Zmiany wprowadzone

$h=Uwagi do do projektu rozbudowy ulicy Białołęckiej
$k=audyt, bialoleka, sciezkibiałołęka, ścieżki
$a=Robert Buciak, Aleksander Buczyński, Maciej Sulmicki
$d=2019.02.14
$z=0
$o=
$b=

#Pismo ZM-19-0848-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.


Nawiązując do projektu rozbudowy ulicy Białołęckiej, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

##Uwagi ogólne:

1. Projekt opiniujemy negatywnie ze względu na brak infrastruktury rowerowej na ponaddwukilometrowym odcinku od Trasy Toruńskiej do Juranda ze Spychowa, gdzie natężenie ruchu będzie największe. Szeroki pas drogowy pozwala na budowę funkcjonalnej infrastruktury rowerowej (rezerwa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynosi ok. 40m). Należy doprojektować drogę lub drogi dla rowerów dowiązane do dróg dla rowerów wzdłuż Trasy Toruńskiej i przedstawić projekt do ponownego zaopiniowania.

2. Na odcinku wzdłuż Kanału Żerańskiego powinna być zbudowana DDR o szerokości 3 metrów, która będzie stanowić odcinek EuroVelo 11, zgodnie z planem zagospodarowania województwa mazowieckiego uchwalonym w grudniu 2018 roku.

3. Powinien zostać zapewniony wjazd na most dla rowerzystów. Droga dla rowerów powinna biec dookoła ronda przed mostem. DDR nie powinna kończyć się na Warzelniczej, ale łączyć z trasą międzynarodową wzdłuż Kanału Żerańskiego.

4. Chodniki powinny zostać wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety na wjazdach do posesji oraz przejściach przez drogi lokalne.

5. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenia kosztów i zajętości terenu, wskazana jest rezygnacja z budowy zatok autobusowych.

##Uwagi szczegółowe:

<b>Rys. 2.1. </b>

6. W rejonie ulic Kopijników, Kuszników, z uwagi na obecność centrum handlowego Factory i rosnący ruch pieszy w kierunku osiedla Brzeziny, należy wyznaczyć chodniki po obu stronach projektowanej ulicy Białołęckiej, jak też przejścia dla pieszych przez wszystkie ramiona rond.

7. Wyloty z ronda powinny mieć nie więcej niż jeden pas ruchu, aby uniemożliwić niebezpieczne manewry na przejściach dla pieszych. Dotyczy to w szczególności wylotu północnego, prowadzącego na drogę o jednym pasie ruchu w jednym kierunku.

<b>Rys. 2.2.</b>

8. Skrzyżowanie z ul. Zasieki powinno zostać uzupełnione o przejście dla pieszych przez ul. Białołęcką.
Rys. 2.4.

9. Przejścia dla pieszych przez ul. Białołęcką po obu stronach ul. Przykoszarowej (przy przystanku autobusowym i przy ul. Przydrożnej) należy uzupełnić o azyle.

10. Z uwagi na lokalny charakter ulicy, należy na całym odcinku zachować jednakowy przekrój jezdni. W związku z tym należy uznać za niepotrzebne pasy do lewoskrętów w rejonie przecznic Wiśniowy Sad i Daniszewska

<b>Rys. 2.5. </b>

11. Obecnie na (dużej) ulicy Juranda ze Spychowa znajdują się niepołączone odcinki chodników oraz szkoła podstawowa. Drogi dla rowerów oraz chodniki ujęte w projekcie powinny zostać połączone z istniejącą infrastrukturą prowadzącą do szkoły, tak by tworzyły spójny ciąg komunikacyjny.

12. Na skrzyżowaniu z ul. Juranda ze Spychowa brakuje rozwiązania pozwalającego rowerzyście pojechać w kierunku zachodnim. Należy wyznaczyć przejazd rowerowy zamiast zatok autobusowych po północnej stronie skrzyżowania.

13. Negatywnie opiniujemy zakręt drogi dla rowerów pod kątem prostym po zachodniej stronie przejazdu przez Juranda przez Spychowa.

14. Włączenie drogi dla rowerów w jezdnię ul. Juranda przez Spychowa powinno zostać wyposażone w fizycznie osłonięty pas włączenia.

<b>Rys. 2.6. </b>

15. Wskazane byłoby zastosowanie większej niż minimalna szerokości drogi dla rowerów i wykorzystanie dostępnej przestrzeni do powiększenia jej szerokości do 2,5m. miejsce jest. Po wybudowaniu tego odcinka DDR przewidujemy wzrost lokalnych podróży rowerem (szkoła, lokalne centrum handlowe).

16. Poza wymienionymi na wstępie wątpliwościami co do celowości budowy zatok autobusowych, na tym odcinku dochodzi do nich częstotliwość kursowania autobusów nie przekraczająca razy na 20 minut w szczycie (dwa razy na godzinę poza szczytem). Odzyskana przestrzeń powinna zostać wykorzystana do zapewnienia ciągłości chodnika po zewnętrznej stornie drogi dla rowerów, bez konieczności jej dwukrotnego przekraczania przy każdym przystanku autobusowym.

17. Przejścia dla pieszych powinny zostać wyposażone w azyle.

<b>Rys. 2.7.</b>

18. Przejścia dla pieszych przez ul. Białołęcką powinny zostać wyposażone w azyle.

19. Nieczytelny jest przewidywany sposób wsiadania pasażerów do autobusów na przystanku po wschodniej stronie ul. Białołęckiej na skrzyżowaniu z Hemara &#8211; projekt w obecnej formie sugeruje wsiadanie z jezdni na skrzyżowaniu, co byłoby sprzeczne z obowiązującymi standardami dostępności m.st. Warszawy.

20. W obrębie skrzyżowania z ul. Hemara szerokość DDR powinna być stała, trzymetrowa.

192-1-bialolecka.jpg
21. W projekcie nie przewidziano obsługi podróży rowerowych przez Kanał Żerański. Rondo na wysokości mostu należy uzupełnić o czwarty wlot prowadzący na drogę dla rowerów.

22. Chodniki na północ od mostu należy uzupełnić o brakujące odcinki po zewnętrznej stronie dróg dla rowerów, by umożliwić podróże na wprost bez konieczności dwukrotnego przechodzenia przez drogę dla rowerów.

23. Włączenie drogi dla rowerów w jezdnię powinno zostać wyposażone w fizycznie osłonięty pas włączenia.

<b>Rys. 2.8.</b>

24. Odcinek ten powinien zostać uzupełniony o drogę dla rowerów od strony kanału w celu obsługi ruchu rekreacyjnego.


Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Promost Consulting.

#Projekt

Rozbudowa ul. Białołęckiej na odc. Kopijników-Ketlinga:
download://projekty1/2019-02-Bialolecka/192-Bialolecka-01.jpg
,
download://projekty1/2019-02-Bialolecka/192-Bialolecka-02.jpg
,
download://projekty1/2019-02-Bialolecka/192-Bialolecka-03.jpg
,
download://projekty1/2019-02-Bialolecka/192-Bialolecka-04.jpg
,
download://projekty1/2019-02-Bialolecka/192-Bialolecka-05.jpg
,
download://projekty1/2019-02-Bialolecka/192-Bialolecka-06.jpg
,
download://projekty1/2019-02-Bialolecka/192-Bialolecka-07.jpg
,
download://projekty1/2019-02-Bialolecka/192-Bialolecka-08.jpg
,
download://projekty1/2019-02-Bialolecka/192-Bialolecka-09.jpg
.

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.