Zmiany wprowadzone

$h=Dokąd, jak i czym zmierzamy? Rekomendacje dla polityki transportowej Warszawy
$k=raporty, warszawa, transport, srn.raporty, srn.aktualności
$a=Michał Beim
$d=2016.02.29
$z=0
$o=
$b=

#Ewaluacja i rekomendacje

<q>Dokąd, jak i czym zmierzamy?</q> to raport końcowy projektu "Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla wszystkich mieszkańców", realizowanego w latach 2014-2016 dzięki wsparciu z Funduszy EOG.

raport_koncowy-162-4.pngraport_koncowy-162-4.jpg
Raport stanowi rekomendacje dla polityki transportowej Warszawy w świetle najlepszej praktyki światowej w zakresie zrównoważonego rozwoju.

##Struktura raportu

Opracowanie składa się z czterech zasadniczych części:

1. umiejscowienia polityki transportowej w systemie polityk branżowych miast oraz w kontekście historycznym,

raport_koncowy-162-2.png
2. przeglądu dobrej praktyki w zakresie polityk transportowych, ze szczególnym naciskiem na integrację z innymi politykami oraz dziedziny kształtujące współczesne oblicze zrównoważonego transportu,

3. analizy dokumentów miasta stołecznego Warszawy determinujących politykę transportową,

4. rekomendacji dla polityki transportowej Warszawy, powstałych na podstawie konfrontacji dobrej praktyki z miejskimi dokumentami strategicznymi.

##Wybrane wnioski

raport_koncowy-162-1.png
Zasadniczym zadaniem wobec polityki transportowej Warszawy jest jej silniejsze powiązanie z innymi politykami komunalnymi.

Powiązanie powinno następować poprzez określenie mierzalnych parametrów, które chce się uzyskać w określonym czasie. W związku ze stawianym w strategii rozwoju miasta celem w postaci poprawy konkurencyjności miasta na tle innych ośrodków miejskich w Europie i na świecie, która ma być realizowana m.in. poprzez poprawę jakości życia, Warszawa jako priorytet polityki transportowej powinna stawiać ograniczanie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko i przestrzeń. W tym celu pierwszym działaniem powinno być tworzenie struktur przestrzennych, które sprzyjają ograniczaniu popytu na transport. Dostępność powinna mieć priorytet nad mobilnością.

Równocześnie należy zachęcać mieszkańców do wyboru środków lokomocji mniej uciążliwych dla środowiska, cechujących się wyższą efektywnością przestrzenną i energetyczną.

raport_koncowy-162-3.jpg
Należą do nich ruch pieszy, rowerowy i transport publiczny.

W tym celu należy skoordynować i ukierunkować działania realizowane przez różne podmioty miejskie, tak by realizowane przez nie inwestycje nie służyły rozbieżnym celom [[raport_mdl-156-2]]. Zwłaszcza inwestycje drogowe wymagają ściślejszego nadzoru pod kątem niepotęgowania ruchu samochodowego.

Stworzenie nawet najlepszych jakościowo dokumentów polityki transportowej niewiele da, jeśli zabraknie przełożenia na praktykę. Sukces polityki transportowej zależy więc od instytucjonalnych rozwiązań na rzecz zaplanowanych celów oraz od konsekwentnej woli politycznej. Bez dobrych merytorycznie dokumentów, sprawnych instytucji i determinacji politycznej na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu sprostanie strate-gicznym celom rozwoju miasta będzie niemożliwe.

#Pobierz raport

<q>Dokąd, jak i czym zmierzamy? Rekomendacje dla polityki transportowej Warszawy po 2015 roku</q>:
download://rzecznik/raport_mdl7-polityka_transportowa.pdfZmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.