ZM-18-0770-02-AB

Do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Nawiązując do konsultacji zmiany zagospodarowania ulicy Raszyńskiej w związku z nowymi nasadzenia drzew, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

Uwaga ogólna:

1. Aby powstała w wyniku zmian przestrzeń była nie tylko estetyczna, ale i funkcjonalna, należy zapewnić wszędzie min. dwumetrową szerokość funkcjonalną (wolną od przeszkód) chodnika.

A. Odcinek od placu Zawiszy do Filtrowej

1. Zasadzenia powinny doprowadzić do stanu, w którym po obu stronach ulicy chodniki będą oddzielone od jezdni szpalerem drzew.

2. W tym celu parkowanie po zachodniej stronie ulicy powinno zostać przeniesione na jezdnię. Pozwoli to jednocześnie na wygospodarowanie miejsca na małą architekturę (ławki, kosze na śmiecie itp.). bez ograniczania szerokości użytkowej chodnika. Przy okazji zmiany organizacji ruchu przekrój jezdni zachodniej powinien tym samym za Tarczyńską wyglądać następująco: - pas do parkowania (2,0m) + bufor (0,5m) + pas rowerowy (2,0m) + pas ruchu ogólnego (3,5m).

Możliwy byłby też następujący wariant: - dwukierunkowa droga rowerowa (2,25m) + wyniesiony pas dzielący (0,5 m) + pas do parkowania (2,0m) + pas ruchu ogólnego (3,25m).

Biorąc pod uwagę aktualny projekt przebudowy skrzyżowania Tarczyńska/Raszyńska, jest on możliwy do wdrożenia przynajmniej na odcinku Tarczyńska-Niemcewicza. Biorąc pod uwagę plany przebudowy sygnalizacji na skrzyżowaniu z Filtrową oraz zwycięski projekt do BP2016 „Ochota na rower”, możliwa jest kontynuacja dwukierunkowej drogi rowerowej aż do istniejącego odcinka na wysokości Akademickiej (por. pierwsza uwaga do kolejnego odcinka). Jako że natężenie ruchu na jezdni zachodniej nie przekracza 950 poj./h w godzinach szczytu, nie ma uzasadnienia dla obecnego przekroju. Ewentualny dodatkowy pas ruchu ogólnego powinien zaczynać się przed skrzyżowaniem z Filtrową, na wysokości przystanku autobusowego.

3. Po zachodniej stronie ulicy parkowanie powinno zostać przeniesione na jezdnię w celu zapewnienia ciągłości szpaleru drzew w miejscu obecnych miejsc postojowych. Jednocześnie powinien zostać wyznaczony pas rowerowy, przynajmniej na odcinku od przystanku autobusowego do Koszykowej. Przekrój jezdni wyglądałby wtedy następująco: pas do parkowania (2,0m) + bufor (0,5m) + pas rowerowy (1,5m) + 2 pasy ruchu (2x3,0m). Wyznaczenie pasa rowerowego umożliwi efektywne włączenie się w projekt przebudowy skrzyżowania Tarczyńska/Raszyńska. Przy okazji powstaną dodatkowe miejsca parkingowe. Obecny przekrój jezdni nie znajduje uzasadnienia jako wylot ulicy na skrzyżowaniu z Filtrową ma przekrój dwóch pasów ruchu. Trzeci pas ruchu jest potrzebny na kumulację pojazdów oczekujących dopiero za skrzyżowaniem z Koszykową.

W ramach zmian organizacji ruchu wskazane byłoby jednocześnie przekształcenia lewego pasa ruchu przed placem Zawiszy w pas ruchu ogólnego, a prawego w pas tylko do prawoskrętu (ew. pas do prawoskrętu tylko dla autobusów). Biorąc pod uwagę niewielki ruch w relacji lewoskrętnej, skróci to kolejki przed skrzyżowaniem oraz usprawni ruch autobusowy.

4. W ramach poprawy dostępności przestrzeni i terenów zielonych, zmiany powinny objąć wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Niemcewicza, umożliwiającego dostęp również do pasa zielonego między jezdniami. Powinno zostać też wyznaczone przejście przez lewoskręt z Raszyńskiej w ulicę Niemcewicza. Już teraz jest on wykorzystywany przez osoby spacerujące z psami, brakuje jednak wygodnego i bezpiecznego dojścia do niego i możliwości poruszania się wzdłuż niego. Takie zmiany, w połączeniu z ograniczeniem hałasu poprzez racjonalizację przekroju jezdni opisaną w poprzednich punktach, stworzą ciąg spacerowy.

5. Na przejściu przez wschodnią jezdnię Raszyńskiej wzdłuż ul. Filtrowej należy poszerzyć chodnik od strony Filtrów o szerokość powierzchni wyłączonej z ruchu. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu pieszego i samochodowego (skrócenie czasu przejścia przez jezdnię).

B. Odcinek od Filtrowej do Wawelskiej

1. W celu wygospodarowania przestrzeni na ciągły szpaler drzew i meble miejskie, jak też ograniczenia nadmiernego hałasu, przekrój jezdni powinien zostać zracjonalizowany w sposób analogiczny do poprzedniego odcinka jezdni zachodniej. Umożliwi to zapewnienie ciągłego pasa zieleni, wraz ze szpalerem drzew, na całej długości chodnika. Powstanie też miejsce na małą architekturę.

Wskazane byłoby by przy tym zastosowanie przekroju umożliwiającego wdrożenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na całym odcinku Uniwersytecka (istniejący zjazd z jezdni) – Tarczyńska (wjazd na jezdnię przewidziany w zatwierdzonym projekcie przebudowy). Takie rozwiązanie, w połączeniu z istniejącą drogą dla rowerów przy ul. Żwirki i Wigury, stworzyłoby ciągłą trasę rowerową po zachodniej stronie jezdni od ul. Księcia Trojdena do Tarczyńskiej/Koszykowej.

Tym samym również na tym odcinku powinien zostać zastosowany przekrój - dwukierunkowa droga rowerowa (2,25m) + wyniesiony pas dzielący (0,5 m) + pas do parkowania (2,0m) + pas ruchu ogólnego (3,25m). Do czasu przebudowy skrzyżowania z ul. Filtrową, droga rowerowa Rapackiego-Filtrowa może funkcjonować (być oznakowana) jako jednokierunkowa.

Należy wziąć pod uwagę, że natężenie ruchu samochodowego na tym odcinku spadnie po wdrożeniu zmian w przekroju między Tarczyńską a Filtrową.

2. W ramach zmian organizacji ruchu należy uwzględnić przejścia dla pieszych na wysokości ul. Reja i Dantyszka, zgodnie ze zwycięskim projektem wybranym w budżecie partycypacyjnym 2016.

C. Krzyckiego

1. Zmiany powinny też objąć ul. Krzyckiego. Zwłaszcza w przypadku odrzucenia koncepcji uwzględniającej wydzielenie dwukierunkowej drogi rowerowej na całej długości zachodniej jezdni ul. Raszyńskiej, prawy pas ul. Krzyckiego powinien zostać przekształcony w pas autobusowo-rowerowy.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.